Neúspešný pokus o zavedenie predmanželskej zmluvy do právneho poriadku SR

Inštitút predmanželskej zmluvy v podobe, v akej ju poznáme z amerických filmov, v právnom poriadku SR v súčasnosti nenájdeme. V parlamente sa koncom roka 2014 nachádzal návrh zákona, ktorý mal do nášho právneho poriadku inštitút manželských a predmanželských zmlúv zaviesť. Tým mala vzniknúť pre snúbencov či manželov možnosť upraviť svoje majetkové pomery a dokonca vznik bezpodielového manželstva vylúčiť. Avšak Národná rada SR dňa 05.12.2014 rozhodla, že nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona. V našom článku sa dozviete, ako chcela novela upraviť uzatváranie manželských a predmanželských dohôd.

Novelou sa navrhovalo rozšíriť: 

  • súčasné právo manželov modifikovať rozsah bezpodielového spoluvlastníctva o možnosť zrušiť alebo založiť bezpodielové spoluvlastníctvo,
  • právo snúbencov modifikovať rozsah bezpodielového spoluvlastníctva, ktoré má vzniknúť, a to už pred uzavretím manželstva (tzv. predmanželská zmluva)

Predmanželská zmluva

Novela zákona navrhovala, aby muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo, dohodou rozšírili alebo zúžili zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré vznikne uzatvorením manželstva. Tiež navrhovala možnosť sa dohodnúť, že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov uzatvorením manželstva nevznikne alebo že manželia budú môcť vyhradiť vznik bezpodielového spoluvlastníctva manželov ku dňu zániku manželstva.

“Predmanželská zmluva” podľa návrhu novely mala byť spísaná pred notárom vo forme notárskej zápisnice. Notár by bol povinný poučiť účastníkov dohody o jej dôsledkoch na budúce majetkové pomery za trvania manželstva a po jeho zániku rozvodom alebo smrťou niektorého z manželov a poučenie uviesť aj v notárskej zápisnici; nedostatok poučenia by nezakladal neplatnosť takej dohody.

Manželstvo by bolo potrebné uzavrieť do troch mesiacov od uzavretia dohody, inak by sa malo za to, že k uzatvoreniu “predmanželskej zmluvy” nedošlo.

Rozšírenie alebo zúženie rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Podľa navrhovanej úpravy manželia by mohli rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva dohodou, ktorá by sa musela uzavrieť pred notárom vo forme notárskej zápisnice. Dohoda by sa týkala vecí a práv, ktoré boli nadobudnuté alebo vznikli počas trvania manželstva pred uzatvorením dohody alebo po ňom. Rovnako by sa mohli dohodnúť aj o správe spoločného majetku.

Manželia by mohli dohodou zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo alebo založiť bezpodielové spoluvlastníctvo. Urobili by tak dohodou o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva, ktorá by sa musela uzavrieť pred notárom vo forme notárskej zápisnice a obsahovala by spôsob vyporiadania spoluvlastníctva a pravidlá nadobúdania vlastníctva v budúcnosti počas trvania manželstva. V dohode o založení bezpodielového spoluvlastníctva by sa určil jeho vecný rozsah. Manželia by sa tiež podľa návrhu novely mohli dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva.

Účinnosť

Účinnosť novely sa navrhovala od 01.03.2015.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Dôvody zrušenia BSM počas manželstva

Je prosím možné, že obaja manželia počas manželstva dobrovoľne podpíšu rozdelenie majetku nadobudnutého počas manželstva akýmkoľvek dielom a zároveň aj zrušenie...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Koľko stojí rozvodový právnik?

Koľko treba počítať, že ma bude stáť rozvod? Koľko sú poplatky súdu a aké sú sadzby vašej advokátskej kancelárie za...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Výživné na exmanželku

Som invalidná dôchodkyňa. S manželom sme sa pred 3 mesiacmi rozviedli, nie som schopná sa uživiť nakoľko ma nikto momentálne...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie