Definícia agentúry dočasného zamestnávania, pojem vyslanie a dočasné pridelenie

Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ) 

Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ) je definovaná v zákone o službách zamestnanosti v § 29 ako:

 • právnická alebo fyzická osoba, ktorá
 • zamestnáva občana v pracovnom pomere (ďalej len „dočasný agentúrny zamestnanec“)
 • na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi (§ 58 Zákonníka práce) (v rámci územia SR, nejde o cezhraničné vyslanie do zahraničia)
 • na území Slovenskej republiky
 • na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania podľa osobitného prepisu (§ 5 Zákonníka práce)

Podmienky vydania povolenia na činnosť ADZ sú bližšie popísané v zákone o službách zamestnanosti. 

Dočasné pridelenie 

V Zákonníku práce v § 58 je definované, čo sa myslí dočasným pridelením (niekedy označované aj ako personálny leasing alebo prenájom pracovníkov). Ide o dočasné pridelenie na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, čiže aj taký výkon práce zamestnancom, ak:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba ukladá zamestnancovi pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje jeho prácu a dáva mu na tento účel pokyny
 • táto činnosť sa vykonáva prevažne v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby a prevažne jej pracovnými prostriedkami alebo táto činnosť sa prevažne vykonáva na zariadeniach právnickej osoby alebo fyzickej osoby a
 • ide o činnosť, ktorú má právnická osoba alebo fyzická osoba ako predmet svojej činnosti zapísanú v príslušnom registri

Dočasne prideľovať svojich zamestnancov k užívateľskému zamestnávateľovi môže pritom tak ADZ, ako aj samotný zamestnávateľ. 

Obmedzenia pri dočasnom pridelení cudzincov z tretích krajín 

Podľa § 21 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania nemôže štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a) až e) dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi (§ 58 Zákonníka práce). 

Vyslanie 

Od dočasného pridelenia je potrebné rozlišovať pojem vyslanie. Vyslanie je širší pojem a v sebe zahŕňa poskytovanie služby na nadnárodnej úrovni, cezhranične na území členských štátov. Ako uvádza dôvodová správa k zákonu č. 351/2015 Z. z., pojem vyslanie v sebe zahŕňa cezhraničné:

 • poskytovanie služby pre príjemcu služby, ktorý nie je užívateľským zamestnávateľom
 • vyslanie k zamestnávateľovi (časti zamestnávateľa) v skupinovom vlastníctve a 
 • cezhranične dočasné pridelenie podľa § 58 Zákonníka práce

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb ukladá povinnosti vysielajúcim zamestnávateľom, ktorými sa (podľa § 5 ods. 5 Zákonníka práce) myslí nielen domáci zamestnávateľ usadený v SR a vysielajúci svojho zamestnanca do iného štátu EÚ, ale aj hosťujúci zamestnávateľ , čiže zamestnávateľ usadený mimo SR (v inom členskom štáte EÚ) vysielajúci zamestnanca práve na územie SR.

 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Agentúra dočasného zamestnávania v zahraničí

Chceli by sme sa viac informovať ohľadne Agentúry dočasného zamestnávania. Pretože my ako firma sa zaoberáme realizáciou montážnych projektov v...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie