Druhy živností a podmienky ich prevádzkovania

Živnostenské podnikanie upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej ako „živnostenský zákon“), ktorý zakotvuje aj klasifikáciu živností a podmienky pre ich prevádzkovania.

V zmysle ustanovenia § 19 živnostenského zákona rozlišujeme tri (3) druhy živností: 

 • voľné
 • remeselné
 • viazané 

Voľné živnosti

Voľnými živnosťami sú živnosti, pre prevádzkovanie ktorých nie je ako podmienka stanovená žiadna odborná ani iná spôsobilosť a postačuje iba splnenie všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti, ktoré sa rovnako vzťahujú na všetky druhy živností.

V zmysle ustanovenia § 6 živnostenského zákona sú všeobecnými podmienkami prevádzkovania živnosti fyzickými osobami: 

 1. dosiahnutie veku 18 rokov
 2. spôsobilosť na právne úkony
 3. bezúhonnosť

U právnických osôb prevádzkujúcich živnosť musia uvedené všeobecné podmienky spĺňať fyzické osoby, ktoré sú ich štatutárnymi orgánmi. Rovnaké podmienky musí spĺňať aj vedúci podniku zahraničnej osoby a vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Povinnosť bezúhonnosti sa od zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb vzťahuje aj na právnické osoby ako také.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor živnostenského podnikania na základe ustanovenia § 25 ods. 3 živnostenského zákona na svojej webovej stránke zverejňuje zoznam odporúčaných označení voľných živností a ich bližšie vymedzenie, ktorý bol naposledy aktualizovaný v septembri 2016. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že uvedený zoznam nepredstavuje taxatívny výpočet všetkých voľných živností, ktoré môžu byť ohlásené, ale iba indikatívny zoznam najčastejšie používaných voľných živností. Ohlásená teda môže byť aj voľná živnosť neuvedená v zozname odporúčaných označení voľných živností a ich bližšom vymedzení, formulácia živnosti však musí byť dostatočne určitá a zrozumiteľná. Vlastne formulovaná voľná živnosť taktiež nemôže svojím obsahom zasahovať do obsahu niektorej z remeselných alebo viazaných živností.

Medzi najčastejšie ohlasované voľné živnosti patrí napr. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), Kuriérske služby, Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, Vedenie účtovníctva, Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov a i.

Remeselné živnosti

Remeselnými živnosťami sú živnosti, pre prevádzkovanie ktorých je okrem splnenia všeobecných podmienok podmienkou preukázanie odbornej spôsobilosti získanej vyučením v odbore a ktorých zoznam je uvedený v Prílohe č. 1 k živnostenskému zákonu.

Odbornú spôsobilosť je v zmysle ustanovenia § 21 živnostenského zákona možné preukázať výučným listom alebo inými dokladmi o riadnom ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru. Podľa ustanovenia § 22 živnostenského zákona sú takýmito dokladmi: 

 1. výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení príbuzného odboru a doklad o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore
 2. vysvedčenie o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a doklad o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore
 3. doklad o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v predchádzajúcich bodoch a osvedčenie o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a doklad o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore
 4. diplom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a doklad o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore
 5. osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu
 6. doklad o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri (3) roky

Príloha č. 1 živnostenského zákona v aktuálnom znení obsahuje 34 remeselných živností. Medzi remeselné živnosti patrí napr. Zámočníctvo, Kamenárstvo, Murárstvo, Stolárstvo, Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel a i.

Viazané živnosti

Viazanými živnosťami sú živnosti, pre prevádzkovanie ktorých je okrem splnenia všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti potrebné aj preukázanie odbornej spôsobilosti upravenej osobitnými predpismi.

Zoznam znení viazaných živností, ako aj preukazov spôsobilosti pri jednotlivých viazaných živnostiach a právnych predpisov upravujúcich získanie potrebnej odbornej spôsobilosti pre jednotlivé viazané živnosti, je zakotvený v Prílohe č. 2 živnostenského zákona.

Príloha č. 2 živnostenského zákona v aktuálnom znení obsahuje 94 viazaných živností. Viazanými živnosťami sú napr. Zlievanie drahých kovov, Vývoj a výroba zbraní alebo streliva, Zubná technika, Prevádzkovanie autoškoly, Správa registratúry, Zasielateľstvo a i.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Včelárstvo ako živnosť

Uvedená činnosť nie je živnosťou podľa živnostenského zákona. Zdroj: Okresný úrad

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy zaniká živnosť?

Podľa § 57 ods. 1 živnostenského zákona oprávnenie zaniká smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva;...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako obnoviť pozastavenú živnosť?

Počas trvania pozastavenia prevádzkovania živnosti je možné živnostenskému úradu oznámiť zmenu obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti. Podľa § 57 ods. 5...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie