Modrá karta – Prechodný pobyt na účely vysokokvalifikovaného zamestnania

V prípade, ak zamestnávateľ na Slovensku má záujem zamestnať občana tretej krajiny (ďalej len „cudzinec“), na výkon zamestnania ktorého sa vyžaduje vyššia odborná kvalifikácia (tzv. vysokokvalifikované zamestnanie), je potrebné požiadať o udelenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky. Pokiaľ pôjde o vysokokvalifikované zamestnanie, je možné požiadať o vydanie modrej karty.

Podmienkou je, že pracovný pomer má trvať najmenej jeden rok odo dňa udelenia modrej karty a mesačná mzda je dohodnutá vo výške najmenej 1,5-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť o vydanie modrej karty. 

Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta 

Pred samotným podaním žiadosti o vydanie modrej karty je potrebné nahlásiť zamestnávateľom na úrade práce voľné pracovné miesto. Je tak potrebné urobiť minimálne 30 pracovných dní pred podaním žiadosti. 

Kde podať žiadosť o vydanie modrej karty? 

Cudzinec si môže podať žiadosť o vydanie modrej karty na policajnom útvare na území Slovenskej republiky len v tom prípade, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene. Upozorňujeme, že napríklad turistické víza neoprávňujú žiadateľov podať žiadosť na Slovensku. Žiadosť o vydanie modrej karty by sa mala v zmysle zákona podať osobne cudzincom na zastupiteľskom úrade v zahraničí. 

Obdobie, na ktoré sa udelí prechodný pobyt (modrá karta) 

Výhodou modrej karty je, že ju policajný útvar udelí až na štyri roky, prípadne na kratšie obdobie ako štyri roky predĺžené o 90 dní, ak pracovný pomer má trvať kratšiu dobu. 

Istou nevýhodou však je, že je potrebné vyššiu odbornú kvalifikáciu preukázať dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, ktorý musí byť na Slovensku uznaný napr. Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tento proces podľa zákona však môže trvať až dva mesiace. Bližšie informácie k uznaniu nájdete tu.  

Pokiaľ má zamestnávateľ záujem zamestnať cudzinca a boli by aj splnené podmienky na vydanie modrej karty, je možné požiadať o prechodný pobyt na účel zamestnania (nie o modrú kartu). Nevýhodou je lehota policajného úradu 90 dní na rozhodnutie, nie je však potrebné dokladať uznaný doklad o vzdelaní. 

Prílohy k žiadosti o vydanie modrej karty 

K žiadosti, ktorá musí byť vyplnená v slovenskom jazyku sa okrem dvoch fotografií v rozmere 3×3,5 cm a správneho poplatku predkladá aj platný pas a nasledovné prílohy:

  • pracovná zmluva na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania, prípadne prísľub zamestnávateľa na predpísanom tlačive
  • rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (podľa 2 písm. a)a § 24 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona 81/2013 Z. z., § 106 zákona č. 131/2002 Z. z.)
  • výpis z registra trestov krajiny, ktorej je cudzinec štátnym príslušníkom a z krajín, v ktorých sa v posledných 3 rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov (nie starší ako 90 dní)
  • doklad o ubytovaní (nie starší ako 90 dní) 

Pokiaľ prílohou žiadosti nie je pracovná zmluva, len prísľub zamestnávateľa, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je cudzinec povinný odovzdať aj pracovnú zmluvu. 

Lehota na rozhodnutie 

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o vydanie modrej karty do 30 dní od jej doručenia.

Lekársky posudok / lekárske vyšetrenie pre cudzincov

Upozorňujeme tiež na povinnosť cudzinca doložiť policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Štátny príslušník tretej krajiny odovzdá policajnému útvaru lekársky posudok do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý podáva žiadosť o vydanie modrej karty na policajnom útvare, odovzdá policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od podania žiadosti. Lekársky posudok potvrdzujúci, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší ako 30 dní

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce – aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Modrá karta vydaná v inom členskom štáte 

Podľa zákona o pobyte cudzincov: “Ak policajný útvar vydá modrú kartu štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je držiteľom modrej karty vydanej členským štátom, písomne informuje o vydaní modrej karty členský štát, ktorý ako posledný vydal štátnemu príslušníkovi tretej krajiny modrú kartu pred vydaním modrej karty v Slovenskej republike. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je držiteľom modrej karty vydanej členským štátom a počas konania o vydanie modrej karty uplynula jej platnosť, sa oprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky až do právoplatného rozhodnutia o žiadosti o vydanie modrej karty.” 

Kedy sa zamietne žiadosť o vydanie modrej karty 

Podľa § 39 zákona o pobyte cudzincov policajný útvar žiadosť o vydanie modrej karty zamietne v nasledujúcich prípadoch:

  • ak štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na vydanie modrej karty podľa 38 ods. 5
  • štátny príslušník tretej krajiny predloží doklady získané podvodným spôsobom, falošné alebo pozmenené doklady
  • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je hrozbou pre bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie
  • ak zamestnávateľ, u ktorého má byť štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný, porušil v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
  • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je držiteľom modrej karty vydanej členským štátom menej ako 18 mesiacov, alebo
  • ak ústredie práce vydá potvrdenie, ktoré obsahuje nesúhlas s obsadením voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Sobáš s cudzincom

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v Bratislave. Mám snúbenicu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie