Definícia agentúry dočasného zamestnávania, pojem vyslanie a dočasné pridelenie

Potrebujete založiť alebo chcete odkúpiť agentúru dočasného zamestnávania? Kontaktujte nás na 0915 046 749 alebo emailom na office@akmv.sk

Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ) 

Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ) je definovaná v zákone o službách zamestnanosti v § 29 ako:

 • právnická alebo fyzická osoba, ktorá
 • zamestnáva občana v pracovnom pomere (ďalej len „dočasný agentúrny zamestnanec“)
 • na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi (§ 58 Zákonníka práce) (v rámci územia SR, nejde o cezhraničné vyslanie do zahraničia)
 • na území Slovenskej republiky
 • na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania podľa osobitného prepisu (§ 5 Zákonníka práce)

Podmienky vydania povolenia na činnosť ADZ sú bližšie popísané v zákone o službách zamestnanosti. 

Dočasné pridelenie 

V Zákonníku práce v § 58 je definované, čo sa myslí dočasným pridelením (niekedy označované aj ako personálny leasing alebo prenájom pracovníkov). Ide o dočasné pridelenie na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, čiže aj taký výkon práce zamestnancom, ak:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba ukladá zamestnancovi pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje jeho prácu a dáva mu na tento účel pokyny
 • táto činnosť sa vykonáva prevažne v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby a prevažne jej pracovnými prostriedkami alebo táto činnosť sa prevažne vykonáva na zariadeniach právnickej osoby alebo fyzickej osoby a
 • ide o činnosť, ktorú má právnická osoba alebo fyzická osoba ako predmet svojej činnosti zapísanú v príslušnom registri

Dočasne prideľovať svojich zamestnancov k užívateľskému zamestnávateľovi môže pritom tak ADZ, ako aj samotný zamestnávateľ. 

Dočasné pridelenie možno dohodnúť najdlhšie na 24 mesiacov. Dočasné pridelenie zamestnanca k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci 24 mesiacov najviac štyrikrát, to platí aj v prípade dočasného pridelenia zamestnanca iným zamestnávateľom alebo inou agentúrou dočasného zamestnávania k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi.

Po uplynutí 6 mesiacov možno znovu dohodnúť pridelenie zamestnanca k tomu istému zamestnávateľovi alebo po uplynutí 4 mesiacov, ak ide o vykonávanie prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku alebo vykonávanie prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca).

Výnimku z uvedeného predstavuje zastupovanie zamestnanca počas materskej dovolenky, otcovskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku, otcovskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie.

Obmedzenia pri dočasnom pridelení cudzincov z tretích krajín 

Podľa § 21 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania nemôže štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a) až e) dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi (§ 58 Zákonníka práce). 

Vyslanie 

Od dočasného pridelenia je potrebné rozlišovať pojem vyslanie. Vyslanie je širší pojem a v sebe zahŕňa poskytovanie služby na nadnárodnej úrovni, cezhranične na území členských štátov. Ako uvádza dôvodová správa k zákonu č. 351/2015 Z. z., pojem vyslanie v sebe zahŕňa cezhraničné:

 • poskytovanie služby pre príjemcu služby, ktorý nie je užívateľským zamestnávateľom
 • vyslanie k zamestnávateľovi (časti zamestnávateľa) v skupinovom vlastníctve a 
 • cezhranične dočasné pridelenie podľa § 58 Zákonníka práce

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb ukladá povinnosti vysielajúcim zamestnávateľom, ktorými sa (podľa § 5 ods. 5 Zákonníka práce) myslí nielen domáci zamestnávateľ usadený v SR a vysielajúci svojho zamestnanca do iného štátu EÚ, ale aj hosťujúci zamestnávateľ , čiže zamestnávateľ usadený mimo SR (v inom členskom štáte EÚ) vysielajúci zamestnanca práve na územie SR.

 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Agentúra dočasného zamestnávania v zahraničí

Chceli by sme sa viac informovať ohľadne Agentúry dočasného zamestnávania. Pretože my ako firma sa zaoberáme realizáciou montážnych projektov v...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie