Povinnosti podnikateľa v súvislosti s prevádzkarňou

Témou prevádzkarne podnikateľa sme sa zaoberali už v staršom článku: https://www.akmv.sk/ako-zriadit-prevadzkaren#povinnosti_podnikatela, v ktorom sme si priblížili hlavne vymedzenie prevádzkarne, oznámenie zriadenia prevádzkarne a jej zrušenie. Teraz sa bližšie zameriame na jednotlivé povinnosti, ktoré podnikateľom vo vzťahu k prevádzkarni vyplývajú z viacerých právnych predpisov.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o právne služby nás neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk

Označenie prevádzkarne

Podľa Obchodného zákonníka, musí byť prevádzkareň (ako priestor, v ktorom sa uskutočňuje podnikateľská činnosť) označená obchodným menom podnikateľa. K obchodnému menu je možné pripojiť aj názov prevádzkarne, prípadne iné rozlišujúce označenie.

Ustanovenia o označovaní prevádzkarne sa primerane vzťahujú aj na združené prevádzkarne, na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti a na technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.

Ustanovenia o oznamovaní zriaďovania a zrušovania prevádzkarne sa vzťahujú aj na združené prevádzkarne a na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti uvedené vymedzené v živnostenskom zákone (priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa, výstavné priestory a vzorkové predajne, predajné miesto, zriadené, určené alebo slúžiace na účely vykonávania podnikateľskej činnosti, umožňujúce uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán).

Ďalšie povinnosti týkajúce sa označenia prevádzkarne zakotvuje zákon o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby, meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, prevádzková doba určená pre spotrebiteľa a kategória a trieda ubytovacieho zariadenia ak ide o ubytovacie zariadenie. Okrem toho predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, musia mať označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa.

Prevádzkový čas prevádzkarne

V zmysle zákona o obecnom zriadení je v kompetencii obce všeobecne záväzným nariadením stanoviť pravidlá predaja v obchode a času prevádzky služieb. Pred stanovením otváracích hodín je preto potrebné oboznámiť sa s úpravou platnou pre obec / mesto / mestskú časť, v ktorej sa prevádzka nachádza. Obci / mestu / mestskej časti je tiež potrebné oznámiť zriadenie prevádzkarne, jej zrušenie alebo zmenu otváracích hodín.

Oznámenie daňovému úradu

Podnikateľ je povinný zriadenie prevádzkarne, ako aj jej zrušenie oznámiť daňovému úradu v lehote 30 dní. Na splnenie tejto povinnosti je však možné použiť aj elektronický formulár na ohlásenie vzniku prevádzkarne okresnému úradu, odboru živnostenského podnikania, v ktorom je možné odškrtnúť, že podnikateľ žiada, aby bol vznik prevádzkarne zároveň oznámený daňovému úradu.

Uvedenie priestorov do prevádzky

Ďalšou povinnosťou podnikateľa vo vzťahu k prevádzke je podanie žiadosti o uvedenie priestorov do prevádzky na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia však zakotvila výnimky, kedy nie je rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky vyžadované. Ide o nasledovné prípady:

  • priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky, pri zmene osoby prevádzkovateľa ak nedochádza k zmene podmienok prevádzky,
  • ubytovacie zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou,
  • telovýchovno – športové zariadenia,
  • zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
  • prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach,
  • administratívne priestory,
  • priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín.

Prevádzkový poriadok

Časť podnikateľov je tiež povinná vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho na schválenie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Takúto povinnosť má napr. prevádzkovateľ prírodného kúpaliska, prevádzkovateľ umelého kúpaliska, prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a i.

Ochrana nefajčiarov

Na niektoré prevádzky sa vzťahujú aj pravidlá na ochranu nefajčiarov zakotvené v zákone o ochrane nefajčiarov.

Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia, v ktorých je zakázané fajčenie, sú povinní upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia bezpečnostným a zdravotným označením, ktoré musí byť umiestnené na viditeľnom mieste. V priestoroch, kde je podľa zákaz fajčenia, musí byť na viditeľnom mieste umiestnený oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch, ktoré sú povinné vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, je možné podať oznámenie o porušovaní tohto zákona.

Zákaz fajčenia sa vzťahuje napr. na zdravotnícke zariadenia, školy, zariadenia sociálnych služieb, úradné budovy, zariadenia spoločného stravovania (okrem priestorov vyhradených pre fajčiarov), zariadeniach starostlivosti o ľudské telo atď.

V tejto súvislosti pripomíname aj povinnosť zamestnávateľa vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari a zabezpečovať dodržiavanie tohto zákazu.

Ďalšie povinnosti

Ďalšie povinnosti, ktoré musí podnikateľ reflektovať v súvislosti s priestormi využívanými na podnikateľskú činnosť sú zakotvené napr. v predpisoch na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predpisoch na zabezpečenie protipožiarnej ochrany, ale aj v osobitných predpisoch podľa jednotlivých predmetov podnikania.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Včelárstvo ako živnosť

Uvedená činnosť nie je živnosťou podľa živnostenského zákona. Zdroj: Okresný úrad

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy zaniká živnosť?

Podľa § 57 ods. 1 živnostenského zákona oprávnenie zaniká smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva;...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako obnoviť pozastavenú živnosť?

Počas trvania pozastavenia prevádzkovania živnosti je možné živnostenskému úradu oznámiť zmenu obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti. Podľa § 57 ods. 5...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie