Zodpovedný zástupca a ohlásenie viazanej alebo remeselnej živnosti

Kto je zodpovedný zástupca?

Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorej prostredníctvom zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti. Ak právnická osoba prevádzkuje remeselnú alebo viazanú živnosť, je povinná ustanoviť zodpovedného zástupcu.

Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi. Výnimkou je len prípad, ak je ním:

  • manžel (manželka) podnikateľa
  • podnikateľov príbuzný v priamom rade
  • súrodenec
  • ak ide o právnickú osobu, jej spoločník alebo člen
  • ak ide o obec, jej starosta

Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady, prípadne iného kontrolného orgánu právnickej osoby. Zodpovedným zástupcom fyzickej osoby ani právnickej osoby nemôže byť osoba, ktorej bolo zrušené živnostenské oprávnenie z dôvodu, že podnikateľ pri prevádzkovaní živnosti poruší podmienky alebo povinnosti určené zákonom ako osobitne závažné, a to počas troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia.

Funkciu zodpovedného zástupcu nemožno vykonávať vo viacerých ako v jednej prevádzkarni. V opodstatnených prípadoch môže živnostenský úrad povoliť výnimku.

Všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti

Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania živnosti.

K všeobecným podmienkam zaraďujeme:

  1. dosiahnutie veku 18 rokov
  2. spôsobilosť na právne úkony
  3. bezúhonnosť

Osobitnými podmienkami sú odborná alebo iná spôsobilosť. Tá sa preukazuje napríklad dokladom o vzdelaní. Akými dokladmi sa preukazuje odborná a iná spôsobilosť je špecifikované pri konkrétnych viazaných a remeselných činnostiach.

Zodpovedný zástupca musí mať bydlisko na území Slovenskej republiky alebo iné oprávnenie na pobyt.

Zodpovedný zástupca a prevádzkareň

Podnikateľ, ktorý má zriadených viac prevádzkarní  alebo združenú prevádzkareň a v nich prevádzkuje remeselnú živnosť alebo viazanú živnosť, je povinný ustanoviť jedného zodpovedného zástupcu, prípadne viacerých zodpovedných zástupcov pre každú takúto prevádzkareň.

Oznámenie ustanovenia / ukončenia výkonu funkcie

Podnikateľ je povinný oznámiť živnostenskému úradu tak ukončenie výkonu funkcie zodpovedného zástupcu ako aj jeho ustanovenie v lehote 15 dní.

Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu, musí podnikateľ v lehote 15 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu. Do ustanovenia nového zodpovedného zástupcu môže pokračovať v prevádzkovaní živnosti, ak tým neohrozí život, zdravie a bezpečnosť ľudí.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Včelárstvo ako živnosť

Uvedená činnosť nie je živnosťou podľa živnostenského zákona. Zdroj: Okresný úrad

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy zaniká živnosť?

Podľa § 57 ods. 1 živnostenského zákona oprávnenie zaniká smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva;...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako obnoviť pozastavenú živnosť?

Počas trvania pozastavenia prevádzkovania živnosti je možné živnostenskému úradu oznámiť zmenu obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti. Podľa § 57 ods. 5...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie