Prideľovanie príslušníkov 3. krajín agentúrami dočasného zamestnávania, prideľovanie odídencov

V tomto článku si priblížime podmienky, za akých môžu agentúry dočasného zamestnávania zamestnávať cudzincov z tretích krajín. Zároveň sa v článku nachádza aj stanovisko ministerstva práve SR k prideľovaniu Ukrajincov - odídencov agentúrami dočasného zamestnávania, ktoré nemajú povolenie aspoň 3 roky.

Podmienky agentúr dočasného zamestnávania pri dočasnom prideľovaní cudzincov 

Podľa § 21 zákona č. 5/2004 Z. z. § 21 Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky

(1) Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý

a) je držiteľom modrej karty Európskej únie22a) (ďalej len „modrá karta“),

b) má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,22b)

c) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania,22c) ak osobitný predpis neustanovuje inak,22ca)

d) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,22d)

e) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak osobitný predpis neustanovuje inak,22da) alebo

f) spĺňa podmienky podľa § 23a.

Odsek 4 tohto § 21 zákona obsahuje znenie, ktoré umožňuje agentúram dočasného zamestnávania dočasné prideliť cudzinca z tretej krajiny v prípade, ak:

  • agentúra dočasného zamestnávania (ADZ) vykonáva činnosť aspoň 3 roky pred podaním žiadosti o udelenie / obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania
  • cudzinec bude vykonávať prácu v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily
  • v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5%

§ 21 ods. 4 zákona č. 5/2004 Z. z. : Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania nemôže štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a) až e) dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.22e) 

Agentúra dočasného zamestnávania, ktorá vykonáva činnosť najmenej tri roky pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania, môže dočasne prideliť štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. b) na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v kraji podľa § 12 písm. ae). Agentúra dočasného zamestnávania nesmie štátneho príslušníka tretej krajiny podľa druhej vety v rámci udeleného prechodného pobytu na účel zamestnania dočasne prideliť k inému užívateľskému zamestnávateľovi.

Ústredie práce pravidelne identifikuje zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za kalendárny štvrťrok bola nižšia ako 5 % v štvrťročných intervaloch. Na webovom sídle Ústredia je zverejnený zoznam týchto zamestnaní do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po príslušnom kalendárnom štvrťroku. 

Zamestnanie cudzinca podľa § 24 ods. 1 písm. b)

Medzi ďalšie podmienky, ktoré musia byť splnené, aby príslušný úrad práce vydal potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta zaraďujeme, že zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, ako aj užívateľský zamestnávateľ, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety

  • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania
  • oznámenil voľného pracovného miesta a jeho stručnú charakteristiku buď miestne príslušnému úradu alebo na ústrednom portáli verejnej správy najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania.

Agentúra dočasného zamestnávania je povinná za účelom vydania súhlasu s obsadením voľného pracovného miesta cudzincom predložiť úradu práce kópiu dohody o dočasnom pridelení zamestnancov s užívateľským zamestnávateľom a kópiu dohody o dočasnom pridelení uzavretú so štátnym príslušníkom tretej krajiny. 

Doteraz platné obmedzenie v počte cudzincov pracujúcich u zamestnávateľa (maximálne 30% z celkového počtu zamestnancov) sa nebude vzťahovať na cudzincov pridelených agentúrou dočasného zamestnávania. 

Doklad o vzdelaní len pri regulovanom povolaní 

Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní sa vyžaduje len pri tzv. regulovaných povoleniach ako sú právnici, lekári, pedagogické povolania atď. 

Cudzinecká polícia a lehota na rozhodnutie pri nedostatkovej pozícii

Podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincoch je skrátená lehoty pre posudzovanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania z 90 na 30 dní v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okrese, kde je priemerná miera evidovanej nezamestnanosti nižšia ako 5 %, alebo ak ide o zamestnancov technologických centier. Technologické centrá sú definované v 5 zákon č. 57/2018 Z. z o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zamestnávanie odídencov agentúrami dočasného zamestnávania

Vo veci možnosti prideľovania občanov Ukrajiny so statusom odídenca[1] agentúrami dočasného zamestnávania pred tým, ako majú tri roky účinné povolenie na činnosť agentúry dočasného zamestnávania sme obdržali nasledovné stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny:

Podmienky výkonu činnosti agentúry dočasného zamestnávania, ako aj podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín na území Slovenskej republiky upravuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanostia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Podľa § 29 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti agentúra dočasného zamestnávaniaje právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovina území Slovenskej republiky na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania podľa osobitného predpisu (Zákonník práce).

Podľa § 21 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý

je držiteľom modrej karty Európskej únie,

  1. má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania, ak osobitný predpis neustanovuje inak,má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak osobitný predpis neustanovuje inak, alebo
spĺňa podmienky podľa § 23a.

Podľa § 21 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania nemôže štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1
písm. a) až  e) dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi. Agentúra dočasného zamestnávania, ktorá vykonáva činnosť najmenej tri rokypred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania, môže dočasne prideliť štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. b) na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v kraji podľa § 12 písm. ae). Agentúra dočasného zamestnávania nesmie štátneho príslušníka tretej krajiny podľa druhej vety v rámci udeleného prechodného pobytu na účel zamestnania dočasne prideliť k inému užívateľskému zamestnávateľovi.

Podľa § 23a ods. 1 písm. k)a ods. 2zákona o službách zamestnanosti zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému sa poskytlo dočasné útočisko bez potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenia na zamestnanie.

Zákon o službách zamestnanosti neobsahuje ustanovenie, ktoré by výslovne podmieňovalo dočasné prideľovanie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko [§ 23a ods. 1 písm. k)], v tomto prípade štátnych príslušníkov Ukrajiny, tým, že agentúra dočasného zamestnávania vykonáva svoju činnosť najmenej tri roky. Štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko, tak môže dočasne prideliť k užívateľskému zamestnávateľovi aj agentúra dočasného zamestnávania, ktorá svoju činnosť vykonáva menej ako tri roky.


[1]S účinnosťou od 30. marca 2022 sa zákonom č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, označenie preukazu odídenca – pôvodné  označenie „ODÍDENEC“ zmenilo na „DOČASNÉ ÚTOČISKO“.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Agentúra dočasného zamestnávania v zahraničí

Chceli by sme sa viac informovať ohľadne Agentúry dočasného zamestnávania. Pretože my ako firma sa zaoberáme realizáciou montážnych projektov v...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie