Agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) budú môcť od 1.1.2019 prideľovať aj cudzincov

V parlamente sa momentálne nachádza návrh novely zákona č. č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (ďalej len „zákon“), ktorá by mala umožniť dočasné prideľovanie cudzincov z krajín mimo EÚ agentúrami dočasného zamestnávania. Návrh predmetnej novely však neupravuje súhlas s prideľovaním an block, ale stanovuje presné možnosti, kedy je dočasné prideľovanie príslušníkov tretích krajín agentúrami dočasného zamestnávania možné. Návrh novela zákona by mal nadobudnúť účinnosť 1.1.2019. Pre informáciu uvádzame, že stále platné znenie zákona ustanovuje zákaz pre zamestnávateľa alebo agentúru dočasného zamestnávania dočasne prideliť štátneho príslušníka tretej krajiny (ďalej len „cudzinec“) na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi (§21 ods. 7 zákona).

Podmienky agentúr dočasného zamestnávania pri dočasnom prideľovaní cudzincov 

Dopĺňa sa § 21 ods. 4 zákona o znenie, ktoré umožňuje agentúram dočasného zamestnávania dočasné prideliť cudzinca z tretej krajiny v prípade, ak:

  • agentúra dočasného zamestnávania (ADZ) vykonáva činnosť aspoň 3 roky pred podaním žiadosti o udelenie / obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania
  • cudzinec bude vykonávať prácu v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily
  • v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5%

Ústredie práce bude povinné identifikovať zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za kalendárny štvrťrok bola nižšia ako 5 % v štvrťročných intervaloch. Na webovom sídle Ústredia následne zverejní zoznam týchto zamestnaní do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po príslušnom kalendárnom štvrťroku. 

Podmienky vydania potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta 

Zavádzajú sa podmienky, ktoré musia byť splnené, aby príslušný úrad práce vydal potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Uvedené musí spĺňať tak zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, ako aj užívateľský zamestnávateľ, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety. K týmto podmienkam patrí:

  • neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania
  • oznámenie voľného pracovného miesta a jeho stručnú charakteristiku buď miestne príslušnému úradu alebo na ústrednom portáli verejnej správy najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania

Agentúra dočasného zamestnávania bude ďalej povinná za účelom vydania súhlasu s obsadením voľného pracovného miesta cudzincom predložiť úradu práce kópiu dohody o dočasnom pridelení zamestnancov s užívateľským zamestnávateľom a kópiu dohody o dočasnom pridelení uzavretú so štátnym príslušníkom tretej krajiny. 

Doteraz platné obmedzenie v počte cudzincov pracujúcich u zamestnávateľa (maximálne 30% z celkového počtu zamestnancov) sa nebude vzťahovať na cudzincov pridelených agentúrou dočasného zamestnávania. 

Doklad o vzdelaní len pri regulovanom povolaní 

Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní sa bude po novom vyžadovať len pri tzv. regulovaných povoleniach ako sú právnici, lekári, pedagogické povolania atď. 

Zmeny v zákone o pobyte cudzincov od 1.1.2019 

Predmetnou novelou dôjde aj k zmene v zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincoch. K zásadným zmenám bude patriť: 

  1. Skrátenie lehoty pre posudzovanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania z 90 na 30 dní v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okrese, kde je priemerná miera evidovanej nezamestnanosti nižšia ako 5 %, alebo ak ide o zamestnancov technologických centier. Technologické centrá sú definované v 5 zákon č. 57/2018 Z. z o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  2. Ďalšou (novou) prílohou k žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania agentúrou dočasného zamestnávania bude predkladanie nového dokladu žiadateľom o pobyt, ktorý bude potrebný k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania. Týmto dokladom bude súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny podľa § 23 zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu. Osobitnými predpismi, na ktoré odkazuje zákon o pobyte cudzincov je 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z.o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Podľa tejto vyhlášky musí byť obytná plocha bytu nižšieho štandardu najmenej 12 m2 na užívateľa a 6 mna každú ďalšiu osobu, ktorá s ním žije v domácnosti. Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 15 m2. Tieto požiadavky musia byť splnené aj doteraz podľa platnej právnej úpravy, avšak žiadateľ ich nemusel dokladať súhlasom obce.
  3. Cudzinec, ktorý bude žiadať o prechodný pobyt na účely zamestnania v cestnej hromadnej doprave nebude musieť k žiadosti o udelenie prechodného pobytu doložiť doklad preukazujúci zabezpečenie ubytovania počas pobytu.

Zmeny v Zákonníku práce v oblasti zákazu zachovávať mlčanlivosť o mzde 

Častokrát zamestnávatelia zakotvovali do svojich pracovných zmlúv povinnosť zamestnanca zachovávať mlčanlivosť o svojej mzde. Takéto ustanovenie už po prijatí novely zákona o službách zamestnanosti bude neplatné. 

Navrhované znenie novely uvádza, že „zamestnávateľ nesmie zamestnancovi uložiť povinnosť zachovávať mlčanlivosť o jeho pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania. Nikto nesmie byť na pracovisku prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že nezachová mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania. Ustanovenia pracovnej zmluvy alebo inej dohody, ktorými sa zamestnanec zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania, sú neplatné.“ 

Ako uvádza dôvodová správa k novela, navrhované úprava prispeje aj k posilneniu aplikácie zásady poskytovania rovnakej mzdy za rovnakú prácu.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Agentúra dočasného zamestnávania v zahraničí

Chceli by sme sa viac informovať ohľadne Agentúry dočasného zamestnávania. Pretože my ako firma sa zaoberáme realizáciou montážnych projektov v...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie