Ako postupovať, ak osoba nebola povolaná dediť a dedičské konanie už bolo právoplatne skončené?

Konanie o dedičstve bolo právoplatne ukončené a následne sa objaví osoba, ktorá tvrdí, že je oprávneným dedičom a že bola opomenutá v dedičskom konaní. Nižšie predstavíme možnosti a prostriedky, ktoré môže tento oprávnený dedič použiť na to, aby sa domohol svojho dedičstva, resp. jeho časti.

Oprávnený a neoprávnený dedič

Oprávnený dedič je ten, kto sa nezúčastnil dedičského konania (t.j. nebol účastníkom v dedičskom konaní), avšak disponuje dedičským titulom, ktorý svedčí v jeho prospech. Naopak neoprávnený dedič je osoba, ktorá podľa rozhodnutia o dedičstve (uznesenie súdu alebo osvedčenie o dedičstve vydané notárom prejednávajúcim dedičstvo) nadobudla majetok poručiteľa, hoci tento majetok nadobudnúť buď nemala vôbec, alebo ho mala nadobudnúť v menšom rozsahu.

Podmienky uplatnenia žaloby

Na to, aby žaloba mohla byť úspešne uplatnená na súde, musia byť splnené určité náležitosti. V prvom rade oprávnená osoba nebola účastníkom dedičského konania a disponuje dedičským titulom. Dedičské konanie musí byť ukončené vydaním právoplatného rozhodnutia, ktorým je buď uznesenie súdu alebo osvedčenie vydané notárom. Tiež je potrebné, aby sa oprávnená osoba domáhala svojho nároku v rámci troch rokov od právoplatného skončenia dedičského konania, ktoré predstavujú premlčaciu lehotu. Márnym uplynutím premlčacej doby nastáva premlčanie práva, čo znamená, že aj keď toto právo nezaniká, už ho nemožno uplatniť na súde.

Prostriedky ochrany oprávneného dediča

Na prvom mieste sa môže oprávnený dedič pokúsiť dospieť k dohode s účastníkom dedičského konania. Napríklad ho môže písomne vyzvať na vydanie dedičstva, na ktoré má nárok ako oprávnený dedič.

Ak sa tento krok ukáže ako neefektívny, môže oprávnený dedič podať žalobu na vydanie dedičstva na súd (žaloba na ochranu oprávneného dediča). Je povinnosťou oprávneného dediča – žalobcu preukázať, že je oprávneným dedičom a že osoba, ktorá dedila, teda neoprávnený dedič sa na jeho úkor bezdôvodne obohatila. V tejto žalobe sa možno domáhať vydania dedičstva, ktoré nadobudol nepravý dedič. Ak je predmetom vydania nehnuteľnosť, vyžaduje sa naplnenie predpokladov pre jej vydanie, ktorými sú písomnosť na jednej listine a vklad vlastníctva v katastri.

Táto žaloba má prednosť pred žalobou určovacou.

Úspešná žaloba

Ak je oprávnený dedič v konaní pred súdom úspešný, tak je neoprávnený dedič povinný v zmysle zásad bezdôvodného obohatenia vydať oprávnenému dedičovi dedičstvo, ktoré nadobudol neoprávnene. V prípade, ak nepravý dedič nevedel a ani nemohol vedieť, že je oprávneným dedičom niekto iný, je povinnosťou oprávneného dediča nahradiť mu náklady, ktoré na majetok z dedičstva vynaložil. Toto sa tiež aplikuje na úžitky z dedičstva. Naopak ak neoprávnený dedič vedel, resp. mohol vedieť, že existuje iný oprávnený dedič, tak mu prináleží iba náhrada nevyhnutných nákladov. Naopak, čo sa týka úžitkov z dedičstva, musí ich vydať oprávnenému dedičovi.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zastupovanie zosnulej pred ukončením dedičského konania

Moja mama za života vlastnila poľnohospodársku pôdu, ktorá je súčasťou poľovného revíru. Mama zomrela tento rok, dedičské konanie nebolo zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Neodkladné opatrenie – zákaz nakladania s vecami

Je nejaká možnosť zablokovať prípadný predaj domu, ak som požiadala o obnovu dedičského konania?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Závet som urobila pred uzatvorením manželstva, bude dcéra výlučnou dedičkou?

Ako rozvedená som závetom odkázala rodinný dom a úspory svojej dcére. Potom (po záveti ), som sa druhý krát vydala. Závet...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie