Ako zrušiť BSM keď manžel podniká?

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej ako "BSM") v zmysle ustanovenia § 143 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Občiansky zákonník") patrí: "všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

BSM zaniká zánikom manželstva, k čomu môže v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov dôjsť v prípade smrti alebo vyhlásenia jedného z manželov za mŕtveho,  rozvodu manželstva alebo vyhlásenia manželstva za neplatné. 

Zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželov 

Okrem zániku BSM v dôsledku zániku manželstva právna úprava umožňuje aj zánik BSM za trvania manželstva. K zániku BSM za trvania manželstva však vždy môže dôjsť iba zo zákona alebo na základe rozhodnutia súdu o zrušení BSM. 

Zo zákona BSM zaniká napr. podľa ustanovenia § 59 ods. 3 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v prípade právoplatného rozhodnutia súdu o prepadnutí majetku jedného z manželov alebo podľa ustanovenia § 53 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok jedného z manželov ako úpadcu. 

Podľa ustanovenia § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka „zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva.“ 

Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva pri podnikaní jedného z manželov 

Občiansky zákonník osobitne upravuje možnosť zrušenia BSM v prípade, že (aspoň) jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Občiansky zákonník „vychádza z toho, že pre bezpodielové spoluvlastníctvo manželov má podnikanie manžela významný ekonomický dopad nie len ako jeho zdroj, ale ovplyvňuje tiež jeho rozsah: veci slúžiace na výkon povolania, resp. podnikanie manžela sú jeho oddeleným majetkom a tiež neúspešné podnikanie môže mať vplyv na rozsah bezpodielového spoluvlastníctva.“ (FEKETE, I.: Občiansky zákonník 2. Veľký komentár, Bratislava: Eurokódex 2011. ISBN: 978-80-89447-50-3, str. 863) 

Podľa ustanovenia § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka súd „na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť.“ Aktívne legitimovaným na podanie návrhu je ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. V prípade, že oprávnením na podnikateľskú činnosť disponujú obaja manželia, aktívne legitimovaným je ktorýkoľvek z nich. 

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že podnikateľskou činnosťou sa rozumie podnikanie v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, a teda „sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.Podnikateľom sa podľa citovaného ustanovenia rozumie: 

  • osoba zapísaná v obchodnom registri
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

Manžel ako spoločník alebo štatutár obchodnej spoločnosti 

Na základe uvedeného možno povedať, že súd na návrh zruší BSM v prípade manžela živnostníka, manžela podnikajúceho na základe iného než živnostenského oprávnenia (napr. na základe zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov) alebo manžela evidovaného ako samostatne hospodáriaceho roľníka. 

Vo vzťahu k manželovi ako osobe zapísanej v obchodnom registri je potrebné uviesť, že podmienka na zrušenie BSM nie je splnená, pokiaľ osobou zapísanou v obchodnom registri nie je priamo manžel, ale iná osoba, napr. právnická osoba, ktorej je manžel spoločníkom alebo štatutárom, nakoľko v takomto prípade nie je držiteľom oprávnenia na podnikateľskú činnosť priamo manžel, ale táto právnická osoba. 

Uvedené závery potvrdzuje aj rozhodovacia prax súdov.  V odôvodnení rozsudku Krajského súdu v Bratislave v konaní sp. zn. 2Co/416/2012 sa uvádza že: „odporca nemá oprávnenie na podnikateľskú činnosť ako fyzická osoba, ale oprávnenie podnikať má právnická osoba, ktorá v plnom rozsahu zodpovedá za svoje záväzky bez ohľadu na to, že odporca je jediným konateľom a spoločníkom v tejto obchodnej spoločnosti. Nie je tak splnená zákonná podmienka, a to že odporca získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť.“

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Neposkytnutie informácií o dieťati druhému rodičovi

Môže rodič, ktorému bolo dieťa zverené po rozvode do osobnej starostlivosti požadovať napríklad od školy, aby druhému rodičovi neposkytla informácie...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Určenie otcovstva, ak otec nie je zapísaný v rodnom liste

Narodilo sa mi dieťa a s bývalým partnerom spolu už nie sme. On nesúhlasil s tým, aby sa malý volal po mne a tak...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zúženie BSM notárskou zápisnicou s cudzím prvkom

Chcem si zobrať úver, banka však vyžaduje, aby sme mali s manželkou zúžené BSM a úver bol výhradne na mňa. Manželstvo sme...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie