Postup pri registrácii ochrannej známky

Ochrannou známkou je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. V zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej ako „zákon o ochranných známkach) sú označeniami, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomná kombinácia.

Postup registrácie ochranných známok je upravený v zákone o ochranných známkach. Konanie o registráciu ochrannej známky začína podaním prihlášky na Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Prečítajte si aj:

Prihláška

Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive a obsahuje: 

  • žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky do registra
  • identifikačné údaje prihlasovateľa (meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je prihlasovateľom fyzická osoba, resp. názov / prípadne obchodné meno a sídlo, ak je prihlasovateľom právnická osoba) a zástupcu prihlasovateľa, ak je prihlasovateľ zastúpený
  • znenie alebo zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihláseného označenia (v prípade trojrozmerného označenia jeho plošné vyobrazenie)
  • zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka (uvedené v zatriedení podľa Medzinárodného triednika tovarov a služieb)
  • v prípade kolektívnej ochrannej známky musí prihláška obsahovať navyše písomnú zmluvu uzavretú medzi všetkými členmi združenia a zoznam členov združenia, ktorí môžu kolektívnu ochrannú známku používať
  • podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu

Podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti. Následne po podaní prihlášky a úhrade správneho poplatku Úrad priemyselného vlastníctva skúma, či prihláška spĺňa zákonom stanovené požiadavky a ak sú podmienky splnené prihlášku zverejní vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Prihláška je vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva zverejnená tri mesiace, počas ktorých môžu osoby vymedzené v ustanovení § 7 zákona o ochranných známkach podávať námietky voči registrácii ochrannej známky.

Ak sú splnené zákonné podmienky, konanie o prihláške nebolo zastavené, v zákonnej lehote neboli podané námietky, konanie o námietkach skončilo právoplatným rozhodnutím o zastavení konania alebo zamietnutí námietok, úrad označenie zapíše do registra ochranných známok, pričom týmto dňom nastávajú účinky zápisu ochrannej známky a prihlasovateľ sa stáva majiteľom ochrannej známky. Úrad priemyselného vlastníctva vydá majiteľovi osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra ochranných známok a zápis oznámi vo Vestníku úradu priemyselného vlastníctva.

Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej známky, na žiadosť majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa Úrad priemyselného vlastníctva platnosť zápisu ochrannej známky obnoví, po zaplatení správneho poplatku, na ďalších 10 rokov.

Lehoty

Zákon nezakotvuje žiadnu lehotu na vybavenie žiadosti o registráciu ochrannej známky, čas vybavenia závisí od dĺžky preskúmavania žiadosti Úradom pre verejné obstarávanie. Pokiaľ bude žiadosť podaná bez nedostatkov, bude včas zaplatený správny poplatok a nedôjde k podaniu námietok proti registrácii mal by byť celý proces podľa skúseností Úradu priemyselného vlastníctva ukončený do 6 mesiacov od podania prihlášky.

Správne poplatky

Správne poplatky za registráciu ochrannej známky sú zakotvené v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nasledovne: 

  • prihláška individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb – 166,00 EUR
  • prihláška kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb – 332,00 EUR
  • prihláška individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy – 17,00 EUR 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Sú veci BAMAIN z Dubaja „fake“?

Tieto dni sme v Paríži bývali v hoteli oproti niekoľko poschodovému obchodu značky BALMAIN Paris. To mi pripomenulo BALMAIN obchod v Dubaji v známom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie