AML dokumentácia – program vlastnej činnosti

Aktualizované: 16.08.2019 | Vytvorené: 16.08.2019 |

Jednou z povinností povinnej osoby podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane pred legalizáciou“) je aj vypracovanie tzv. Programu vlastnej činnosti povinnej osoby (ďalej ako „program vlastnej činnosti“). Náležitosti zákon o ochrane pred legalizáciou upravuje v § 20 zákona. V dnešnom článku si vybrané náležitosti priblížime z praktického hľadiska na základe kontrolných zistení finančnej spravodajskej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru v konkrétnom prípade, na ktoré budeme odkazovať ako na „kontrolné zistenia“.

AML dokumentácia – program vlastnej činnosti

Obsah

Program vlastnej činnosti  Náležitosti programu vlastnej činnosti  Prehľad konkrétnych foriem neobvyklých obchodných operácií  Spôsob vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi  Spôsob hodnotenia a riadenia rizík Postup pri posudzovaní, či je obchod neobvyklý  Postup pri zdržaní neobvyklej obchodnej operácie 

Na tému ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sme publikovali článok tu

Program vlastnej činnosti 

Povinná osoba je v zmysle ustanovenia § 20 ods. 1 zákona o ochrane pred legalizáciou povinná:

 • vypracovať program vlastnej činnosti v písomnej forme;
 • vypracovať program vlastnej činnosti v štátnom jazyku;
 • aktualizovať program vlastnej činnosti (napríklad v prípade zmien právnej úpravy, zmene predmetov činnosti – zmene v poskytovaných službách alebo produktov a pod.);
 • vypracovať program vlastnej činnosti tak, aby zohľadňoval organizačnú štruktúru povinnej osoby a jej predmety činnosti;
 • zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov zameranú na oboznámenie sa s programom vlastnej činnosti, najmenej raz za kalendárny rok a vždy pred zaradením zamestnanca na prácu, v rámci ktorej bude plniť úlohy podľa zákona o ochrane pred legalizáciou;
 • zabezpečiť, aby k programu mal nepretržitý prístup každý zamestnanec, ktorý plní úlohy podľa zákona o ochrane pred legalizáciou. 

Náležitosti programu vlastnej činnosti 

V zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou (§ 20 ods. 2) musí program vlastnej činnosti obsahovať:

 • prehľad konkrétnych foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti povinnej osoby, ktoré sa môžu vyskytnúť v jej podnikateľskej činnosti,
 • spôsob vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
 • spôsob hodnotenia a riadenia rizík podľa § 20a zákona o ochrane pred legalizáciou,
 • postup pri posudzovaní, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý,
 • postup od zistenia neobvyklej obchodnej operácie po jej neodkladné ohlásenie finančnej spravodajskej jednotke, vrátane postupu a zodpovednosti zamestnancov, ktorí neobvyklú obchodnú operáciu posudzujú,
 • postup pri zdržaní neobvyklej obchodnej operácie podľa § 16 zákona o ochrane pred legalizáciou,
 • postup pri uchovávaní údajov podľa § 19 zákona o ochrane pred legalizáciou,
 • určenie osoby, ktorá zabezpečuje plnenie úloh pri ochrane pred legalizáciou a financovaním terorizmu, ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií a prostredníctvom ktorej sa zabezpečuje priebežný styk s finančnou spravodajskou jednotkou, s uvedením jej mena, priezviska a pracovného zaradenia; ak takouto osobou nie je štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, táto osoba musí byť vedúcim zamestnancom, musí mať možnosť priamej komunikácie so štatutárnym orgánom a dozorným orgánom a musí mať prístup k informáciám a dokladom, ktoré povinná osoba získala pri vykonávaní starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
 • spôsob zabezpečenia ochrany zamestnanca, ktorý zisťuje neobvyklé obchodné operácie,
 • obsah a harmonogram odbornej prípravy zamestnancov, ktorí môžu pri svojej práci prísť do styku s neobvyklou obchodnou operáciou,
 • spôsob vykonávania kontroly dodržiavania programu a povinností vyplývajúcich z tohto zákona pre povinnú osobu. 

Prehľad konkrétnych foriem neobvyklých obchodných operácií 

Podľa kontrolných zistení musia byť jednotlivé formy neobvyklých obchodných operácií vymedzené tak, aby boli jednoznačne určené a rozpoznateľné pre zamestnanca povinnej osoby tak, aby pri svojej práci mohol riadne plniť zákonné povinnosti na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu. 

Pri vymedzení foriem neobvyklých obchodných operácií je potrebné vychádzať z predmetov činnosti zapísaných v obchodnom registri. 

Spôsob vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi 

Vo vzťahu k vykonávaniu starostlivosti ku klientovi finančná spravodajská jednotka upozorňuje, že „vykonávaním starostlivosti vo vzťahu ku klientovi povinná osoba získava informácie, ktoré potrebuje k posúdeniu, či sa nejedná o neobvyklú obchodnú operáciu. Zisťovanie informácie o klientovi, jeho obchodoch a ďalších činnostiach by mali byť relevantné k obchodom a službám, ktoré klient od povinnej osoby požaduje a mali by poskytovať dostatok informácií k hodnoteniu rizikovosti klienta. Všeobecne platí, že pri vykonávaní starostlivosti by sa povinná osoba nemala spoliehať výlučne na informácie predložené klientom, ale by mala tieto informácie minimálne overiť z nezávislého zdroja, prípadne si z neho zaobstarať doplňujúce informácie. Naopak nedostatok, resp. nemožnosť zistiť , či overiť dostatočné množstvo informácií pre vykonanie príslušnej starostlivosti je významný rizikový faktor, ktorý sa uplatní pri rozhodovaní o odmietnutí obchodného vzťahu/obchodu alebo podaní hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii.“ 

Spôsob hodnotenia a riadenia rizík

Povinnosťou povinnej osoby je identifikovať, posudzovať, vyhodnocovať a aktualizovať riziká legalizácie a financovania terorizmu vždy v závislosti od konkrétneho obchodu, obchodných vzťahov, vlastných rizikových faktorov ako aj rizikových faktorov uvedených v prílohe č. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou. 

V zmysle kontrolných zistení je povinná osoba pri vypracovaní tejto časti programu vlastnej činnosti povinná zohľadniť najmä:

 • „produkty a služby, ktoré poskytuje a možnosti ich zneužitia na legalizáciu a financovanie terorizmu (hodnota uskutočňovaných obchodov, spôsob platby, atď.)
 • riziká spojené s využitím nových technológií pri svojej obchodnej činnosti
 • riziká spojené s distribučnými kanálmi, ktoré využíva pri poskytovaní produktov a služieb a
 • opatrenia, ktoré povinná osoba aplikuje pri riadení rizík legalizácie alebo financovania terorizmu.“ 

Postup pri posudzovaní, či je obchod neobvyklý 

Na účely programu vlastnej činnosti nepostačuje, ak je postup pri posudzovaní, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý, upravený formálne. Postup musí byť veľmi konkrétny. Z kontrolných zistení vyplýva, že z tejto časti programu vlastnej činnosti musí byť „úplne jasné, ktoré osoby posudzujú obvyklosť pripravovaných lebo vykonávaných obchodov v rámci povinnej osoby, ďalej čas, kedy tieto osoby predmetné posudzovanie vykonávajú a spôsob vykonávania posudzovania (predovšetkým porovnávaním s prehľadom foriem neobvyklých obchodných operácií, príp. iné). Posudzovanie je potrebné vykonať aj na základe iných informácií, ktoré zamestnanci zistili z dostupných informácií napr. z otvorených zdrojov s ohľadom na riziko legalizácie alebo financovania terorizmu.“ 

Postup pri zdržaní neobvyklej obchodnej operácie 

V rámci úpravy postupu pri zadržaní neobvyklej obchodnej operácie je v programe vlastnej činnosti potrebné zapracovať presné vymedzenie, akým spôsobom sa vykoná zdržanie neobvyklej obchodnej operácie a kto o ňom rozhoduje

Prečítajte si aj:

Overenie pravosti dokumentov z UK

Svojich zahraničných klientov si dostatočne preverte, inak vám hrozí pokuta

Overenie pravosti notárskeho podpisu notárom z UK

Zakladanie slovenských spoločností len za účelom otvorenia účtu v banke

Naše právne služby 

 • právne poradenstvo v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu
 • vypracovanie interných AML dokumentov k ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu
 • vypracovanie iných interných dokumentov (dokumentácia k ochrane osobných údajov GDPR, pracovný poriadok,...)

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.