Správa o vykonávaní činnosti ADZ

Ústredie práce zverejnilo výzvu na predloženie správy o vykonávaní činnosti agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) za rok 2020. Správu o činnosti ADZ je v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potrebné predložiť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny do 31.3.2021.

Agentúra (ADZ) musí poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok na formulári, ktorého vzor určí ústredie, v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. 

Ak by správa nebola predložená, Ústredie v zmysle uvedeného zákona povolenie na ADZ zruší. 

Správa o činnosti sa zasiela (ešte za rok 2022) Ústrediu práce jedným z nasledovných spôsobov:

  • elektronicky na adresu: adz@upsvr.gov.sk
    • Správa o činnosti ADZ za rok 2020 musí byť zaslaná na vyššie uvedený email – oskenovaná tak, aby jeho veľkosť neprevyšovala 4 MB.
  • písomne (poštou) na adresu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sprostredkovateľských služieb, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Upozorňujeme, že agentúra dočasného zamestnania si musí splniť povinnosť predloženia správy v  zmysle § 31 ods.1 písm. f) zákona aj vtedy, ak v priebehu kalendárneho roka nepridelila ani jedného dočasného agentúrneho zamestnanca. 

Ústredie pri nepodaní správy zasiela agentúram výzvu na vyjadrenie s informáciu, že začne konanie o zrušenie povolenia na ADZ.  

Bližšie informácie, vrátane tlačiva správy o činnosti, nájdete tu

Podanie správy cez nový portál poskytovatel.gov.sk

Nový portál https://poskytovatel.gov.sk je určený pre neštátnych poskytovateľov služieb zamestnanosti.

„Od 1. januára 2023 sa novelizoval zákon o službách zamestnanosti, ktorý Vám ukladá povinnosť predkladať správu o Vašej činnosti za uplynulý rok výlučne elektronicky v rozsahu určených údajov podľa tohto zákona. Zároveň sa určil aj spôsob evidencie občanov, ktorým svoje služby poskytujete. Ako neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti sa budete na nový portál prihlasovať pomocou elektronického občianskeho preukazu rovnakým spôsobom ako sa prihlasujete na Ústredný portál verejnej správy (slovensko.sk). V novom informačnom systéme  https://poskytovatel.gov.sk  už môžete priebežne dopĺňať údaje o občanoch, ktorým poskytujete svoje služby. V roku 2024 systém automaticky vygeneruje správu o činnosti za predchádzajúci rok a umožní jej odoslanie. Elektronizáciou služieb dôjde k odľahčeniu administratívy týchto poskytovateľov.“

Cezhraničné pridelenie zamestnancov 

V správe o vykonávaní činnosti ADZ za príslušný rok sa uvádzajú údaje o dočasne pridelených zamestnancoch, ktorí sú pridelení k užívateľskému zamestnávateľovi na území Slovenskej republiky. V správe o činnosti ADZ by sa teda nemali uvádzať zahraniční užívateľskí zamestnávatelia a údaje o vyslaných zamestnancov do zahraničia. ADZ s udeleným povolením na Slovensku by teda mala prideliť v období 12 mesiacov vždy aspoň jedného zamestnanca k zamestnávateľovi na Slovensku, inak jej môže byť povolenie na ADZ zrušené. Viac informácií odporúčame pozrieť tu.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Agentúra dočasného zamestnávania v zahraničí

Chceli by sme sa viac informovať ohľadne Agentúry dočasného zamestnávania. Pretože my ako firma sa zaoberáme realizáciou montážnych projektov v...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie