Postup získania schengenského víza C– turistické víza

Pre pohyb a zotrvanie na území Slovenskej republiky pre cudzincov z tretích krajín, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovorov a zmlúv o bezvízovom styku, sú potrebné dokumenty/doklady – víza.

Ak máte záujem o vybavenie víz, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk. Celý proces zariadime za Vás.

Víza a vízové povinnosti sú pre územie Slovenskej republiky upravené v dvoch hlavných právnych predpisoch, ktoré sú doplnené ďalšími právnymi normami. Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o pobyte cudzincov“) upravuje popri pobyte cudzincov aj druhy a podmienky získania víz pre územie Slovenskej republiky. Na nadnárodnej úrovni stoja predpisy, najmä nariadenia Európskej únie, ktorých predmetom je úprava schengenského víza, ktorého získanie oprávňuje osobu z tretej krajiny na pohyb po celom území schengenského priestoru, teda aj po území Slovenskej republiky. Základný režim víz oprávňujúcich na pohyb po území Slovenskej republiky možno deliť na víza národné a víza schengenské. V predkladanom príspevku sa budeme zaoberať vízami schengenskými, resp. ich druhom, a to vízami schengenskými za účelom súkromnej návštevy, tzv. turistické víza.

Všeobecne o schengenských vízach C za účelom súkromnej návštevy/dovolenky

Schengenské vízum je upravené v Zákone o pobyte cudzincov, no zároveň je predmetom Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (ďalej ako „Vízový kódex“). Na predmetné nariadenie odkazuje aj náš Zákon o pobyte cudzincov. Vízový kódex je k Zákonu o pobyte cudzincov vo vzťahu lex generelis k lex specialis.

Podmienky udelenia víz

Udelenie schengenského víza je podmienené pozvaním, ktoré deklaruje účel vstupu cudzinca z tretej krajiny na územie Slovenskej republiky. Pozvanie musí byť overené policajným útvarom, a to cudzineckou políciou. Vízum však neudeľuje cudzinecká polícia, ale diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky v zahraničí, v zásade v krajine, ktorej občanom je cudzinec žiadajúci o udelenie víza. Vydanie schengenského víza sa uskutočňuje v spolupráci formou stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. V individuálnych prípadoch je možné uzavretie dohody medzi orgánmi štátu, kedy sa pri udelení schengenského víza zahraničnou misiou nevyžaduje získanie stanoviska, resp. spolupráce s ministerstvami. Pri pozitívnom výsledku, a to udelení víza, nedochádza k vydaniu rozhodnutia, ale sa jednoducho udelí vízová nálepka. Rozhodnutie sa vydáva iba pri negatívnom výsledku žiadosti o udelenie víza. V udelenom víze je štátny orgán oprávnený určiť konkrétny hraničný priechod na vstup do schengenského priestoru. No nemá povinnosť tak učiniť.

Turistické víza pre rodinného príslušníka občana Únie

Pokiaľ ide o udelenie schengenského víza, možno konštatovať, že zvýhodnené postavenie majú osoby, ktoré sú rodinným príslušníkom občana Európskej únie. Týmto rodinným príslušníkom, môže byť udelenie víza odopreté v súlade s ustanoveniami Zákona o pobyte cudzincov iba:

 • na základe predložených dokladov alebo iným hodnoverným spôsobom riadne nepreukážu svoju totožnosť a rodinný vzťah k občanovi Únie, alebo
 • predstavujú vážnu hrozbu pre bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie

Rodinný príslušník občana Únie je povinný k žiadosti o schengenské vízum predložiť platný cestovný doklad, doklad potvrdzujúci jeho rodinný vzťah s občanom Únie a doklad o závislosti, ak sa vyžaduje. Zastupiteľský úrad rozhodne o žiadosti najneskôr do 10 pracovných dní. Osobitný režim pre tieto osoby platí aj pri zrušení a odvolaní víza, ktoré je možné, len ak osoba predstavuje vážnu hrozbu pre bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie.

Odmietnutie schengenského víza, odobratie a zrušenie už udeleného víza sa uskutoční formou rozhodnutia, ktoré sa vydáva v slovenskom jazyku; pokiaľ o to požiada cudzinec z tretej krajiny vydá sa aj v jazyku určenom zastupiteľským úradom alebo policajným útvarom. Cudzinec z tretej krajiny sa môže proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o udelenie schengenského víza, o zrušení alebo odvolaní udeleného schengenského víza odvolať. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Ak rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o udelenie schengenského víza nebolo možné štátnemu príslušníkovi tretej krajiny doručiť, začína lehota pre podanie odvolania plynúť dňom, ktorý nasleduje po uplynutí 90 dní odo dňa podania žiadosti o vízum. Ak rozhodnutie o zrušení alebo odvolaní udeleného schengenského víza nebolo možné štátnemu príslušníkovi tretej krajiny doručiť do 90 dní, doručí sa verejnou vyhláškou po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Dovolanie nemá suspenzívny/odkladný účinok. Zákon obsahuje základné náležitosti odvolania, a to: údaje o tom, kto ho podáva, v čom vidí nesprávnosť rozhodnutia a jeho rozpor s právnymi predpismi. Odvolanie a prílohy sa podávajú v štátnom jazyku (slovenčina). Pokiaľ správny/zastupiteľský orgán odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie, môže o ňom rozhodnúť sám. Ak o ňom nerozhodne zasiela ho Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, má na to lehotu piatich dní, ktoré rozhodnutie skúma z pohľadu súladu so zákonmi. Ak k rozhodnutiu došlo na strane Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, resp. na základe jeho stanoviska, môže v procese odvolacieho konania Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyžiadať opätovné stanovisko Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Odvolanie podáva žiadateľ v štátnom jazyku. Písomné rozhodnutie o odvolaní sa žiadateľovi doručí spravidla do 60 dní odo dňa podania odvolania. Rozhodnutie sa vyhotoví v štátnom jazyku a prostredníctvom zastupiteľského úradu sa doručí žiadateľovi. Rozhodnutie, ktoré nebude možné štátnemu príslušníkovi tretej krajiny doručiť do 90 dní, sa doručí verejnou vyhláškou po dobu 15 dní na úradnej tabuli zastupiteľského úradu. Zákon o pobyte cudzincov ustanovuje, že na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu, ktoré vydal zastupiteľský úrad, sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, s výnimkou konania voči rodinnému príslušníkovi občana Únie, kedy sa tento všeobecný predpis použije. Rovnako u rodinného príslušníka občana únie rozhodnutie o odvolaní môže byť preskúmané súdom, na rozdiel od cudzieho príslušníka tretej krajiny, bez príbuzenskej väzby k občanovi Únie.

Postup získania „súkromného“ schengenského víza

Prvým nevyhnutným krokom je príprava pozvania a jeho schválenie cudzineckou políciou. O pozvanie môže požiadať štátny občan Slovenskej republiky alebo cudzinec s oprávneným pobytom na území Slovenskej republiky. Nemôže tak činiť osoba s tolerovaným pobytom. O schválenie pozvania môže požiadať aj osoba právnická, čo pri súkromnom účele pozvanie nie je štandardné i keď nemožno takúto možnosť vylúčiť. Pri súkromnom pozvaní žiadateľom bude v zásade fyzická osoba. Pozvanie sa podáva na tlačive, ktoré je možné nájsť aj na stránkach cudzineckej polície SR. V žiadosti o overenie pozvania uvedie: 

 1. údaje o pozývajúcej osobe
 2. meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a adresu pobytu v Slovenskej republike pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny spolu s menom, priezviskom a dátumom narodenia jeho detí, ak cestujú spolu s pozývaným štátnym príslušníkom tretej krajiny
 3. účel, na ktorý je štátny príslušník tretej krajiny pozývaný na územie Slovenskej republiky
 4. záväzok pozývajúcej osoby, že uhradí všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny

Pozývajúca osoba je povinná k žiadosti o overenie pozvania predložiť doklad totožnosti. Bez tohto dokladu nedôjde k prijatiu žiadosti o overenie pozvania. Policajný útvar vydá pozývajúcej osobe v deň prijatia žiadosti o overenie pozvania potvrdenie o jej prijatí. K žiadosti o overenie pozvania pozývajúca osoba priloží doklady (nesmú byť staršie ako 90 dní), ktorými preukáže: 

 • účel pozvania; matričný doklad, ktorým preukazuje účel pozvania, môže byť starší ako 90 dní, (matričný doklad rozumej doklad preukazujúci príbuzenský vzťah)
 • schopnosť pozývajúcej osoby uhradiť všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny
 • účel pozvania pozývajúca osoba preukáže pri turistickom víze najmä príbuzenským vzťahom k pozývanému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny alebo iným hodnoverným spôsobom

Schopnosť uhradiť všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny pozývajúca osoba preukáže potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke, pobočke zahraničnej banky alebo zahraničnej banke na jej meno. Nestačí jednoduchý výpis z účtu, ale musí ísť o originál potvrdený pečiatkou banky. Zostatok na účte pozývajúcej osoby musí byť súhrnne vo výške dvanásťnásobku životného minima (odporúčame disponovať sumou cca v hodnote 2500 EUR). Rovnako pozývajúca osoba sa musí preukázať dispozíciou finančných prostriedkov 56 EUR na každý deň plánovaného pobytu príslušníka tretej krajiny. Pozvanie overí policajný útvar príslušný podľa miesta pobytu pozývajúcej osoby po predchádzajúcom súhlase Ministerstva vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od prijatia žiadosti. Overené pozvanie je platné 90 dní od jeho vydania, t. j. do tejto lehoty musí byť podaná žiadosť o vízum. K tlačivu je nevyhnutné priložiť aj potvrdenie o zabezpečení ubytovania pre pozývanú osobu.

Zdôvodnenie pozvania odporúčame pripraviť v samostatnom dokumente adresovanom cudzineckej polícii, kde budú dôvody pozvania dostatočne vysvetlené a preukázané.

Ministerstvo môže pozvanie odmietnuť, ak: 

 • je pozývaný štátny príslušník tretej krajiny nežiaducou osobou
 • je dôvodné podozrenie, že účel pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny uvedený v pozvaní nezodpovedá skutočnému účelu jeho cesty
 • je dôvodné podozrenie, že pozývaný štátny príslušník tretej krajiny môže pri svojom pobyte ohroziť bezpečnosť štátu, verejný poriadok, verejné zdravie alebo práva a slobody iných a na vymedzených územiach aj prírodu
 • pozývajúca osoba pri podaní žiadosti o overenie pozvania uviedla nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo predložila falošné alebo pozmenené doklady, alebo doklad inej osoby
 • je dôvodné podozrenie, že pozývaný štátny príslušník tretej krajiny uzavrie účelové manželstvo
 • je dôvodné podozrenie zo zneužitia pozvania
 • sa zistí, že priložené doklady k žiadosti o overenie pozvania nespĺňajú zákonom ustanovené podmienky
 • sa zistí, že zabezpečené ubytovanie na území Slovenskej republiky nespĺňa minimálne požiadavky
 • sa zistí, že nie je splnená podmienka podľa osobitného predpisu

Pre zhrnutie uvádzame, ako – resp. s čím – podáme žiadosť o overenie pozvania: 

 • tlačivo o schválenie pozvania
 • výpis z bankového účtu, že pozývajúca osoba disponujete potrebnou sumou, výpis musí byť potvrdený oficiálnou pečiatkou banky a podpisom zodpovedného pracovníka – nie starší ako 90 dní
 • čestné vyhlásenie o zabezpečení ubytovania + oficiálny výpis z listu vlastníctva (kataster alebo pošta – nie starší ako 90 dní)
 • čestné vyhlásenie o pokrytí nákladov
 • vysvetlenie/zdôvodnenie pozvania, ktoré musí vychádzať zo skutočného stavu a dostatočne preukazovať dôvody pozvania

S overeným pozvaním je možné požiadať o udelenie víza na zastupiteľskom orgáne Slovenskej republiky v zahraničí. Postup podania žiadosti o udelenie víza, resp. predkladané doklady sú: 

 1. vyplnená žiadosť o udelenie víza
 2. cestovný doklad – jeho platnosť musí byt minimálne 3 mesiace dlhšia ako je predpokladaná platnosť udeleného víza, v zásade musí obsahovať dve čisté strany a nesmie byť starší ako 10 rokov
 3. farebná fotografia tváre o rozmeroch 3,5 x 4,5
 4. dokumenty preukazujúce účel pobytu – schválené pozvanie cudzineckou políciou (list vysvetľujúci pozvanie s prílohami, nie je podmienkou, keďže ten bol určený cudzineckej polícii, no odporúčame ho tam dať spolu s jeho prílohami)
 5. potvrdenie o ubytovaní počas celej doby pobytu – vyhlásenie vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania
 6. doklad o úmysle vrátiť sa späť do svojej krajiny – spiatočná letenka, resp. jej rezervácia
 7. preukázanie financií (tie môže preukázať príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie víza alebo pozývajúca osoba predloží vyhlásenie o pokrytí nákladov s výpisom z účtu, ktorý bol predložený cudzineckej polícii)
 8. doklad o medzinárodnom cestovnom poistení, Minimálne krytie musí byt vo výške 30 tis EUR

Jednotlivé podmienky, resp. požadované dokumenty sa môžu líšiť od konkrétneho zastupiteľského úradu. Napr. v zásade sa vyžaduje doplnenie výpisu z účtu o obraty na účte za posledné 3 mesiace. Všetky dokumenty banky, preukazujúce stav či obraty na účtoch, musia byť potvrdené príslušným oddelením, resp. pracovníkom banky.

Špecifické požiadavky pri občanoch Alžírska

Pokiaľ sa o víza uchádza občan Alžírska, žiadosť o víza sa podáva cez český zastupiteľský úrad: www.mzv.cz/algiers

Podľa ich vyjadrenia, „žadatel musí prokázat svoji socioekonomickou situaci, dokládá tedy výpis z bankovního účtu, je-li zaměstnán, tak pracovní smlouvu a výplatní pásky za poslední tři měsíce. Musí rovněž doložit potvrzení, že je veden v registru sociálního a zdravotního pojištění (CNAS).

Poplatek se odvíjí od aktuálního kurzu ČNB musí být uhrazen v alžírských dinárech.“

Na záver špecifické otázky

Ak pozývajúca osoba oznámi, že overené pozvanie pre pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny stratila, bolo jej odcudzené alebo stratilo platnosť a požiada o overenie nového pozvania pre tohto štátneho príslušníka tretej krajiny, policajný útvar oznámi túto skutočnosť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, ktoré vydané pozvanie vyhlási za neplatné.

Pokiaľ v krajine neexistuje slovenský zastupiteľský orgán, žiadosť sa podá na orgáne na to určenom, ktorým je zastupiteľský orgán Slovenskej republiky v inej, v zásade susednej, krajine. No zároveň upozorňujeme na existenciu medzinárodných zmlúv, ktoré oprávňujú osobu podať žiadosť na zastupiteľskom orgáne inej krajiny, ktorý túto možnosť vydania slovenského schengenského víza má na základe medzinárodnej, resp. nadnárodnej právnej úpravy.

Záverom dodávame, že schengenské vízum oprávňuje cudzieho príslušníka tretej krajiny na pohyb po celom území schengenského priestoru.

Ak má cudzinec udelené schengenské vízum C, neoprávňuje ho to na podanie žiadosti o pobyt na príslušnom oddelení cudzineckej polície.

Multivstupové víza

Príslušníci tretích krajín sú oprávnení získať víza v Európskej únii na účel pobytu v dĺžke maximálne 90 dní v rámci 180-dňového obdobia. Žiadosť o udelenie víz je ideálne podať najskôr tri mesiace pred začiatkom plánovanej návštevy Schengenského priestoru.

Žiadosť o ďalšie víza možno podať aj hneď po uplynutí platnosti predchádzajúcich víz, avšak budú udelené najskôr až po uplynutí lehoty 180 dní od skončenia.

Držitelia víza na viac vstupov môžu podať žiadosť pred uplynutím platnosti víza ak je ešte platné počas obdobia najmenej šiestich mesiacov.“ (Vízový kódex)

Konzulárny úrad pri udeľovaní víz v prípade potreby overí dĺžku predchádzajúcich a plánovaných pobytov, aby sa uistil, že žiadateľ neprekročil maximálnu dĺžku povoleného pobytu na území členských štátov. Nezohľadňujú sa pobyty udelené na základe národných víz na dlhodobý pobyt alebo povolenia na pobyt, ktoré vydal iný členský štát.

Vízum sa môže udeliť na jeden, dva alebo viac vstupov.

Vízum na viac vstupov sa udeľuje s dobou platnosti medzi šiestimi mesiacmi a piatimi rokmi, ak sú splnené tieto podmienky:

 • a) žiadateľ preukáže potrebu alebo odôvodní zámer cestovať často a/alebo pravidelne, a to najmä v dôsledku svojho pracovného postavenia alebo rodinnej situácie, ak ide napríklad o podnikateľov, štátnych úradníkov, ktorí sú zapojení do pravidelných oficiálnych kontaktov s členskými štátmi a inštitúciami Európskej únie, zástupcov organizácií občianskej spoločnosti, ktorí cestujú na účely vzdelávacích školení, seminárov a konferencií, rodinných príslušníkov občanov Európskej únie, rodinných príslušníkov štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov a námorníkov, a
 • b) žiadateľ preukáže svoju bezúhonnosť a spoľahlivosť, najmä zákonné využitie predchádzajúcich jednotných víz alebo víz s obmedzenou územnou platnosťou, svoju hospodársku situáciu v krajine pôvodu a skutočný úmysel opustiť územie členských štátov pred skončením platnosti víz, o ktoré žiada.

Druhou možnosťou ako opätovne vstúpiť do Schengenského priestoru je udelenie nového víza na pobyt počas toho istého 180-dňového obdobia žiadateľovi, ktorý už v priebehu tohto 180-dňového obdobia využil jednotné vízum alebo vízum s obmedzenou územnou platnosťou umožňujúce pobyt v dĺžke 90 dní. Takéto udelenie je však na zvážení konzulárneho úrodu.

Multivstupové – viacnásobné vízum umožňuje jeho držiteľovi vstúpiť do Schengenského priestoru a vystúpiť z neho toľkokrát, koľkokrát chce, pokiaľ neporuší pravidlo 90 dní počas 180-dňového obdobia (pravidlo 90/180). Podľa toho, ako často cudzinec z tretej krajiny cestuje do Schengenského priestoru, môže požiadať a získať jeden z nasledujúcich typov viacnásobných vstupných víz:

 • viacnásobné vstupné vízum na 1 rok
 • 3-ročné viacnásobné vstupné vízum
 • 5-ročné viacnásobné vstupné vízum

Takéto vízum možno získať za predpokladu, že príslušník tretej krajiny počas predchádzajúcich dvoch rokov získal a legálne využil tri víza. Pri podávaní žiadosti o takéto vízum bude musieť predložiť doklad o tom, aké predchádzajúce víza a cesty uskutočnil do schengenského priestoru.

Jednoročné vízum oprávňuje cudzinca vstúpiť do Schengenskej zóny toľkokrát, koľkokrát chce, pokiaľ sa v tomto období celkovo nezdrží dlhšie ako 90 dní.

3-ročné schengenské vízum s viacnásobným vstupom sa udeľuje žiadateľom, ktorí v priebehu predchádzajúcich dvoch rokov získali a legálne využili predchádzajúce viacnásobné vstupné vízum platné jeden rok. Oprávňuje jeho držiteľa vstúpiť do Schengenského priestoru toľkokrát, koľkokrát si želá počas obdobia troch rokov. Aj v tomto prípade je však držiteľ víza obmedzený na pobyt v Európskej Únii, ktorý nesmie presiahnuť 90 dní v rámci 180-dňového obdobia.

Päťročné schengenské vízum s viacnásobným vstupom sa udeľuje osobám, ktoré získali a legálne využili predchádzajúce viacnásobné vstupné vízum platné najmenej dva roky počas predchádzajúcich troch rokov. Toto vízum umožňuje vstúpiť do krajín Európskej Únie toľkokrát, koľkokrát cudzinec chce, v priebehu piatich rokov, len čo neporuší pravidlo 90/180 dní.

Pre udelenie viacvstupového víza však nestačí plniť len predchádzajúce podmienky, ale taktiež:

 • občan tretej krajiny musí mať dôvod, prečo potrebuje vstúpiť do Schengenského priestoru viackrát v nasledujúcom roku (nasledujúcich rokoch),
 • musí mať čistú vízovú históriu, čo znamená, že nikdy neprekročil platnosť víz v Schengenskom priestore a ani tu nevykonával nelegálnu prácu,
 • nesmie mať záznam v registri trestov,
 • musí predložiť cestovné poistenie na prvú cestu do schengenského priestoru na základe viacnásobného vstupného víza, o ktoré žiada. (https://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-types/)

Turistické víza sa zvyčajne udeľujú na pobyt nepresahujúci 90 dní. Ak príslušník tretej krajiny bude cestovať často a nielen v jednej schengenskej krajine, odporúča sa vyplniť vo formulári žiadosti políčko „viacnásobný vstup„. Ak budú viacnásobné víza udelené, bude môcť vstúpiť do Schengenského priestoru a opustiť ho, podľa vlastného uváženia, avšak len na dobu povolenú v udelenom víze.

Pre výpočet 90/180 možno použiť Schengenskú kalkulačku.

Ako dlho sa môžu občania  USA zdržiavať  na území Slovenskej republiky?

Štátny príslušník USA, ktorý je držiteľom platného cestovného dokladu USA môže vstúpiť na územie Slovenskej republiky a zdržiavať sa tu na základe dvoch paralelných bezvízových režimov:

 • bezvízový režim medzi Európskou úniou ako celkom a USA zakotvený v Nariadení EP a Rady ES č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia)
 • bezvízový režim na základe bilaterálnej dohody o zrušení vízovej povinnosti medzi Slovenskou republikou a USA (90 dní v rámci obdobia 6 mesiacov)

Vo všeobecnosti platí, že ak štátny príslušník USA vstúpi na územie Schengenu cez územie Slovenskej republiky, oba bezvízové režimy začínajú plynúť súbežne, a teda po vyčerpaní maximálneho počtu dní je povinný opustiť územie Slovenskej republiky. V prípade ak štátny príslušník USA vstúpi do Schengenu cez územie iného členského štátu, začína pre neho plynúť len bezvízový režim zavedený spomínaným nariadením ES č. 539/2001. Po jeho vyčerpaní prípadne po ukončení predchádzajúceho pobytu v inom členskom štáte je štátny príslušník USA oprávnený vstúpiť na územie Slovenskej republiky na základe bilaterálnej dohody o zrušení vízovej povinnosti medzi Slovenskou republikou a USA a zdržiavať sa tu v súlade s touto dohodou. (zdroj: minv.sk)

Vyšetrenie cudzincov po udelení pobytu pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce – Vyšetrenie cudzinca k pobytu pre cudzineckú políciu v Nitre zabezpečuje ambulancia cudzokrajných chorôb v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce, Bernolákova 4, Pavilón č. 4, 2. poschodie (www.medicalcontrol.sk), lekársku prehliadku pre cudzincov je možné absolvovať aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie