Návrh na zvýšenie výživného

Pri konaní o rozvod manželstva, z ktorého sú maloleté deti, je toto konanie spravidla spojené aj s konaním o úprave práv a povinnosti k maloletým deťom na čas po rozvode. V rozsudku teda býva súdom určená výška výživného, ktorú je väčšinou povinný jeden z rodičov platiť.

Je však obvyklé, že vplyvom rôznych okolností sa podmienky na stane dieťaťa, či povinného rodiča, postupom času menia a výška výživného, ktorú doposiaľ platil, nepostačuje. Preto môže oprávnená osoba alebo jej zákonný zástupca žiadať o zvýšenie výživného prostredníctvom návrhu na zvýšenie výživného.

Ak máte záujem o prípravu návrhu na zvýšenie alebo zníženie výživného, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Všetky dohody a súdne rozhodnutia o výške výživného možno meniť v zmysle § 78 zákona č. 36/2005 Z. z. zákona o rodine v prípade, ak sa zmenia pomery, na základe ktorých sa určovala pôvodná výška výživného. Podľa tohto ustanovenia „Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.“

K takejto zmene povinnosti platiť vyššie výživné prichádza na návrh. Ak sa jedná o maloleté dieťa, súd môže rozhodnúť aj ex offo – z úradnej povinnosti. Súd vždy vychádza z aktuálneho stavu pri vydávaní rozhodnutia a nesmie prihliadať na skutočnosti, ktoré možno očakávať v budúcnosti a ktoré nastanú až po vyhlásení rozhodnutia o výživnom.

Ak sa preukáže, že nastala zmena pomerov, buď na strane povinného alebo na strane oprávneného, možno na základe zákona prelomiť prekážku res iudicata, čiže prekážku veci už rozhodnutej a tak zmeniť výšku výživného. Nie je rozhodujúce, či táto zmena pomerov nastane na strane jedného z účastníkov alebo na oboch stranách. Rovnako tak môže ísť o subjektívnu ako aj objektívnu právnu skutočnosť, akou je napríklad navýšenie výdavkov osoby oprávnenej, zvýšenie príjmu osoby povinnej, alebo zmena akýchkoľvek iných majetkových pomerov, či už jedného z účastníkov konania alebo oboch. Táto zmena pomerov býva často spojená napríklad so zmenou zamestnania, založením rodiny, narodením ďalšieho dieťaťa, alebo so zmenou zdravotného stavu jedného z účastníkov.

Rozhodujúci je vek účastníka, ktorý je oprávnený poberať výživné. Pri plnoletom účastníkovi je potrebné podať návrh na súd. V prípade maloletého dieťaťa môže súd začať konať aj z úradnej povinnosti. „Pre určenie, odkedy sa mení skoršie súdne rozhodnutie o výživnom pre maloleté dieťa (zvýšenie), nie je rozhodujúce, kedy bol podaný návrh na začatie konania o novú úpravu výživného alebo kedy bolo vydané uznesenie o začatí takého konania, prípadne ku ktorému dňu navrhli zmenu skoršieho súdneho rozhodnutia účastníci konania, ale len to, kedy došlo ku zmene pomerov.“ (R 54/1969). Navrhovateľ je povinný v návrhu uviesť dátum, ku ktorému má byť zmena výšky výživného vykonaná.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Oslobodenie od súdnych poplatkov za rozvod

Po pracovnom úraze som ostala na invalidnom dôchodku, chcem požiadať o rozvod, avšak pri mojom nízkom príjme je pre mňa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vyživovacia povinnosť dospelých detí voči rodičom

Dobrý deň, chcem sa spýtať, od kedy a v akých prípadoch mám vyživovaciu povinnosť k rodičom. Som zamestnaná, živím sa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Patrí príjem z prenájmu (nájomné) do BSM?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie