Mediácia ako spôsob mimosúdneho riešenia sporu

Výkon mediácie, základné princípy, organizáciu a účinky mediácie upravuje zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.

Spory vhodné na mediáciu

Na mediáciu nie sú v zmysle zákona vhodné všetky spory. Mediáciou možno riešiť len spory, ktoré vznikajú z:

  • občianskoprávnych vzťahov
  • rodinnoprávnych vzťahov
  • obchodných záväzkových vzťahov
  • pracovnoprávnych vzťahov

Mediáciou je možné riešiť aj cezhraničný spor, t.j. spor, v ktorom má aspoň jedna zo strán bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte, než je členský štát ktorejkoľvek inej strany.

Mediátor

Mediátorom je len osoba zapísaná v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorá získala osobitné kvalifikačné predpoklady potrebné na výkon činnosti odbornou prípravou mediátora zakončenou odbornou skúškou.

Výber mediátora je ponechaný na vôľu osoby, ktorá má o mediáciu záujem.

Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou, poučiť osoby zúčastnené na mediácii, o ich právach, ktoré môžu byť mediáciou dotknuté a bez zbytočného odkladu informovať osoby zúčastnené na mediácii o všetkých skutočnostiach, pre ktoré by mohol byť mediátor z výkonu mediácie vylúčený.

Odmena

Mediátor má nárok na odmenu za výkon mediácie. Odmena mediátora sa určuje na základe dohody medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii.

Postup mediácie

Žiadosť o postúpenie sporu na mediáciu

Ak chce osoba riešiť svoj spor mediáciou, osloví mediátora, ktorý posúdi, či je spor na mediáciu vhodný. Mediátor obvykle spíše s iniciátorom mediácie žiadosť o postúpenie sporu na mediáciu. V tejto žiadosti sa uvedú najmä informácie o druhej strane /stranách/ sporu a poverí sa mediátor kontaktovaním druhej strany. Mediátor následne pozve na stretnutie všetky strany sporu.

Úvodné stretnutie

Na úvodnom stretnutí oboznámi mediátor sporové strany o úlohe mediátora, princípoch mediácie a strany si dohodnú s mediátorom vzájomne pravidlá komunikácie vrátane jeho odmeny či predpokladanom počte a dĺžke trvania stretnutí s mediátorom.

Dohoda o začatí mediácie

V prípade, ak sporové strany súhlasia s mediáciou, uzatvára sa s mediátorom dohoda o riešení sporu mediáciou. V dohode o začatí mediácie sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú s mediátorom na mediácii konkrétneho sporu; dohoda musí mať písomnú formu.

Pravosť podpisov osôb zúčastnených na mediácii alebo ich zástupcov musí byť úradne osvedčená. Mediácia začína uložením dohody o začatí mediácie uzavretej osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu svojho oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom v Notárskom centrálnom registri listín. Uloženie dohody o začatí mediácie v registri listín má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

Osoby zúčastnené na mediácii si v dohode o riešení sporu mediáciou môžu ustanoviť, že dohoda o riešení sporu mediáciou zaväzuje aj ich právnych nástupcov.

Ďalší priebeh mediácie

Účelom mediácie je hľadanie vzájomne prijateľného riešenia pre obe zmluvné strany, ktoré vzíde z diskusie a po identifikácii možných riešení. Mediácia nehľadá, kto má pravdu.

Ukončenie mediácie

  • dňom uzatvorenia dohody, ktorá je výsledkom mediácie
  • dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať
  • dňom doručenia písomného vyhlásenia osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, že mediácia je skončená, alebo
  • dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a mediátorovi, že mediácia je skončená

Dohoda o mediácii

Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná.

Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda:

  • spísaná vo forme notárskej zápisnice
  • schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom

Prečítajte si aj o výhodách mediácie či mediačnom audite.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Patrí príjem z prenájmu (nájomné) do BSM?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zmením priezvisko maloletého dieťaťa?

Ako zmením priezvisko maloletého dieťaťa, aby nemal priezvisko otca, nakoľko sme sa rozviedli a chcem, aby mal moje priezvisko.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zmena priezviska po rozvode – aký je postup?

Ako a dokedy si môžem zmeniť späť svoje priezvisko po rozvode? Kde je možné o zmenu priezviska žiadať a aká...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie