Obnovenie prechodného pobytu cudzinca na účel zamestnania

K obnoveniu prechodného pobytu cudzinca na účel zamestnania je potrebné, aby sa cudzinec z tretej krajiny (mimo EÚ), dostavil osobne na príslušné oddelenie cudzineckej polície (podľa miesta ubytovania) a predložil nasledovné doklady: 

  1. Žiadosť – pokiaľ sa cudzinec objednáva na podanie žiadosti na presný termín, celú žiadosť vypisuje elektronicky v počítači a pri odoslaní / potvrdení termínu si ju vie vygenerovať a vytlačiť.
  2. Prísľub na prijatie do zamestnania / dodatok k pracovnej zmluve. Nakoľko sme sa stretli s tým, že cudzinecká polícia neakceptovala dodatok k pracovnej zmluve, v praxi predkladáme vždy prísľub zamestnávateľa na zamestnanie. Tlačivo prísľubu je možné nájsť na stránke úradov práce. Je potrebné si preveriť, či tlačivo, ktoré použijete, je aktuálne. Podpis na prísľube postačuje obyčajný s pečiatkou zamestnávateľa, úradné overenie sa teda nevyžaduje.
  3. Čestné vyhlásenie o dohodnutej mzde – aj keď z prísľubu vyplýva výška dohodnutej mzdy, je možné si dať od zamestnávateľa potvrdiť (s úradne overeným podpisom) čestné vyhlásenie o dohodnutej mzde, t.j. o príjme cudzinca ako zamestnanca. Toto v praxi dokladáme napríklad k podaniu žiadosti dieťaťa alebo manželky, ktorí žiadajú o predĺženie pobytu spolu s cudzincom – zamestnancom a ktorým deklarujeme ich finančné zabezpečenie.
  4. Plná moc – ak bude cudzinec zastúpený advokátom, dokladá sa aj splnomocnenie na zastupovanie s úradne overeným podpisom cudzinca. Upozorňujeme, že zastupovanie cudzinca v konaní o udelenie / obnovenie pobytu je právnou službou a preto by sa mal cudzinec dať zastúpiť výhradne advokátom. Iná osoba ako splnomocnenec by sa tak mohol dopustiť trestného činu nedovoleného podnikania, najmä ak túto činnosť vykonáva sústavne a za odmenu.
  5. Doklad preukazujúci ubytovanie – dokladá sa buď čestné vyhlásenie vlastníkov nehnuteľnosti, v ktorej má cudzinec nahlásený pobyt s ich úradne overenými podpismi, prípadne ak má cudzinec nehnuteľnosť vo svojom vlastníctve, stačí uviesť túto skutočnosť v žiadosti. Za účelom urýchlenia podania v oboch prípadoch odporúčame si vziať k podaniu žiadosti aj kópiu listu vlastníctva z internetu, nie je to však podmienkou. Podľa § 32 ods. 8 zákona o pobyte cudzincov „Doklad o zabezpečení ubytovania musí preukazovať, že štátny príslušník tretej krajiny má zabezpečené ubytovanie na najmenej šesť mesiacov prechodného pobytu; ak žiada o prechodný pobyt na kratší čas, musí preukazovať zabezpečenie ubytovania počas celého prechodného pobytu. Štátny príslušník tretej krajiny podľa  27a § 30 ods. 1 písm. e) musí preukázať zabezpečenie spoločného ubytovania so štátnym príslušníkom tretej krajiny, s ktorým žiada o zlúčenie rodiny.“
  6. Pokiaľ by išlo o nedostatkovú pozíciu, prikladajú sa aj dve čestné vyhlásenia (príloha č. 10 a č 11), ich podpis zamestnávateľ nemusí overovať, ak pripojí odtlačok pečiatky. 

Lehota na rozhodnutie cudzineckej polície je 90 dní od podania kompletnej žiadosti. Ak ide o žiadosť na účel zamestnania (okrem žiadosti o pobyt pri nedostatkových pozíciách), žiadosť nemusí byť kompletná. 

Nezabudnite vždy vopred nahlásiť voľné pracovné miesto! 

Voľné pracovné miesto je potrebné nahlásiť na portáli istp.sk vždy, a to aj pri udelení aj pri obnovení pobytu na účel zamestnania. V závislosti od toho, o akú pozíciu ide (či je alebo nie je nedostatková ku dňu podania žiadosti) je rozdiel len v lehote, počas ktorej musí byť nahláška voľného pracovného miesta zverejnená pred podaním žiadosti. Ak by išlo o nedostatkovú pozíciu, stačí nahlášku zverejniť a hneď na druhý deň je možné ísť podať žiadosť o udelenie resp. obnovenie pobytu. Ak by však nešlo o nedostatkovú pozíciu, môže sa žiadosť podať až po 20 pracovných dňoch od jej zverejnenia na portáli. 

Dôležité je tiež zdôrazniť, že nahláška voľného pracovného miesta sa musí obnovovať, odporúčame až do udelenia / obnovenia pobytu. Keďže proces udelenia / obnovenia pobytu na účel zamestnania (mimo prípadu nedostatkovej pozície) trvá 90 dní, v čase keď polícia zašle žiadosť o vyjadrenie úradu prácu už nemusí byť nahláška aktívna (nahláška sa zverejňuje na 3 mesiace), čo vedie k zamietavému stanovisku úradu práce a v konečnom dôsledku nevydaniu kladného rozhodnutia k pobytu. 

V nahláške je tiež dôležité zaškrtnúť, že pozícia je vhodná pre cudzinca z tretej krajiny.

Záverom odporúčame, aby sa priechodnosť nahlášky po zverejnení hneď prekonzultovala s príslušníčkou úradu práce. Častokrát zamestnávatelia uvedú požiadavky na obsadzovanú pozíciu také, ktoré spĺňajú viacerí uchádzači o zamestnanie vedení úradom práce, čo opäť môže viesť k neudeleniu pobytu. 

Pozícia v nahláške voľného pracovného miesta sa vyberá zo zoznamu SK ISCO, ktorý nájdete ako prílohu tejto vyhlášky.

Isté rozdiely sú v prípade pobytu cudzinca – modrej karty.

Obnovenie pobytu pre rodinného príslušníka zamestnanca 

Pri obnovení pobytu na účel zlúčenia rodiny bude potrebné doložiť aj potvrdenie zdravotnej poisťovne o existencii poistenia cudzinca v čase podania žiadosti o obnovenie pobytu. 

Cudzinec s pobytom na účel zamestnania je ako zamestnanec štandardne poistený v systéme verejného zdravotného poistenia. Pokiaľ však ide o rodinného príslušníka s pobytom na účel zlúčenia rodiny, podľa našich skúseností nie všetci rodinní príslušníci (stretli sme sa s tým len u maloletých detí) môžu byť tiež poistení v systéme verejného zdravotného poistenia, ale je potrebné zabezpečiť si komerčné zdravotné poistenie. Cudzinec si sám môže zvoliť zdravotnú poisťovňu, ktorá mu bude poskytovať zdravotné poistenie. Podmienkou však je poskytovanie zdravotného poistenia na Slovensku počas celého pobytu. Zákon o pobyte cudzincov nešpecifikuje ani nezvýhodňuje žiadnu zdravotnú poisťovňu. Je možné byť poistení aj komerčne, je však potrebné každé predĺženie poistenia predložiť cudzineckej polícii.

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Nitra – Vyšetrenie cudzinca k pobytu pre cudzineckú políciu v Nitre zabezpečuje ambulancia cudzokrajných chorôb na Hornočermanskej 4 – Expat Clinic s.r.o., lekársku prehliadku pre cudzincov je možné absolvovať aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín

Mali sme zamestnanca z Kórejskej republiky. Je možné sociálnu poisťovňu požiadať o vrátenie celej čiastky alebo jej časti, ktorá bola do poisťovne...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky občanom USA

Som bývalý občan Československa, mal som občianstvo Československa. V roku 1989 som emigroval a v roku 1996 som získal občianstvo USA. Stratil som...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie