Zmeny v zákone o pobyte cudzincov – koľko sa cudzinec musí zdržiavať na Slovensku a iné

Dňa 13.03.2018 bola prijatá novela zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov (ďalej ako "novela"), ktorá s účinnosťou od 01.05.2018 prináša viaceré zmeny. Zmeny súvisia s prebratím Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132) a tiež s potrebami aplikačnej praxe. Vybrané zmeny si priblížime v článku.

Podanie žiadosti o pobyt priamo na území Slovenskej republiky 

Novela upresňuje, v ktorých prípadoch môžu občania tretích krajín podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu alebo trvalého pobytu priamo na príslušnom oddelení cudzineckej polície – na území Slovenskej republiky. 

Podľa súčasnej právnej úpravy môžu žiadosť na území Slovenskej republiky podať cudzinci, ktorý sa na území Slovenskej republiky zdržiavajú oprávnene. V praxi však v niektorých prípadoch nebolo jednoznačné, či sa konkrétni cudzinci na území Slovenskej republiky zdržiavajú oprávnene na účely podania žiadosti o prechodný pobyt. 

Podľa novely budú môcť žiadosť o prechodný pobyt priamo na území Slovenskej republiky podať iba cudzinci, ktorí sa na území Slovenskej republiky zdržiavajú na základe platného povolenia na pobyt, na základe udeleného tolerovaného pobytu, národného víza vydaného Slovenskou republikou, cudzinci, ktorí nepodliehajú vízovej povinnosti alebo sú držiteľmi osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. 

O trvalý pobyt budú môcť na území Slovenskej republiky požiadať aj cudzinci, ktorí sa na území Slovenskej republiky zdržiavajú na základe schengenského víza udeleného iným členským štátom na základe dohody o zastúpení pri udeľovaní schengenských víz medzi Slovenskou republikou a iným členským štátom. 

V ostatných prípadoch budú môcť cudzinci aj naďalej podávať žiadosti prostredníctvom zastupiteľských úradov Slovenskej republiky. 

Zmeny pri prechodných pobytoch 

Novela zakotvuje povinnosť cudzincov, ktorým bol na území Slovenskej republiky udelený pobyt, zdržiavať sa na území Slovenskej republiky viac ako polovicu času udeleného prechodného pobytu v kalendárnom roku. Výnimkou budú iba prípady, kedy si cudzinec bude uplatňovať mobilitu v inom členskom štáte a prípady, kedy je medzi udelením pobytu a koncom kalendárneho roka menej ako 90 dní. Uvedená zmena má obmedziť podávanie účelových žiadostí o pobyt na území Slovenskej republiky s úmyslom získania bezvízového styku do krajín Európskej únie. 

Pokiaľ bude cudzinec žiadajúci o prechodný pobyt na účel podnikania účel pobytu preukazovať predložením podnikateľského plánu, bude sa vyžadovať, aby spolu so žiadosťou predložil aj doklady preukazujúce realizovateľnosť a udržateľnosť podnikania, ktoré deklaruje v podnikateľskom pláne. Predloženie takýchto dokladov bude potrebné aj v prípade, kedy bude cudzinec žiadať o obnovu prechodného pobytu na účel podnikania, ak v predchádzajúcom zdaňovacom období nedosiahol zisk v zákonom predpísanej výške. 

Dokladom preukazujúcim realizovateľnosť a udržateľnosť podnikateľského zámeru môže byť podľa dôvodovej správy napr. nájomná alebo kúpna zmluva k nehnuteľnostiam, v ktorých sa bude vykonávať predmet podnikania, stavebné povolenia, územný plán, zmluvy viažuce sa k podnikateľskej činnosti, certifikáty, cenníky, osvedčenia, faktúry a podobne. 

Po novom nebude počas posudzovania podnikateľského zámeru Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (pri žiadostiach o udelenie a obnovenie prechodného pobytu na účel podnikania) policajnému útvaru plynúť lehota na rozhodnutie

Mobilita štátnych príslušníkov tretích krajín 

Novelou boli do zákona o pobyte cudzincov zapracované osobitné ustanovenia o mobilite štátnych príslušníkov tretích krajín – mobilita zamestnanca presunutého v rámci podniku, mobilita študenta vysokej školy, mobilita výskumného pracovníka a mobilita rodinného príslušníka. 

Upravili sa podmienky uskutočnenia mobility štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí na územie Slovenskej republiky prichádzajú z niektorého z vyššie uvedených dôvodov počas platného pobytu na území iného členského štátu Európskej únie a na území Slovenskej republiky vykonávajú aj naďalej rovnaký účel, na základe ktorého im bol udelený pobyt v inom členskom štáte. 

Zmeny inštitútu tolerovaného pobytu 

Novelou dôjde k vypusteniu niektorých kategórií cudzincov, ktorým by mohol byť udelený tolerovaný pobyt. Tolerovaný pobyt už nebude môcť byť udelený cudzincom, u ktorých policajný útvar identifikuje prekážky administratívneho vyhostenia alebo u ktorých nie je možné vycestovanie a ich zaistenie nie je účelné. 

Do zákona o pobyte cudzincov však pribudne inštitút zotrvania štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky. Cudzinec, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky neoprávnene, bude môcť na území Slovenskej republiky zotrvať počas:

  • trvania prekážok administratívneho vyhostenia
  • poskytovania ústavnej starostlivosti súvisiacej s neodkladanou zdravotnou starostlivosťou
  • trvania karanténneho opatrenia
  • výkonu väzby alebo trestu odňatia slobody
  • lehoty na vycestovanie
  • trvania dôvodov, pre ktoré nemôže policajný útvar vykonať rozhodnutie o administratívnom vyhostení
  • zaistenia
  • prípravy na výkon administratívneho vyhostenia; a to až do odpadnutia uvedených dôvodov

Zotrvanie štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky však nie je v zmysle zákona o pobyte cudzincov možné považovať za druh pobytu. 

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov v Bratislave – lekársku prehliadku pre cudzincov je možné absolvovať aj bez objednania každý pracovný deň od 7,00 – 11 hod. na adrese Agel Clinic, Ružinovská 10, Bratislava. Cena 150 EUR dospelý, 140 EUR študent.

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce a Košice aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie