Podielová odmena advokáta – podmienky jej dojednania

V zmysle Vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len “vyhláška”) môže advokát dojednať s klientom zmluvnú odmenu aj podielom na hodnote veci (podielová odmena).

V praxi sa dojednáva podielová odmena napríklad v prípadoch vyporiadania spoluvlastníctva, či už podielového alebo bezpodielového. Viac k vyporiadaniu nájdete v našom článku tu.

Zákonná úprava podielovej odmeny advokáta 

Podľa § 7 predmetnej vyhlášky „Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil. Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.” 

Podľa § 8 predmetnej vyhlášky Advokát má právo na dohodnutú podielovú odmenu len za predpokladu, že klient, s ktorým sa dohodol na poskytnutí právnych služieb za túto odmenu, mal plný úspech vo veci. Ak sa skončí konanie uvedené v § 7 len čiastočným úspechom klienta, advokát má právo na pomernú časť dohodnutej podielovej odmeny. Ak nemal klient ani čiastočný úspech vo veci, advokát má právo požadovať od klienta iba náhradu hotových výdavkov. 

Upozornenie na niektoré podmienky dojednania podielovej odmeny 

Advokát nemôže dojednať s klientom podielovú odmenu pri ktoromkoľvek spore, v ktorom klienta zastupuje. V zásade je potrebné pri podielovej odmene myslieť najmä na nasledujúce podmienky: 

  • Výška odmenyby mala byť primeraná vzhľadom na obsah a rozsah vykonanej práce. V opačnom prípade by to mohlo spôsobiť rozpor s pravidlami profesijnej etiky a tiež rozpor s dobrými mravmi. Vyplýva to z ustanovenia § 2 ods. 1 vyhlášky, podľa ktorého: „Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Výška zmluvnej odmeny nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi.“
  • Podľa ustanovenia § 7 vyhlášky môže byť podielová odmena dohodnutá len ak je výsledok konania podľa okolností prípadu veľmi neistý.“
  • Všeobecnáhodnota podielu, z ktorej právny zástupca vypočíta svoju odmenu, by mala byť určená znaleckým posudkom, alebo iným objektívnym spôsobom.
  • Klient by mal byť, napríklad v zmluveo poskytovaní právnych služieb, poučený o veľkej miere neistoty výsledku konania v predmetnej veci, nakoľko vyhláška takéto poučenie vyžaduje.
  • Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky sa „podielová odmena môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci,ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.“ 
  • V zmysle 8 vyhlášky má advokát nárok na podielovú odmenu v plnej výške iba v prípade, ak klient dosiahol vo veci plný úspech. 

„Podľa ustanovenia 3.4. druhej vety Etického kódexu advokátov v EÚ (CCBE) platí nasledovné: „Odmena musí byť primeraná, musí zodpovedať povahe veci,byť v súlade so zákonom a zásadami výkonu povolania, ktoré sa na advokáta vzťahujú.“

Obmedzením vo vzťahu k výške zmluvnej odmeny advokáta sú podmienky dojednania podielovej odmeny. Podielovú odmenu medzi advokátom a klientom možno dohodnúť za podmienok uvedených v § 7 vyhlášky, teda ak je výsledok
konania pred súdom podľa okolností prípadu veľmi neistý, advokát o tom klienta poučil, podielová odmena nepresahuje 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom.

Dohodnutá podielová odmena vo výške 10 % je preto prípustná za splnenia vyššie uvedených podmienok s tým, že advokát má právo na dohodnutú podielovú odmenu len za predpokladu plného úspechu klienta vo veci; inak na pomernú časť alebo náhradu hotových výdavkov.“ (zdroj: Bulletin SAK č. 3/2023)

Neplatné dojednanie podielovej odmeny 

Podľa viacerých rozhodnutí, súdy v prípade neplatnosti dojednania odmeny za poskytovanie právnych služieb zaviazali príjemcu právnych služieb k úhrade odmeny vo výške tarifnej odmeny.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie