Správa o vykonávaní činnosti ADZ

Ústredie práce zverejnilo výzvu na predloženie správy o vykonávaní činnosti agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) za rok 2020. Správu o činnosti ADZ je v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potrebné predložiť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny do 31.3.2021.

Agentúra (ADZ) musí poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok na formulári, ktorého vzor určí ústredie, v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. 

Ak by správa nebola predložená, Ústredie v zmysle uvedeného zákona povolenie na ADZ zruší. 

Správa o činnosti sa zasiela Ústrediu práce jedným z nasledovných spôsobov:

  • elektronicky na adresu: adz@upsvr.gov.sk
    • Správa o činnosti ADZ za rok 2020 musí byť zaslaná na vyššie uvedený email – oskenovaná tak, aby jeho veľkosť neprevyšovala 4 MB.
  • písomne (poštou) na adresu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sprostredkovateľských služieb, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Upozorňujeme, že agentúra dočasného zamestnania si musí splniť povinnosť predloženia správy v zmysle § 31 ods.1 písm. f) zákona aj vtedy, ak v priebehu kalendárneho roka nepridelila ani jedného dočasného agentúrneho zamestnanca. 

Ústredie pri nepodaní správy zasiela agentúram výzvu na vyjadrenie s informáciu, že začne konanie o zrušenie povolenia na ADZ.  

Bližšie informácie, vrátane tlačiva správy o činnosti, nájdete tu

Cezhraničné pridelenie zamestnancov 

V správe o vykonávaní činnosti ADZ za príslušný rok sa uvádzajú údaje o dočasne pridelených zamestnancoch, ktorí sú pridelení k užívateľskému zamestnávateľovi na území Slovenskej republiky. V správe o činnosti ADZ by sa teda nemali uvádzať zahraniční užívateľskí zamestnávatelia a údaje o vyslaných zamestnancov do zahraničia. ADZ s udeleným povolením na Slovensku by teda mala prideliť v období 12 mesiacov vždy aspoň jedného zamestnanca k zamestnávateľovi na Slovensku, inak jej môže byť povolenie na ADZ zrušené. Viac informácií odporúčame pozrieť tu.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Agentúra dočasného zamestnávania v zahraničí

Chceli by sme sa viac informovať ohľadne Agentúry dočasného zamestnávania. Pretože my ako firma sa zaoberáme realizáciou montážnych projektov v...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie