Povinnosti agentúry dočasného zamestnávania

V posledných rokoch sa do popredia čím ďalej tým viac dostáva zamestnávanie zamestnancov prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania (ďalej ako „ADZ“). V zmysle ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o službách zamestnanosti“) je ADZ „ právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na území Slovenskej republiky na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania podľa osobitného prepisu.“ V článku si priblížime, aké povinnosti ADZ ukladá zákon.

Potrebujete založiť alebo chcete odkúpiť agentúru dočasného zamestnávania? Kontaktujte nás na 0915 046 749 alebo emailom na office@akmv.sk

Povinnosti ADZ podľa zákona o službách zamestnanosti 

Podľa ustanovenia § 31 zákona o službách zamestnanosti je ADZ povinná:

  • zabezpečovať ochranu osobných údajov dočasného agentúrneho zamestnanca podľa zákona o ochrane osobných údajov
  • umožniť dočasnému agentúrnemu zamestnancovi uplatniť právo na slobodu združovania sa a právo na kolektívne vyjednávanie
  • umožniť prístup dočasnému agentúrnemu zamestnancovi k odbornému vzdelávaniu alebo k získaniu odborných zručností, a to aj pred jeho pridelením alebo v období medzi jeho prideleniami k užívateľskému zamestnávateľovi, s cieľom zvýšiť jeho zamestnateľnosť
  • umožniť prístup dočasnému agentúrnemu zamestnancovi k zariadeniam starostlivosti o deti
  • vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti, poskytnúť informácie a doklady orgánom kontroly
  • poskytovať Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok na predpísanom formulári (vždy do 31. marca nasledujúceho roka)
  • disponovať vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur; (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zisťuje splnenie tejto podmienky vo verejnej časti registra účtovných závierok, u novozaloženej spoločnosti sa vyžaduje základne imanie vo výške 30 000 eur)

ADZ je tiež povinná poskytovať svojim zamestnancom, pokiaľ sa jedná o pracovné podmienky a podmienky zamestnávania ochranu podľa Zákonníka práce a zákona o ochrane a bezpečnosti zdravia pri práci. 

Pracovné podmienky 

Podľa ustanovenia § 58 ods. 9 Zákonníka práce pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne prideleného zamestnanca „musia byť najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa.“ 

Pracovnými podmienkami a podmienkami zamestnávania v zmysle ustanovenia § 57 ods. 11 Zákonníka a práce sú: pracovný čas, prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, práca v noci, dovolenka a sviatky, mzdové podmienky, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, náhrada škody v prípade pracovných úrazov alebo chorôb z povolania, náhrada pri platobnej neschopnosti a ochrana nárokov dočasných zamestnancov, ochrana tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien, žien a mužov starajúcich sa o deti a mladistvých, právo na kolektívne vyjednávanie a podmienky stravovania. 

ADZ je počas dočasného pridelenia povinná dočasne pridelenému zamestnancovi poskytovať mzdu, náhradu mzdy aj cestovné náhrady. ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. 

Povinnosti vo vzťahu k užívateľskému zamestnávateľovi 

Na požiadanie užívateľského zamestnávateľa je ADZ v zmysle ustanovenia § 58 ods. písm. f) Zákonníka práce povinná užívateľskému zamestnávateľovi bezodkladne poskytnúť údaje, ktoré sú potrebné na to, aby užívateľský zamestnávateľ mohol skontrolovať, či ADZ poskytuje dočasne k nemu pridelenému zamestnancovi mzdu, náhrady mzdy a / alebo cestovné náhrady a či bola mzda poskytnutá v minimálne rovnako priaznivej výške, ako sa poskytuje porovnateľnému zamestnancovi užívateľského zamestnávateľa. 

Čo zákon ADZ zakazuje 

Ustanovenie § 29 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti ADZ výslovne zakazuje od svojho (agentúrneho) zamestnanca vyberať poplatok za pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi alebo za uzatvorenie pracovného pomeru s užívateľským zamestnávateľom po skončení jeho dočasného pridelenia. ADZ však môže za pridelenie zamestnanca vyberať úhradu v dohodnutej výške od užívateľského zamestnávateľa. 

Podľa ustanovenia § 21 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti ADZ nemôže dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi štátnych príslušníkov krajín mimo Európskej únie, ktorí sú držiteľmi modrej karty, majú udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo povolenia na zamestnanie. 

ADZ nesmie v pracovnej zmluve alebo dohode o dočasnom pridelení zakotviť zákaz uzatvorenia pracovného pomeru medzi užívateľským zamestnávateľom a agentúrnym zamestnancom, ktorý bol k nemu pridelený. Takéto dojednanie by bolo neplatné. 

Dočasné pridelenie u toho istého užívateľského zamestnávateľa nie je možné dohodnúť na dlhšie ako 24 mesiacov, a to ani v prípade, že by toho istého zamestnanca prideľovala iná ADZ. 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Agentúra dočasného zamestnávania v zahraničí

Chceli by sme sa viac informovať ohľadne Agentúry dočasného zamestnávania. Pretože my ako firma sa zaoberáme realizáciou montážnych projektov v...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie