Povinnosti cudzincov a zamestnávateľov po udelení pobytu na účely zamestnania

Tento článok obsahuje výpočet povinností, ktoré má cudzinec (štátny príslušník tretej krajiny) po udelení prechodného pobytu na účely zamestnania (udelený podľa § 23 zákona o pobyte cudzincov).

Hlásenie pobytu po príchode na Slovensko 

Okrem splnenia povinností týkajúcich sa víz a prechodného pobytu je potrebné hlásiť každý pobyt na území Slovenska (ak mu bolo udelené schengenské vízum alebo národné vízum alebo ak sa uňho vízum nevyžaduje, ak mu bol udelený pobyt) do 3 pracovných dní na príslušnom oddelení cudzineckej polície. 

Prihlásenie zvyčajne vykoná ubytovacie zariadenie (napr. hotel, hostel alebo internát), v ktorom sa občan tretej krajiny ubytuje. Ak je dotknutá osoba ubytovaná v súkromí (napr. v prenajatom byte alebo u priateľov), musí tak vykonať osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície. 

Prečítajte si aj:

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

V zmysle ust. § 32 ods. 10 zákona o pobyte cudzincov je cudzinec povinný po udelení prechodného pobytu na účely zamestnania odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. 

Lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší ako 30 dní. Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť o 60 dní. 

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce – Vyšetrenie cudzinca k pobytu pre cudzineckú políciu zabezpečuje Nemocnica AGEL v Zlatých Moravciach (pre viac informácií volajte na 0948 350 123), lekársku prehliadku pre cudzincov je možné absolvovať aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Zdravotné poistenie 

V zmysle ust. § 111 ods. 1 písm. d) zákona o pobyte cudzincov je cudzinec – štátny príslušník tretej krajiny povinný uzatvoriť zdravotné poistenie najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte a preukázať pri kontrole pobytu, že je zdravotne poistený na území Slovenskej republiky. 

Toto ustanovenie nie je v súlade s iným zákonom, v zmysle ktorého je potrebné prihlásiť sa na zdravotné poistenie do 8 dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej poistenie. Navyše, v praxi sa táto lehota nestíha najmä z dôvodu, aby mohol zamestnávateľ prihlásiť zamestnanca na zdravotné poistenie, je potrebné, aby sa zamestnanec najprv išiel do zdravotnej poisťovni, ktorú si vyberie, prihlásiť. K prihláške bude potrebné doložiť tlačivo (prihláška poistenca), fotokópiu pracovnej zmluvy ako aj kópiu kartičky na pobyt, z ktorej vyplýva aj jej rodné číslo. Poisťovňa do 7 dní zaregistruje zamestnanca a až po tom je možné, aby ho zamestnanec prihlásil. Prihlásenie na zdravotné poistenie sa cudzineckej polícii nedokladá žiadnym dokladom. Čo je však potrebné je pri kontrole zamestnanca mať pri sebe doklad o poistení, do prihlásenia zamestnávateľom odporúčame mať pri sebe potvrdenú prihlášku poistenca alebo aspoň cestovné poistenie. 

Toto ustanovenie tak podľa nášho názoru dáva odpoveď aj na otázku, dokedy je potrebné uzavrieť so zamestnancom pracovnú zmluvu a dohodnúť vznik pracovného pomeru. 

Za štátneho príslušníka tretej krajiny s prechodným pobytom na území SR za účelom zamestnania túto povinnosť preberá zamestnávateľ. Preto zamestnanec nemusí uzatvárať osobitné zdravotné poistenie. 

Zároveň štátny príslušník tretej krajiny s prechodný pobytom na území SR za účelom zamestnania je v zmysle § 32 ods. 9 zákona o pobyte cudzincov oslobodený od povinnosti odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte doklad potvrdzujúci zdravotné poistenie. 

V praxi sa však stane, že predtým, ako zamestnávateľ bude môcť prihlásiť zamestnanca (príslušníka tretej krajiny, ktorý na území SR nie je prihlásený v zdravotnej poisťovni) na zdravotné poistenie, bude musieť samotný zamestnanec sa ísť registrovať na tú-ktorú zdravotnú poisťovňu, ktorú si vyberie. Toto bohužiaľ nevybaví na počkanie, ale trvá to niekoľko dní. Až potom ho bude schopný zamestnávateľ prihlásiť. Preto treba zvážiť, či sa pred prevzatí kartičky na pobyt neuskutoční tento úkon. 

Sociálne poistenie 

Povinnosti vo vzťahu k Sociálnej poisťovni vyplývajú len zamestnávateľovi. V prípade, ak sa uvedená osoba zamestná je povinnosťou zamestnávateľa prihlásiť ju v Sociálnej poisťovni ako bežného zamestnanca a odvádzať poistné na sociálne poistenie za seba aj zamestnanca. Ak by uvedená osoba nemala pridelené slovenské rodné číslo, zamestnávateľ z dôvodu registrácie zamestnanca požiada pobočku Sociálnej poisťovne o pridelenie tzv. „dočasného“ rodného čísla, ktoré budete potom v ďalšom kontakte so Sociálnom poisťovňou uvádzať. 

Predloženie pracovnej zmluvy cudzineckej polícii 

Cudzinecká polícia môže udeliť prechodný pobyt aj na základe prísľubu zamestnávateľa bez toho, aby sa predložila pracovná zmluva. V zmysle zákona o pobyte cudzincov nemá cudzinec povinnosť predložiť pracovnú zmluvu, ak pobyt bol udelený na základe prísľubu zamestnávateľa (a nie predloženej pracovnej zmluvy). 

