Projekt vlastnej činnosti agentúry dočasného zamestnávania (Projekt ADZ)

Vzhľadom na situáciu v pracovnoprávnom prostredí Slovenskej republiky sa agentúry dočasného zamestnávania stávajú pravidelným tématom, nielen, našich príspevkov. V našom poslednom odbornom výstupe sme naznačili, že predpokladom udelenia povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania je v súlade s ustanovením § 29 ods. 2 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom a účinnom znení vypracovanie projektu. Tento projekt je obligatórnou prílohou žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.

Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ) – bez čoho to jednoducho nejde

Vzhľadom na zvolený obsah a metódu podania vyznieme stroho, no o to viac vecne a užitočne. Zákon o službách zamestnanosti projekt spomína, no nič bližšie k nemu neuvádza. Svetlom na konci tunela môže byť Osnova projektu ADZ, ktorú je možné stiahnuť si na stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, rovnako je prevracaná z každej strany v mnohých diskusných fórach na internetových portáloch s menej alebo viac použiteľnými komentármi. Vzhľadom na naše bohaté skúsenosti so zakladaním ADZ, a tým i s vypracúvaním kvalitných projektov ADZ v nasledujúcich riadkoch uvedieme osnovu projektu ADZ, ktorá by mala vyústiť do pozitívneho výsledku žiadosti o udelenie povolenia činnosti ADZ.

1. Realizátor projektu

Na úvod, ako neznámy žiadateľ o povolenie u štátneho orgánu, ktorý nič o ňom netuší je potrebné sa predstaviť. Upriamiť pozornosť na osobu toho, kto chce vykonávať činnosť ADZ. Skúsenosti, poznatky, kontakty alebo vhodné vzdelanie sú príjemným doplnením len suchých a jednoduchých informácii s adresou či sídlom. Ak je to obchodná spoločnosť, ktorá už na trhu pôsobí je žiadúce charakterizovať ju, upozorniť na jej predmet podnikania, úspechy a plány. Nemalo by sa zabúdať zdôrazniť kapitálové zázemie a finančné zabezpečenie fungovania ADZ. Nemenej dôležitou súčasťou predstavenia je motivácia k založeniu ADZ a vízie záujemcu o tom, čo chce ADZ dosiahnuť a ako to chce dosiahnuť.

2. Ciele projektu

Je ťažké snažiť sa o vyprodukovanie projektu, ak si nedokážem predstaviť k čomu má projekt smerovať, čo má byť výsledkom činnosti. Je dôležité neopisovať generalizované slovné vyjadrenia, ale stanoviť konkrétne ciele, ktoré chce záujemca dosiahnuť zriadením a prevádzkovaním ADZ. Najvhodnejšia je forma prehľadná, a to odrážkami si vytýčiť 3 – 4 ciele a tie následne bližšie rozobrať. Pravdepodobne cieľom každej ADZ bude z pohľadu zamestnanca prispieť k uplatneniu sa na trhu práce, znížiť nezamestnanosť, pomoc získať pracovné návyky, zlepšiť ekonomickú situáciu rodín. Nemalo by sa zabúdať na ciele z pohľadu užívateľských zamestnávateľov, ako napr. kvalifikované pokrytie práce, odbremenenie od výberových procesov na pracovné miesta a pod.

3. Cieľové skupiny projektu

Ciele projektu vo všeobecnosti určené sú, ale je ich potrebné dosiahnuť prostredníctvom niekoho. Predsa každý ciel, ktorý je činnosťou, resp. vyústením činnosti potrebuje nejaký predmet/„terč“. V zásade cieľovou skupinou každej ADZ je uchádzač o zamestnanie a potenciálny užívateľský zamestnávateľ. Snahou každého autora projektu je dosiahnuť, aby jeho projekt bol najlepší a najmä odlišný. Profesionalitu projektu odzrkadlí rozšírenie okruhov cieľových skupín. Uvažovať možno nad podnikateľmi, ktorí doposiaľ nie sú zamestnávateľmi, no činnosť vytvorenej ADZ to môže zmeniť a motivovať ich k vytváraniu pracovných miest.

4. Marketing

Otázka, ktorá je dôležitá pri každej činnosti, ktorá sa potrebuje predať. ADZ môže byť vynikajúco personálne vybavená, disponovať poznatkami a cieľmi, víziami, ale ak o nej nik nevie. V projekte je žiaduce upozorniť na predstavy zakladateľov, akým spôsobom sa spropagujú, ako na seba upozornia, ako zakričia: „..tu sme..“ Netreba sa brániť úvahám do budúcnosti a spomenúť, že na tento účel sú vyčlenené finančné prostriedky. Plánuje sa vytvoriť alebo už je vytvorené pracovné miesto, ktorého náplňou bude propagácia činnosti ADZ.

5. Spôsob činnosti ADZ

Formy, metódy, postupy, spôsoby činnosti ADZ. Je absolútne jedno, aké tento bod nesie označenie/pomenovanie, dôležitý je jeho obsah. Tým by mali byť konkrétne postupy, ako bude ADZ napĺňať svoje ciele – nie je potrebné ich rozpisovať dopodrobna (to prináleží bodu inému). Stačí stručné uvedenie činností, ktoré ADZ chce a bude vykonávať od vyhľadávania potenciálnych zamestnávateľov cez vyhľadávanie zamestnancov až po uzatváranie zmlúv. Chýbať by nemala zmienka o spolupráci s úradmi práce, resp. ostatnými orgánmi štátnej správy.

6. Materiálne vybavenie, kalkulácia predpokladaných príjmov a výdavkov

Zásadnou a nevyhnutnou súčasťou každého projektu je otázka materiálneho vybavenia a kalkulácii do budúcna – taký malý biznis plán. Akokoľvek znie tento bod hrozivo, každý kto sa rozhodne ísť do podnikania musí mať základnú predstavu o tom, čo je cieľom podnikania, a to vytváranie zisku. Pokiaľ činnosti ADZ bude realizovať už existujúci podnikateľský subjekt, ktorý disponuje materiálnym vybavením, uvedie to v projekte – o to sa znížia jeho vstupné náklady. Osnova nás motivuje k vytvoreniu tabuľky nákladov/majetku a výdavkov/zdrojov, čo je najjednoduchší spôsob. Ľavá strana tabuľky sa vyplní predpokladanými vstupnými nákladmi a pravá ich krytím. Dosiahne sa tak súvaha, kde náklady/majetok by sa mali rovnať zdrojom. Dobrý podnikateľ uvažuje pokrokovo a preto aj keď to nevyplýva zo žiadneho právneho predpisu je vhodné zanalyzovať si nasledujúce roky fungovania ADZ a pre každý rok vytvoriť obdobnú bilančnú tabuľku. (Domnievame sa, že ideálne by bolo pokrytie troch rokov, pretože na toto obdobie sa vydáva povolenie pre činnosť ADZ). Je prirodzené, že ide o odhady, ktoré môžu byť v realite úplne odlišné. Predstavenie týchto odhadovaných bilancií v projekte, však ukáže reálnosť predstáv a zámerov a v konečnom dôsledku môže zásadne zavážiť pri udeľovaní povolenia. Osnova vyžaduje i predstavu o kalkulácii nákladov. Slovná formulácia použitá osnovou: „kalkulácia nákladov – za čo vyrobím a za čo predám“ pri činnosti ADZ pôsobí prinajmenšom rozporuplne. Ale ak sa prijme, že produktom je nájdenie zamestnancov a ich následné pridelenie k užívateľským zamestnávateľom a za tento produkt je poskytnuté protiplnenie, je vo veci hneď viac svetla. Odhadom sa určí koľko ,,produktov“ mesačne ADZ vygeneruje, aké budú náklady, no a tie sa odpočítajú od protiplnenia, čím sa dosiahne zisk. Ak tržby neprevyšujú náklady je namieste prehodnotiť svoje odhady, resp. zámery a ciele.

7. Ľudský kapitál

Aby ADZ pôsobila profesionálne a na trhu práce nebola pohltená inými konkurenčnými subjektmi, je nevyhnutné, aby disponovala schopným personálnym vybavením. Bolo by vhodné odbornú zdatnosť a skúsenosti osôb, ktoré sa budú podieľať na činnosti ADZ predstaviť. Popr. uviesť aj to, že sa plánuje s vytvorením ďalších pracovných miest a uviesť ich stručnú pracovnú náplň.

8. Postup realizácie činnosti ADZ

Bližšie rozvinutie bodu č. 5 (Spôsob činnosti ADZ). Sem je miesto pre opísanie aktivít, ktoré budú pri vykonávaní jednotlivých činností ADZ vykonávané.

9. Očakávaný vplyv výkonu činnosti agentúry dočasného zamestnávania na situáciu na trhu práce, mieru nezamestnanosti

V nadväznosti na v iných bodoch uvedené ciele sa poukazuje na vplyv činnosti ADZ v územnou obvode svojho budúceho pôsobenia. Prínos ADZ môže byť badateľný vo viacerých rovinách. Umožnenie dlhodobo nezamestnaným uchádzačom o zamestnanie, uzavretím pracovnej zmluvy s ADZ, zlepšiť svoju ekonomickú situáciu a ekonomickú situáciu svojich rodín. Umožnením výkonu práce na základe pracovnej zmluvy s ADZ získanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaným uchádzačom o zamestnanie a ich následná ľahšia adaptácia sa na trhu práce. Vzhľadom na región, ktorý bude primárnym cieľom ADZ, je pôsobenie ADZ viac ako žiadúcim rozšírením pracovných možností uchádzačov o zamestnanie. Prínos sa samozrejme nemusí obmedzovať len na územné pôsobenie ADZ, ale môže byť v kontexte celej Slovenskej republiky.

10. Trh a konkurencia

V akej oblasti bude ADZ sprostredkúvať prácu, akým zamestnávateľom a pod. Zhodnotením konkurencie žiadateľ preukazuje v projekte svoju znalosť pomerov a možností ako byť lepším od ostatných. Uvádza svoje silné a slabšie stránky. Silnými stránkami môže byť najmä personálna vybavenosť, finančné zázemie, znalosť pomerov. Pri slabších stránkach je vhodné vsadiť na opatrnosť a nebyť príliš sebakritický. Slabšou stránkou, ktorou sa nič nepokazí, môže byť napr. začínajúce pôsobenie v oblasti činnosti ADZ.

11. Ostatné

Bod slúžiaci na upratanie všetkých myšlienok a vyjadrení, ktoré by v ostatných bodoch boli nadbytočné a rozvetvovali ich obsah. Inými slovami: ,,Čo sa inam nehodilo.“ Úvahy smerujú najmä k myšlienkam, ako je snaha o vybudovanie dobrého mena, získania renomé, rozvíjania pôsobnosti a pod.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Agentúra dočasného zamestnávania v zahraničí

Chceli by sme sa viac informovať ohľadne Agentúry dočasného zamestnávania. Pretože my ako firma sa zaoberáme realizáciou montážnych projektov v...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie