Kúpna zmluva a návrh na vklad - čo musia obsahovať, aby prešli katastrom?

Aktualizované: 02.05.2019 | Vytvorené: 23.04.2014 |

Kúpna zmluva a návrh na vklad - čo musia obsahovať, aby prešli katastrom?

Obsah

Náležitosti kúpnej zmluvy podľa zákona o katastri nehnuteľností Kúpna zmluva na byt alebo nebytový priestor Návrh na vklad do katastra nehnuteľností Prílohy k návrhu na vklad do katastra nehnuteľností Overené podpisy

Náležitosti kúpnej zmluvy podľa zákona o katastri nehnuteľností

Náležitosti kúpnej zmluvy upravujú viaceré právne predpisy. Vo všetkých prípadoch prevodov nehnuteľností je však nevyhnutné, aby kúpna zmluva v zmysle § 42 ods. 2 zákona o katastri nehnuteľností obsahovala údaje o:

 • účastníkoch práv k nehnuteľnostiam; ak ide o fyzickú osobu uvádza sa meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, zmluva musí obsahovať názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má právnická osoba pridelené, prípadne iné identifikačné údaje.
 • nehnuteľnosti; podľa katastrálneho územia, pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií, pozemku evidovaného ako parcela registra “C” alebo parcela registra “E”, druhu pozemku a výmery pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku.  
 • mieste a čase jej spísania, právnom úkone a jeho predmete.

Prečítajte si aj: Ako neprísť pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti o peniaze.

Kúpna zmluva na byt alebo nebytový priestor

Náležitosti kúpnej zmluvy na byt alebo nebytový priestor v dome sú ďalej špecifikované v § 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Podľa tohto paragrafu, kúpna zmluva musí byť písomná a musí obsahovať:

 1. popis bytu alebo nebytového priestoru v dome a príslušenstva bytu, vymedzenie polohy bytu alebo nebytového priestoru v dome označením čísla bytu, čísla vchodu a opisom nebytového priestoru, určenie rozsahu podlahovej plochy a vybavenia bytu a nebytového priestoru v dome,   
 2. vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve, na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku,
 3. určenie a popis spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku a prípadné určenie, ktoré spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, časti príslušenstva a priľahlého pozemku užívajú len niektorí vlastníci bytov a niektorí vlastníci nebytových priestorov,
 4. úpravu práv k pozemku zastavanému domom a k priľahlému pozemku,   
 5. vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku dohodou nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru s vlastníkom domu,
 6. zistenie technického stavu bytu a nebytového priestoru podľa znaleckého posudku s uvedením opráv, ktoré treba nevyhnutne vykonať v najbližších dvanástich mesiacoch, ak o to nadobúdateľ bytu alebo nebytového priestoru požiada, vyhlásenie nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru v dome o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy,
 7. úpravu práv k zariadeniam civilnej ochrany, ak sú také objekty v dome.

Do katastra nehnuteľností je potrebné okrem zmluvy podať aj návrh na vklad. Návrh na vklad sa podáva písomne v jednom vyhotovení podpísaný obyčajným podpisom bez overenia a musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o účastníka konania fyzickú osobu; obchodné meno, názov a sídlo, ak ide o účastníka konania právnickú osobu,
 • označenie okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný,
 • označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony.

Prílohy k návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Prílohou k papierovému návrhu na vklad je najmä zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra v dvoch vyhotoveniach a dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom.

Overené podpisy

Podľa § 30 zákona o katastri nehnuteľností sa vyžadujú osvedčené podpisy v prípade podpisu prevodcu na zmluve (nie nadobúdateľov!), podpisu povinného z predkupného práva, podpisu povinného v prípade vzniku vecného bremena alebo podpisu oprávneného v prípade zániku vecného bremena na zmluve, podpisu spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Ak sú tieto osoby zastúpené, ich podpis na splnomocnení musí byť tiež osvedčený.

Overený podpis sa nevyžaduje, ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti vyhotovenú vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovanú advokátom.

Naše služby:

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.