Čo je potrebné vedieť ohľadom agentúry dočasného zamestnávania (ADZ)?

V prípade, ak sa chystáte získať povolenie na činnosť agentúry dočasného zamestnávania, prípadne týmto povolením už disponujete, prečítajte si základné informácie, ktoré by ste mali vedieť.

Potrebujete založiť alebo chcete odkúpiť agentúru dočasného zamestnávania? Kontaktujte nás na 0915 046 749 alebo emailom na office@akmv.sk

Podmienky vydania povolenia 

Podmienkou na získanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania je, že osoba:

 1. je bezúhonná; u právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti spĺňať aj osoba, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania (osoba konajúca v mene ADZ nemusí byť osoba totožná so štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorá žiada o vydanie povolenia)
 2. nemá nedoplatky na dani, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad
 3. nemá nedoplatky poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
 4. neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania
 5. vlastní priestory alebo má v nájme priestory
 6. disponuje vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur, ak ide o právnickú osobu
 7. má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa; u právnickej osoby musí túto podmienku spĺňať fyzická osoba, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania (osoba konajúca v mene ADZ nemusí byť osoba totožná so štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorá žiada o vydanie povolenia)
 8. má vypracovaný projekt vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov
 9. má materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania
 10. má personálne zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania
 11. má bankovú záruku v hodnote najmenej 15 000 eur, ak ide o fyzickú osobu
 12. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru

Tu je potrebné zdôrazniť, že osoba konajúca v mene ADZ nemusí (samozrejme môže) byť osoba totožná so štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorá žiada o vydanie povolenia. To znamená, že samotný konateľ spoločnosti, ktorá žiada o vydanie povolenia na činnosť ADZ, nemusí byť bezúhonný ani nemusí mať vysokoškolské vzdelanie. 

„Jednou z podmienok na získanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania je určenie osoby , ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania a spĺňa podmienku bezúhonnosti a vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, čo vyplýva z ustanovenia § 29 ods. 3 písm. a) , g) a ods. 7 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  /ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“/.

Pod pojmom „koná v mene agentúry dočasného zamestnávania“ je potrebné rozumieť, že takto určená osoba okrem skutočnosti, že komunikuje s ústredím, vykonáva všetky činnosti súvisiace s výkonom  agentúry dočasného zamestnávania, ktoré v ustanovení § 31 ods. 1 zákon o službách zamestnanosti ukladá agentúre dočasného zamestnávania ako povinnosti. Nie je vylúčené, že nemôže vyhotovovať aj pracovné zmluvy s agentúrnymi zamestnancami a ako aj dohody o ich dočasnom pridelení k užívateľskému subjektu, to však neznamená, že je ich oprávnená aj podpisovať.

Určená osoba resp. zodpovedná osoba konajúca v mene ADZ musí byť v pracovnoprávnom vzťahu s právnickou osobou i keď to zákon o službách zamestnanosti neupravuje, nakoľko v opačnom prípade dochádza k porušeniu zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práce a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania dochádza k postihom podľa  osobitného predpisu  zákon č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako aj uloženiu pokuty .“ (zdroj: ústredie práce)

Podmienkou na vydanie povolenia na vykonávanie činnosti ADZ právnickej osobe je aj disponovanie vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur; ústredie zisťuje splnenie tejto podmienky vo verejnej časti registra účtovných závierok (riadna / mimoriadna účtovná závierka). Pri novej spoločnosti založenej v roku, keď o vydanie povolenia žiada, je potrebné, aby základné imanie bolo v tejto výške. Agentúra dočasného zamestnávania je povinná disponovať počas svojej existencie vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur, inak jej môže byť povolenie zrušené. 

Podmienkou na vydanie povolenia na vykonávanie činnosti ADZ pre fyzickú osobu (podnikajúcu na živnosť) je doklad preukazujúci bankovú záruku v hodnote najmenej 15 000 EUR. 

Už raz zrušené povolenie a vydanie nového 

Agentúre dočasného zamestnávania, ktorej bolo zrušené povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania (pozri časť Možnosti zrušenia povolenia), ústredie vydá nové povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania najskôr po uplynutí troch rokov od zrušenia predchádzajúceho povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania. 

Zákaz dočasného pridelenia príslušníkov tretích krajín 

Agentúra dočasného zamestnávania nemôže štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a) až e) dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.

Výkon činnosti ADZ v zahraničí 

Povolenie na činnosť agentúry dočasného zamestnávania sa vydáva s platnosťou na území Slovenskej republiky. Pokiaľ má agentúra záujem o prideľovanie zamestnancov do zahraničia, je potrebné splniť aj podmienky na výkon tejto činnosti podľa národnej legislatívy krajiny, do ktorej bude zamestnancov prideľovať. 

Správa o činnosti ADZ, vlastné imanie a povinnosti ADZ po vydaní povolenia 

Agentúra dočasného zamestnávania je povinná:

 1. zabezpečovať ochranu osobných údajov dočasného agentúrneho zamestnanca podľa osobitného predpisu
 2. umožniť dočasnému agentúrnemu zamestnancovi uplatniť právo na slobodu združovania sa a právo na kolektívne vyjednávanie
 3. umožniť prístup dočasnému agentúrnemu zamestnancovi k odbornému vzdelávaniu alebo k získaniu odborných zručností, a to aj pred jeho pridelením alebo v období medzi jeho prideleniami k užívateľskému zamestnávateľovi, s cieľom zvýšiť jeho zamestnateľnosť
 4. umožniť prístup dočasnému agentúrnemu zamestnancovi k zariadeniam starostlivosti o deti
 5. vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti, poskytnúť informácie a doklady orgánom kontroly
 6. poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok na formulári, ktorého vzor určí ústredie, v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka
 7. disponovať vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur; ústredie zisťuje splnenie tejto podmienky vo verejnej časti registra účtovných závierok

Tu upozorňujeme hlavne na posledné dve povinnosti. Neposkytnutie správy o činnosti ADZ je potrebné aj v prípade, ak za predchádzajúci kalendárny rok ADZ nevykonávala činnosť – neprideľovala zamestnancov (pozri časť Možnosti zrušenia povolenia). Pokiaľ by sa správa neposlala, alebo poslala po stanovenom termíne, povolenie na činnosť ADZ Ústredie zruší. Rovnako bude zrušené povolenie aj v prípade poručenia bodu 7. Vlastné imanie v hodnote 30 000 eur musí mať ADZ nielen, keď o povolenie žiada, ale aj po jeho vydaní počas svojej činnosti. 

Pre viac informácií odporúčame sledovať stránku Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny týkajúcu sa agentúr dočasného zamestnávania. Stránka obsahuje aj formulár ročnej správy o činnosti ADZ, ako aj informáciu k jej podávaniu. 

K následkom nedoloženia správy o činnosti pozri náš článok – Nedoloženie správy o činnosti agentúrou dočasného zamestnávania. 

Možnosti zrušenia povolenia na činnosť ADZ 

Upozorňujeme na § 31 ods. 2 zákona, ktorý upravuje prípady zrušenia povolenia na činnosť ADZ. Ústredie zruší povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania, ak agentúra dočasného zamestnávania:

 1. neprideľovala dočasných agentúrnych zamestnancov v období jedného roka
 2. nesplnila povinnosť poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok na formulári, ktorého vzor určí ústredie, v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka, alebo disponovať vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur alebo v správe o činnosti uviedla nepravdivé údaje
 3. porušila zákaz nelegálneho zamestnávania

K možnostiam odvolania voči zrušeniu rozhodnutia pozri náš článok: Zrušenie povolenia na výkon činnosti ADZ a možnosti právnej obrany.  

Aký je rozdiel medzi ADZ a sprostredkovaním zamestnania?

Agentúra dočasného zamestnávania je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na území Slovenskej republiky na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania podľa osobitného prepisu. 

Poplatky za pridelenie zamestnanca k zamestnávateľovi

Agentúra dočasného zamestnávania nesmie od dočasného agentúrneho zamestnanca vyberať poplatok za pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi alebo za uzatvorenie pracovného pomeru s užívateľským zamestnávateľom po skončení tohto pridelenia; za pridelenie dočasného agentúrneho zamestnanca môže agentúra dočasného zamestnávania od užívateľského zamestnávateľa vyberať úhradu v dohodnutej výške. 

Prideľovanie zdravotníckeho pracovníka

Špecialisti v zdravotníctve je trieda zamestnaní, ktorej podľa  štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 prislúcha kód 22 a  patrí medzi zdravotnícke povolania. Zdravotnícke povolania sú považované za regulované povolania, ktorých vykonávanie je určitým spôsobom regulované zákonmi alebo administratívnymi nariadeniami a predpismi, ako sú v tomto  prípade NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky 296/2010 Z. z. z  o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 578/2004 Z. z.  o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 


Podľa vyjadrenia Ústredia práce: „Z uvedeného dôvodu všetky zamestnania zatriedené ako  SK ISCO-08 : 22- Špecialisti v zdravotníctve,  nepodliehajú možnosti dočasného pridelenia agentúrou dočasného zamestnávania.“

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Agentúra dočasného zamestnávania v zahraničí

Chceli by sme sa viac informovať ohľadne Agentúry dočasného zamestnávania. Pretože my ako firma sa zaoberáme realizáciou montážnych projektov v...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie