Pobyt rodinného príslušníka občana Európskej únie

Jednou z možností, ako môžu občania tretích krajín získať pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej ako "SR") je aj získanie pobytu na základe príbuzenského vzťahu. Rodinní príslušníci občanov SR môžu získať trvalý pobyt a rodinní príslušníci občanov tretích krajín s udeleným pobytom prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny. V tomto článku si priblížime možnosti pobytu pre osoby, ktoré nie sú rodinnými príslušníkmi občanov SR, ale občanov iných členských štátov Európskej únie (ďalej ako "EÚ").

Rodinný príslušník 

V zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov je rodinný príslušník občana EÚ vymedzený dosť široko. Môže sa jednať o:

 • manžela / manželku
 • dieťa mladšie ako 21 rokov, nezaopatrené dieťa a takéto deti jeho manžela / manželky
 • závislého priameho príbuzného v zostupnej alebo vzostupnej línii a takúto osobu manžela / manželky
 • akéhokoľvek iného rodinného príslušníka, na ktorého sa nevzťahujú predchádzajúce body a je nezaopatrenou osobou v krajine, z ktorej prichádza
 • akéhokoľvek iného rodinného príslušníka, na ktorého sa nevzťahujú predchádzajúce body a je členom domácnosti občana EÚ
 • akéhokoľvek iného rodinného príslušníka, na ktorého sa nevzťahujú predchádzajúce body a je z vážnych zdravotných dôvodov odkázaný na starostlivosť občana EÚ
 • partnera, s ktorým má občan EÚ trvalý, riadne osvedčený vzťah
 • štátneho príslušníka tretej krajiny s právom pobytu v rovnakom členskom štáte, v ktorom má občan EÚ právo pobytu a občanom EÚ je štátny občan Slovenskej republiky, s ktorým sa štátny príslušník tretej krajiny navráti na pobyt alebo sa k nemu pripája na pobyt späť na územie Slovenskej republiky a spĺňa niektorú z podmienok uvedených v predchádzajúcich bodoch vo vzťahu k štátnemu občanovi SR

Vo vzťahu k takýmto rodinným príslušníkom je občan EÚ považovaný za garanta. 

Pobyt v trvaní do troch (3) mesiacov 

Podľa ustanovenia § 69 zákona o pobyte cudzincov sa rodinní príslušníci občanov EÚ môžu na území SR zdržiavať tri mesiace od vstupu, ak sprevádzajú svojho rodinného príslušníka – občana EÚ alebo sa k nemu pridávajú. Podmienkou je predloženie platného cestovného pasu alebo akéhokoľvek dokladu, ktorým hodnoverne preukáže svoju totožnosť a rodinný vzťah k občanovi EÚ. 

Pobyt v trvaní nad tri (3) mesiace 

Pokiaľ občan EÚ, ktorý je garantom, spĺňa podmienky na to, aby sa na území SR mohol zdržiavať dlhšie ako tri mesiace, vznikne právo na pobyt na území SR na obdobie presahujúce tri mesiace aj jeho rodinnému príslušníkovi. 

V takomto prípade vzniká rodinnému príslušníkovi občana EÚ povinnosť podať na príslušnom oddelení cudzineckej polície žiadosť o vydanie dokladu o pobyte, a to v lehote do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie SR.

V prípade splnenia podmienok je rodinnému príslušníkovi občana EÚ v lehote do 30 dní vydaný doklad „pobytový preukaz rodinného príslušníka občana EÚ.“ 

Pobyt rodinného príslušníka občana EÚ

Rodinný príslušník občana EÚ (nie je ním rodinný príslušník Slováka) do 10 pracovných dní odo dňa vstupu na územie Slovenska nahlási na územie SR svoj vstup. Rovnako ako občania EÚ aj rodinný príslušník do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu môžu podať žiadosť o vydanie dokladu o pobyte.

K žiadosti sa predkladá platný cestovný doklad, 2 fotografie, doklad o ubytovaní a tieto prílohy:

 1. doklad osvedčujúci existenciu rodinného vzťahu s občanom EÚ – garantom
 2. potvrdenie o registrácii pobytu občana EÚ – garanta
 3. iné doklady preukazujúce skutočností uvedené v definícii rodinného príslušníka občana Únie

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce – Vyšetrenie cudzinca k pobytu pre cudzineckú políciu v Zlatých Moravciach zabezpečuje Nemocnica AGEL Zlaté Moravce, Bernolákova 4, pavilón č. 4, 2. poschodie, lekársku prehliadku pre cudzincov je možné absolvovať aj bez objednania každý utorok a stredu.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie