Zmena pracovnej pozície alebo zamestnávateľa počas prechodného pobytu cudzinca

S povolením na pobyt na účel zamestnania sa vydáva cudzincovi aj doklad – dodatočné informácie o zamestnaní. V tomto doklade sa uvádzajú tieto údaje: názov, adresu a identifikačné číslo zamestnávateľa, ak ide o dočasne prideleného štátneho príslušníka tretej krajiny, aj názov, adresu a identifikačné číslo užívateľského zamestnávateľa, miesto výkonu práce, druh vykonávanej práce a obdobie výkonu práce. Doklad – dodatočné informácie o zamestnaní by sa mal nachádzať na adrese pracoviska cudzinca a v prípade kontroly sa ním musí preukázať.

Ak by došlo k zmene údajov na doklade – dodatočné informácie o zamestnaní (často sa mení najmä pozícia alebo aj zamestnávateľ), je potrebné opakovane podať novú nahlášku voľného pracovného miesta na istp.sk a žiadať o zmenu pobytu. Až s novým dokladom – dodatočné informácie o zamestnaní môže cudzinec pracovať podľa nových podmienok.

Podľa § 73 ods. 18 zákona o pobyte cudzincov „Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa § 23 ods. 1 spolu s dokladom o pobyte aj doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“… Policajný útvar vydá nový doklad podľa predchádzajúcej vety, ak

a) štátny príslušník tretej krajiny si splnil povinnosť podľa § 111 ods. 1 písm. t), predložil novú pracovnú zmluvu a príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydal potvrdenie podľa § 33 ods. 3, ktoré obsahuje súhlas s obsadením voľného pracovného miesta, a

b) ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23 ods. 1.“

Podľa § 111 ods. 1 písm. t) zákona o pobyte cudzincov „Štátny príslušník tretej krajiny je povinný oznámiť do piatich pracovných dní policajnému útvaru zmenu údajov v doklade podľa § 73 ods. 18 prvej vety…“

Zároveň zmenu je zamestnávateľ povinný oznámiť aj príslušnému úradu práce prostredníctvom tzv. info karty č. 13. Najskôr je potrebné podať info kartu vo veci oznámenia ukončenia zamestnávania cudzinca na pôvodnej pracovnej pozícii / u pôvodného zamestnávateľa a ďalšiu info kartu vo veci oznámenia začatia zamestnávania na novej pracovnej pozícii / u nového zamestnávateľa, všetky v lehote do 7 pracovných dní od ukončenia / začatia zamestnávania. V prípade porušenia uvedenej oznamovacej povinnosti zamestnávateľa voči úradu práce hrozí udelenie pokuty.

Takmer totožný postup bude v prípade, ak dochádza k zmenám počas platného pobytu, alebo sa zmeny plánujú vykonať až po uplynutí doby udelenia pobytu na ďalšie obdobie.

Ak s cudzincom súčasný zamestnávateľ skončí pracovný pomer, cudzinec má 60 dní od zániku zamestnania na to, aby si našiel nové zamestnanie. Ďalšou možnosťou je aj zmena účelu pobytu (napríklad na podnikanie). Táto ochranná doba vyplýva z § 36 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov, počas ktorej cudzinecká polícia pobyt cudzinca nezruší.

Zmena miesta výkonu práce počas udeleného pobytu

Okrem zamestnávateľa môže počas udeleného pobytu na účel zamestnania dôjsť aj k ďalším zmenám, napríklad k zmene adresy, kde sa bude práca vykonávať. A to napríklad z dôvodu zmeny sídla / kancelárie zamestnávateľa, alebo môže dôjsť aj k dohode zamestnanca so zamestnávateľom, že prácu bude zamestnanec vykonávať z domu (domácka práca). Upozorňujeme, že zamestnávateľ v tomto prípade zostáva rovnaký.

Ak sa mení miesto výkone práce, odporúčame sa skontaktovať s príslušným úradom práce, či bude potrebná nová nahláška voľného pracovného miesta na istp.sk. Avšak z našich skúseností, ak miesto výkonu práce zostáva v tom istom meste (napr. dôjde k presunu vrámci Bratislavy z Petržalky do centra), nahláška nie je potrebná.

Ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania  zmení miesto výkonu práce, je povinný túto skutočnosť oznámiť osobne alebo písomne (elektronicky, poštou) príslušného oddeleniu cudzineckej polície PZ.  V tomto prípade cudzinecká polícia nebude rozhodovať o udelení nového prechodného pobytu na účel zamestnania, ale štátnemu príslušníkovi tretej krajiny vydá nový doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“.

Čo sa týka dokumentov potvrdzujúcich zmenu miesta výkonu práce je potrebné predložiť novú pracovnú zmluvu alebo dodatok k pracovnej zmluve.

Domácka práca pri prechodnom pobyte cudzinca na účel zamestnania

Čo sa týka miesta nového výkonu práce, zamestnávateľ sa so zamestnancom môže dohodnúť aj na práci z domu. Za prácu z domu sa  považuje práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, ale zamestnanec a zamestnávateľ sa v pracovnej zmluve dohodli, že bude vykonávaná úplne alebo sčasti z domácnosti zamestnanca. Miesto výkonu práce zamestnanca sa tak stane jeho domácnosť. Za domácnosť zamestnanca sa však pre tento účel považuje nie len jeho obydlie, ale aj akékoľvek iné dohodnuté miesto výkonu práce mimo pracoviska zamestnávateľa. Práca z domu teda nemusí byť vykonávaná výlučne z domácnosti zamestnanca, ale tiež z hociktorého iného miesta, ktoré si zamestnanec so zamestnávateľom dohodne v pracovnej zmluve ako miesto výkonu práce. Miesto výkonu práce pri domáckej práci tak môže byť vymedzené ako adresa trvalého alebo prechodného bydliska zamestnanca, ako adresa prenajatého bytu alebo iná adresa, na ktorej sa zamestnanec počas výkonu práce zdržiava.

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie