Návrh na zvýšenie výživného

Pri konaní o rozvod manželstva, z ktorého sú maloleté deti, je toto konanie spravidla spojené aj s konaním o úprave práv a povinnosti k maloletým deťom na čas po rozvode. V rozsudku teda býva súdom určená výška výživného, ktorú je väčšinou povinný jeden z rodičov platiť.

Je však obvyklé, že vplyvom rôznych okolností sa podmienky na stane dieťaťa, či povinného rodiča, postupom času menia a výška výživného, ktorú doposiaľ platil, nepostačuje. Preto môže oprávnená osoba alebo jej zákonný zástupca žiadať o zvýšenie výživného prostredníctvom návrhu na zvýšenie výživného.

Ak máte záujem o prípravu návrhu na zvýšenie alebo zníženie výživného, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Všetky dohody a súdne rozhodnutia o výške výživného možno meniť v zmysle § 78 zákona č. 36/2005 Z. z. zákona o rodine v prípade, ak sa zmenia pomery, na základe ktorých sa určovala pôvodná výška výživného. Podľa tohto ustanovenia „Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.“

K takejto zmene povinnosti platiť vyššie výživné prichádza na návrh. Ak sa jedná o maloleté dieťa, súd môže rozhodnúť aj ex offo – z úradnej povinnosti. Súd vždy vychádza z aktuálneho stavu pri vydávaní rozhodnutia a nesmie prihliadať na skutočnosti, ktoré možno očakávať v budúcnosti a ktoré nastanú až po vyhlásení rozhodnutia o výživnom.

Ak sa preukáže, že nastala zmena pomerov, buď na strane povinného alebo na strane oprávneného, možno na základe zákona prelomiť prekážku res iudicata, čiže prekážku veci už rozhodnutej a tak zmeniť výšku výživného. Nie je rozhodujúce, či táto zmena pomerov nastane na strane jedného z účastníkov alebo na oboch stranách. Rovnako tak môže ísť o subjektívnu ako aj objektívnu právnu skutočnosť, akou je napríklad navýšenie výdavkov osoby oprávnenej, zvýšenie príjmu osoby povinnej, alebo zmena akýchkoľvek iných majetkových pomerov, či už jedného z účastníkov konania alebo oboch. Táto zmena pomerov býva často spojená napríklad so zmenou zamestnania, založením rodiny, narodením ďalšieho dieťaťa, alebo so zmenou zdravotného stavu jedného z účastníkov.

Rozhodujúci je vek účastníka, ktorý je oprávnený poberať výživné. Pri plnoletom účastníkovi je potrebné podať návrh na súd. V prípade maloletého dieťaťa môže súd začať konať aj z úradnej povinnosti. „Pre určenie, odkedy sa mení skoršie súdne rozhodnutie o výživnom pre maloleté dieťa (zvýšenie), nie je rozhodujúce, kedy bol podaný návrh na začatie konania o novú úpravu výživného alebo kedy bolo vydané uznesenie o začatí takého konania, prípadne ku ktorému dňu navrhli zmenu skoršieho súdneho rozhodnutia účastníci konania, ale len to, kedy došlo ku zmene pomerov.“ (R 54/1969). Navrhovateľ je povinný v návrhu uviesť dátum, ku ktorému má byť zmena výšky výživného vykonaná.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zníženie výživného na dieťa

Máme dve deti neplnoleté 15 a 16 ročné. Odišiel som zo spoločnej domácnosti tri a pol roka dozadu, dva roky...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ne(vy)sporiadanie bsm po troch rokoch od rozvodu

S bývalým manželom sme už viac ako štyri roky rozvedení bez toho, aby sme vyporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo. Dohodnúť sa však nevieme....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Na ktorý kataster podať návrh na vklad pri nehnuteľnostiach v dvoch okresoch?

Uzavreli sme s bývalým manželom dohodu o vyporiadaní BSM. Jej predmetom boli aj dve nehnuteľnosti v rôznych okresoch. Môžeme návrh na vklad ohľadne...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie