Podnikateľské vízum pre občana Indie

Aktualizované: 03.10.2019 | Vytvorené: 03.10.2019 |

Keďže India nepatrí medzi krajiny, s ktorými by Slovenská republika mala bezvízový styk, aj v prípade potreby niekoľkodňovej obchodnej alebo pracovnej návštevy občana Indie u obchodných partnerov na území Slovenskej republiky je potrebné udelenie víza. Postup získania víza v uvedenom prípade si priblížime v nasledujúcom článku.

Podnikateľské vízum pre občana Indie

Obsah

Schengenské vízum Žiadosť o overenie pozvania  Overenie pozvania  Podanie žiadosti o udelenie víza  Žiadosť o udelenie víza 

Schengenské vízum

Právny poriadok umožňuje udelenie schengenského víza alebo národného víza. Podľa § 15 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o pobyte cudzincov“) je možné udelenie národného víza v prípade, že (i) je národné vízum potrebné v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike, (ii) žiadateľ je starší ako 15 rokov a je prijatý na jazykové vzdelávanie na jazykovej škole v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín týždenne, (iii) udelenie víza je potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, alebo (iv) udelenie víza je v záujme Slovenskej republiky.

Na účel obchodnej alebo pracovnej cesty je teda možné žiadať o udelenie schengenského víza. 

Žiadosť o overenie pozvania 

Prvým krokom je podanie žiadosti o overenie pozvania pozývajúcou osobou na príslušnom oddelení cudzineckej polície podľa miesta bydliska alebo sídla pozývajúcej osoby. Pozývajúcou osobou môže byť fyzická osoba - občan Slovenskej republiky alebo cudzinec s oprávneným pobytom na území Slovenskej republiky (okrem tolerovaného pobytu) alebo právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike. 

Žiadosť o overenie pozvania sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva je prístupný tu. Súčasťou tlačiva je aj záväzok pozývajúcej osoby uhradiť všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného cudzinca. 

Žiadosť o overenie pozvania musí byť na príslušnom oddelení cudzineckej polície podaná osobne - buď pozývajúcou osobou (v prípade právnickej osoby štatutárnym zástupcom) alebo splnomocnencom. 

Prílohami žiadosti o udelenie pozvania v prípade obchodnej návštevy sú doklady, nie staršie ako 90 dní, ktoré preukazujú:

 • účel pozvania (doklad preukazujúci oprávnenie pozývajúcej osoby na podnikanie - napr. výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony a pozývací list, v ktorom pozývajúci podrobne popíše, aké sú dôvody na pricestovanie obchodného partnera, akej podnikateľskej spolupráce sa má návšteva týkať, ktoré miesta cudzinec navštívi a s kým sa stretne, prečo je potrebná jeho prítomnosť na území Slovenskej republiky a podobne);
 • schopnosť pozývajúceho uhradiť náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozvaného (potvrdenie o zostatku na účte pozývajúceho, pričom výška zostatku musí byť aspoň vo výške 12-násobku životného minima a finančných prostriedkov vo výške 56 EUR na každý deň pobytu pozývaného cudzinca - teda v prípade maximálnej, 90-dňovej dĺžky pobytu 7 433,76 EUR);
 • zabezpečenie ubytovania pre pozývanú osobu (potvrdenie ubytovacieho zariadenia alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti s úradne osvedčeným podpisom). 

Overenie pozvania 

Pozvanie overuje príslušné oddelenie cudzineckej polície PZ po predchádzajúcom súhlase Ministerstva SR v lehote do 15 dní od prijatia žiadosti o overenie pozvania. Ministerstvo vnútra určí aj dĺžku pobytu v overenom pozvaní. Dĺžka pobytu je určená podľa času potrebného na splnenie účelu pobytu, pričom maximálna dĺžka pobytu je 90 dní. Overené pozvanie je platné 90 dní. 

Praktická rada: Na úvod celého procesu o udelenie víza občanovi Indie odporúčame kontaktovať príslušný zastupiteľský úrad a informovať sa, či budú vyžadovať pozývací list overený cudzineckou políciou. Overenie pozvanie nie je potrebné v niektorých prípadoch (napríklad v praxi sme sa stretli s prípadom, ak už cudzinec bol na obchodnej návšteve významnej slovenskej spoločnosti, s ktorou spolupracuje.) 

Podanie žiadosti o udelenie víza 

Po overení pozvania je možné podanie žiadosti o udelenie schengenského víza. V prípade občana Indie je podanie žiadosti o udelenie schengenského víza na pricestovanie do Slovenskej republiky možné na niektorom z troch vízových centier, s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu. Jedná sa o vízové centrum v Dillí, Mumbaji a Bangalore. Podanie žiadosti je možné v ktorýkoľvek pracovný deň v otváracích hodinách aj bez predchádzajúceho objednania sa. 

Žiadosť spolu s prílohami podaná vo vízovom centre je následne zasielané na spracovanie na slovenský konzulárny úrad v Dillí. 

Upozorňujeme, že žiadosť podáva osobne pozývaný cudzinec a nie je možné jej podanie v zastúpení. Hoci v Indii je bežné využívanie služieb tzv. vízových agentov, na základe našich skúseností využitie takýchto služieb neodporúčame. 

Žiadosť o udelenie víza 

Žiadosť o udelenie schengenského víza sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je prístupný tu

Prílohami žiadosti o udelenie víza sú:

 • aktuálna farebná fotografia s rozmermi 3 x 3,5 cm
 • doklad potvrdzujúci účel pobytu (pozývací list spolu s overením pozývacieho listu)
 • potvrdenie o zabezpečení ubytovania
 • potvrdenie o uzatvorení cestovného poistenia
 • finančné zabezpečenie pobytu
 • zabezpečenie prostriedkov na vycestovanie (napr. spiatočná letenka)
 • predloží sa aj platný cestovný doklad 

Prečítajte si aj:

Získanie business víza pre vstup na územie SR

Postup získania schengenského víza - turistického víza 

Využite naše právne služby

 • zastupovanie v konaniach o overenie pozvania a o udelenie víza
 • zastupovanie v konaniach o udelenie prechodného alebo trvalého pobytu
 • komplexné právne služby pre cudzincov

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.