Povinnosti vo vzťahu k úradu práce 

Povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k úradu práce sú uvedené v § 23b zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny do 7 pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a do 7 pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania. Zamestnávateľ je povinný priložiť kópiu pracovnej zmluvy. V prípade, ak zamestnanec nenastúpi do zamestnania do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce, má zamestnávateľ povinnosť aj túto skutočnosť nahlásiť úradu práce. 

Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie alebo ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania, nenastúpil do zamestnania, do 7 pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce. 

V zmysle zákona o pobyte cudzincov má zamestnávateľ aj povinnosť vyžiadať si od štátneho príslušníka tretej krajiny pred jeho prijatím do zamestnania platný doklad o pobyte a je tiež povinný uchovávať kópiu dokladu o pobyte alebo iného oprávnenia na pobyt počas trvania zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny. 

Ďalšie povinnosti pri kontrole pobytu 

Štátny príslušník tretej krajiny je povinný preukázať pri kontrole pobytu finančné zabezpečenie udeleného pobytu najmenej vo výške životného minima na každý mesiac zostávajúceho pobytu, najviac však na jeden rok dopredu; ak ide o maloletého štátneho príslušníka tretej krajiny, vo výške polovice životného minima na každý mesiac zostávajúceho pobytu, najviac však na jeden rok dopredu. 

Spolu s kartičkou na pobyt bude vydané aj „dodatočné informácie k zamestnaniu.“ Tento dokument je potrebné mať pri sebe. 

Ďalšie povinnosti 

Štátny príslušník tretej krajiny je povinný:

 1. oznámiť písomne policajnému útvaru, že sa bude viac ako 180 dní nepretržite zdržiavať mimo územia Slovenskej republiky, ak má udelený pobyt
 2. hlásiť policajnému útvaru zmenu mena, priezviska, osobného stavu, štátnej príslušnosti, údajov v cestovnom doklade do piatich pracovných dní odo dňa, keď zmena nastala, a výmenu cestovného dokladu
 3. chrániť doklady vydané podľa tohto zákona pred stratou, krádežou, poškodením alebo zneužitím
 4. ohlásiť stratu, krádež alebo poškodenie cestovného dokladu alebo dokladov vydaných podľa zákona policajnému útvaru do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa o tom dozvedel
 5. dostaviť sa na výzvu na policajný útvar
 6. oznámiť do troch pracovných dní policajnému útvaru, že účel, na ktorý bol pobyt udelený, zanikol
 7. vycestovať najneskôr posledný deň oprávneného pobytu; ak sa mu zamietla žiadosť o udelenie prechodného pobytu podaná z dôvodu zmeny účelu, zamietla žiadosť o obnovenie prechodného pobytu, zrušil prechodný pobyt, zamietla žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas, zrušil trvalý pobyt, zamietla žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu, zrušil dlhodobý pobyt, zamietla žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu, zamietla žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu alebo zrušil tolerovaný pobyt, je povinný vycestovať do 30 dní od vykonateľnosti rozhodnutia, ak nie je oprávnený sa zdržiavať na území Slovenskej republiky z iného dôvodu
 8. požiadať do piatich pracovných dní o vydanie nového dokladu o pobyte, ak záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti
 9. odovzdať policajnému útvaru neplatný doklad o pobyte alebo neplatný doklad vydaný podľa zákona, alebo nájdený doklad iného cudzinca
 10. oznámiť policajnému útvaru, že sa bude zdržiavať mimo miesta udeleného pobytu nepretržite viac ako 30 dní
 11. oznámiť do piatich pracovných dní policajnému útvaru zmenu údajov v doklade

Dokumenty potrebné pri pohybe na území SR

Pri pohybe na území SR je cudzinec povinný mať pri sebe: cestovný doklad, povolenie na pobyt s dokladom k nemu vydaným, preukázať pri kontrole pobytu finančné zabezpečenie udeleného pobytu najmenej vo výške životného minima na každý mesiac zostávajúceho pobytu, najviac však na jeden rok dopredu a preukázať pri kontrole pobytu, že je zdravotne poistený na území Slovenskej republiky (viď vyššie). 

Lehota na vstup cudzinca na územie SR 

Cudzinec by mal vstúpiť na územie SR do 180 dní od udelenia pobytu. Samozrejme pri neskoršom vstupe môže vzniknúť pochybnosť o zneužití a dodatočné preverovanie, preto odporúčame nečakať so vstupom na územie SR. Navyše, v prísľube zamestnávateľa uvádza zamestnávateľ, kedy prijme do pracovného pomeru cudzinca. 

Dokumenty potrebné pri pohybe v Schengenskom priestore 

Pri pohybe v Schengenskom priestore je cudzinec povinný mať pri sebe – povolenie na pobyt s dokladom k nemu vydaným a platný cestovný pas.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Získanie štátneho občianstva SR

Som srbský občan žijúci na Slovensku od roku 1994 až do dnes. Teda narodil som sa v Srbsku a vyrastal...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Azyl na Slovensku

Požiadal som o udelenie azylu na území SR a poskytli mi doplnkovú ochranu. Ráta sa zdržiavanie v utečeneckom tábore alebo...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Štátne občianstvo dieťaťa narodeného v zahraničí (napr. Maďarsku)

Otec je slovák a matka je maďarka. Dieťa je narodené v Maďarsku, ktoré má maďarské občianstvo. Môže otec dieťaťa žiadať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie