Zrušenie prechodného pobytu cudzinca

Prechodný pobyt oprávňuje cudzinca z tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky počas celého obdobia, na ktoré mu bol policajným útvarom udelený. Hoci je prechodný pobyt vždy udelený na určitú dobu, podľa ustanovení zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov (ďalej ako „zákon o pobyte cudzincov“) v závislosti od konkrétneho účelu prechodného pobytu, zákon o pobyte cudzincov upravuje aj možnosť zrušenia prechodného pobytu pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. V tomto článku sa budeme venovať prechodnému pobytu cudzinca z tretej krajiny (mimo Európsku úniu), nakoľko prechodný pobyt sa neudeľuje občanom členských štátov EÚ (tým sa udelí trvalý pobyt).  

Tip

Pričítajte si aj ďaľšie články k trvalému pobytu cudzincov.

Dôvody zrušenia prechodného pobytu cudzinca 

Dôvody zrušenia prechodného pobytu cudzinca sú vymedzené v ustanovení § 36 zákona o pobyte cudzincov. Policajný útvar zruší prechodný pobyt cudzinca, ak: 

 • Pominul účel, na ktorý bol prechodný pobyt udelený. 
 • Policajný útvar zistí skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie prechodného pobytu. Dôvody na zamietnutie žiadosti o udelenie prechodného pobytu sú vymedzené v § 33 ods. 6, 7 zákona o pobyte cudzincov. Jedná sa napríklad o prípady, kedy je štátny príslušník tretej krajiny nežiaducou osobou, je dôvodné podozrenie, že pri svojom pobyte ohrozí bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie, uzavrel účelové manželstvo, uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo predložil falošné alebo pozmenené doklady alebo doklad inej osoby, údaje v jeho cestovnom doklade nezodpovedajú skutočnosti, je zjavné, že zabezpečené ubytovanie na území Slovenskej republiky nespĺňa minimálne požiadavky a i.
  • V tejto súvislosti uvádzame aj niekoľko súdnych rozhodnutí:
  • „Účastník konania ako dotknutá osoba má právo dozvedieť sa aspoň základné informácie o tom, prečo predstavuje nebezpečenstvo pre Slovenskú republiku, a to dokonca aj v prípade, ak by takéto skutočnosti mali vyplývať z podkladov s obmedzenou preskúmateľnosťou.“ (PL. ÚS 15/03)
  • Podľa Rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 Sža /10/2010: „je potrebné, aby v ďalšom konaní bolo zohľadnené nielen hľadisko verejného záujmu, ale aj súkromné hľadisko žalobcu tak, aby v prípade, že žalovaný uprednostní záujem verejný pred záujmom súkromným, bolo zrejmé, akými úvahami sa pri vyhodnotení týchto dvoch hľadísk spravoval a ako vyhodnotil ostatné kritéria posudzovanej žiadosti.“
  • Podobne aj v Rozsudku sp. zn. 1 Sža 1/2009 Najvyšší súd Slovenskej republiky uvádza: „Pokiaľ teda správny orgán dospeje k záveru, že došlo k stretu záujmu súkromného so záujmom verejným, musí vo svojom rozhodnutí v prípade, že uprednostní záujem verejný, náležite odôvodniť, prečo došlo k jeho uprednostneniu, tak, aby bolo možné jednoznačne z obsahu rozhodnutia posúdiť, či odopretím udelenia povolenia k jeho pobytu na území SR …, nebolo neprimerane obmedzené, resp. odňaté právo žalobcu (cudzinca) ….“ Z rovnakých záverov vychádza napr. aj Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Sža/10/2010.
 • Štátny príslušník tretej krajiny neodovzdal v lehote do 30 dní od prevzatia preukazu o pobyte cudzinca lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Zoznam chorôb ohrozujúcich verejné zdravie je vymedzený vo výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. novembra 2011 č. S11181/2011-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní lekárskeho posudku, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie a zoznam chorôb ohrozujúcich verejné zdravie.
 • Štátny príslušník tretej krajiny porušil povinnosť zdržiavať sa na území Slovenskej republiky viac ako polovicu času udeleného prechodného pobytu v kalendárnom roku (okrem prípadu, že si uplatňuje mobilitu v inom členskom štáte EÚ). Tento dôvod zrušenia prechodného pobytu sa nevzťahuje iba na osoby s prechodným pobytom štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte alebo priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí alebo ak je od udelenia prechodného pobytu do konca kalendárneho roka, v ktorom bol prechodný pobyt udelený menej ako 90 dní.
 • Štátny príslušník tretej krajiny závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosť ustanovenú zákonom o pobyte cudzincov.
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zruší potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta u cudzinca, ktorému bol udelený prechodný pobyt na účel zamestnania. K zrušeniu potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta môže podľa ustanovenia § 21b ods. 10 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti dôjsť, ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny kontrolnou činnosťou zistí porušenie všeobecne záväzných predpisov.
 • Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt na účel podnikania, uzatvoril pracovnoprávny vzťah.
 • Štátny príslušník tretej krajiny vykonáva inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt, pokiaľ udelený prechodný pobyt vykonávanie takejto činnosti neumožňuje (napr. aj cudzinec, ktorý má udelený prechodný pobyt na iný účel, ako účel štúdia môže podľa § 20 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov študovať alebo cudzinec s prechodným pobytom na účel štúdia môže podľa § 24 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov podnikať a podobne).

Kedy prechodný pobyt cudzinca nebude (hneď) zrušený? 

Aj napriek naplneniu niektorého z vyššie uvedených dôvodov nemusí dôjsť k zrušeniu prechodného pobytu vo všetkých prípadoch. Policajný útvar podľa ustanovenia § 36 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov prechodný pobyt cudzincovi nezruší, ak „by dôsledky zrušenia prechodného pobytu boli neprimerané dôvodu zrušenia prechodného pobytu najmä s ohľadom na súkromný a rodinný život štátneho príslušníka tretej krajiny.“ 

V prípade prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte a je zamestnaný na území Slovenskej republiky alebo štátneho príslušníka tretej krajiny s udeleným prechodným pobytom na účel zamestnania môže byť ak došlo k skončeniu pracovného pomeru (a teda účel pobytu pominul) prechodný pobyt zrušený až po uplynutí 60 dní od zániku zamestnania. Uvedená lehota umožňuje cudzincovi nájdenie iného zamestnania. 

U štátneho príslušníka s prechodným pobytom na účel štúdia alebo štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte a študuje na území Slovenskej republiky môže byť prechodný pobyt zrušený až po uplynutí 30 dní od úspešného vykonania záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky. U uvedených študentov ako aj u študentov, ktorí na území Slovenskej republiky študujú na základe prechodného pobytu na účel osobitnej činnosti – činnosti vyplývajúcej z programov vlády Slovenskej republiky alebo z programov Európskej únie, po uplynutí 30 dní od riadneho skončenia štúdia na vysokej škole. 

Rovnako sa prechodný pobyt nezruší do skončenia platnosti prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny, ak ide o rodinného príslušníka – slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho manžela, jeho slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov, slobodné dieťa jeho manžela mladšie ako 18 rokov), ktorý nadobudol plnoletosť.

V praxi to funguje tak, že až po uplynutí tejto „ochrannej doby“ začne policajný orgán konanie o zrušenie pobytu a samotnému vydaniu rozhodnutia predchádza aj výzva na vyjadrenie. Čiže v praxi sa pobyt nezruší „zo dňa na deň“, ale až právoplatným rozhodnutím. 

Zrušenie pobytu cudzinca pri strate zamestnania (zmena zamestnávateľa)

Prechodný pobyt je vždy viazaný na určitý účel, napríklad je udelený cudzincovi na účel zamestnania. Ak sa skončí s cudzincom pracovnoprávny vzťah, má zamestnávateľ povinnosť oznámiť toto skončenie príslušnému oddeleniu cudzineckej polície do 3 pracovných dní od skončenia. Cudzinec má 60 dňovú lehotu na nájdenie si nového zamestnania. Nové zamestnanie musí cudzinec oznámiť cudzineckej polícii spolu s predložením novej pracovnej zmluvy obsahujúcej aj výšku mzdy. K zmene bude potrebovať dostaviť sa na oddelenie cudzineckej polície osobne a okrem pracovnej zmluvy predložiť aj aktuálny pas a pobytovú kartičku. Dôležité je však upozorniť, že nový zamestnávateľ si musí splniť ponukovú povinnosť a oznámiť voľné pracovné miesto napríklad na portáli www.istp.sk. Po uplynutí 20 pracovných dní (ak nejde o nedostatkovú pozíciu, kedy táto lehota nemusí byť zachovaná) si môže podať žiadosť o pobyt. 

Po uplynutí 60 dní od skončenia pracovného pomeru policajný útvar začne proces zrušenia pobytu. Ako sme už vyššie uviedli, policajný útvar najprv vyzve cudzinca na vyjadrenie k informácii, že začína proces zrušenia jeho pobytu a určí lehotu na vyjadrenie. Až následne vydá rozhodnutie o zrušení. 

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie