Ako zrušiť BSM keď manžel podniká?

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej ako "BSM") v zmysle ustanovenia § 143 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Občiansky zákonník") patrí: "všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

BSM zaniká zánikom manželstva, k čomu môže v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov dôjsť v prípade smrti alebo vyhlásenia jedného z manželov za mŕtveho,  rozvodu manželstva alebo vyhlásenia manželstva za neplatné. 

Zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželov 

Okrem zániku BSM v dôsledku zániku manželstva právna úprava umožňuje aj zánik BSM za trvania manželstva. K zániku BSM za trvania manželstva však vždy môže dôjsť iba zo zákona alebo na základe rozhodnutia súdu o zrušení BSM. 

Zo zákona BSM zaniká napr. podľa ustanovenia § 59 ods. 3 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v prípade právoplatného rozhodnutia súdu o prepadnutí majetku jedného z manželov alebo podľa ustanovenia § 53 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok jedného z manželov ako úpadcu. 

Podľa ustanovenia § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka „zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva.“ 

Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva pri podnikaní jedného z manželov 

Občiansky zákonník osobitne upravuje možnosť zrušenia BSM v prípade, že (aspoň) jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Občiansky zákonník „vychádza z toho, že pre bezpodielové spoluvlastníctvo manželov má podnikanie manžela významný ekonomický dopad nie len ako jeho zdroj, ale ovplyvňuje tiež jeho rozsah: veci slúžiace na výkon povolania, resp. podnikanie manžela sú jeho oddeleným majetkom a tiež neúspešné podnikanie môže mať vplyv na rozsah bezpodielového spoluvlastníctva.“ (FEKETE, I.: Občiansky zákonník 2. Veľký komentár, Bratislava: Eurokódex 2011. ISBN: 978-80-89447-50-3, str. 863) 

Podľa ustanovenia § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka súd „na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť.“ Aktívne legitimovaným na podanie návrhu je ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. V prípade, že oprávnením na podnikateľskú činnosť disponujú obaja manželia, aktívne legitimovaným je ktorýkoľvek z nich. 

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že podnikateľskou činnosťou sa rozumie podnikanie v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, a teda „sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.Podnikateľom sa podľa citovaného ustanovenia rozumie: 

  • osoba zapísaná v obchodnom registri
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

Manžel ako spoločník alebo štatutár obchodnej spoločnosti 

Na základe uvedeného možno povedať, že súd na návrh zruší BSM v prípade manžela živnostníka, manžela podnikajúceho na základe iného než živnostenského oprávnenia (napr. na základe zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov) alebo manžela evidovaného ako samostatne hospodáriaceho roľníka. 

Vo vzťahu k manželovi ako osobe zapísanej v obchodnom registri je potrebné uviesť, že podmienka na zrušenie BSM nie je splnená, pokiaľ osobou zapísanou v obchodnom registri nie je priamo manžel, ale iná osoba, napr. právnická osoba, ktorej je manžel spoločníkom alebo štatutárom, nakoľko v takomto prípade nie je držiteľom oprávnenia na podnikateľskú činnosť priamo manžel, ale táto právnická osoba. 

Uvedené závery potvrdzuje aj rozhodovacia prax súdov.  V odôvodnení rozsudku Krajského súdu v Bratislave v konaní sp. zn. 2Co/416/2012 sa uvádza že: „odporca nemá oprávnenie na podnikateľskú činnosť ako fyzická osoba, ale oprávnenie podnikať má právnická osoba, ktorá v plnom rozsahu zodpovedá za svoje záväzky bez ohľadu na to, že odporca je jediným konateľom a spoločníkom v tejto obchodnej spoločnosti. Nie je tak splnená zákonná podmienka, a to že odporca získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť.“

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Patrí príjem z prenájmu (nájomné) do BSM?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zmením priezvisko maloletého dieťaťa?

Ako zmením priezvisko maloletého dieťaťa, aby nemal priezvisko otca, nakoľko sme sa rozviedli a chcem, aby mal moje priezvisko.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zmena priezviska po rozvode – aký je postup?

Ako a dokedy si môžem zmeniť späť svoje priezvisko po rozvode? Kde je možné o zmenu priezviska žiadať a aká...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie