Živnostenské podnikanie – základné informácie

Definícia živnosti

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Paragraf § 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „zákon“) vymenúva, čo sa za živnosť nepovažuje.

Činnosti spojené s prenájmom nehnuteľností

Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov je živnosťou, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom.

Prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá je živnosťou, ak sú splnené podmienky podľa predchádzajúcej vety alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti.

Osoby oprávnené prevádzkovať živnosť

Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba (živnostník) alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené zákonom (ďalej len “podnikateľ”).

Fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len “zahraničná osoba”) môže na území Slovenskej republiky prevádzkovať živnosť za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenská fyzická osoba alebo slovenská právnická osoba, ak zo zákona nevyplýva niečo iné.

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú:

 1. dosiahnutie veku 18 rokov
 2. spôsobilosť na právne úkony
 3. bezúhonnosť

U slovenskej právnickej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať fyzická osoba alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom. U podniku zahraničnej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby a u organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby osoba vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.

Osobitné podmienky prevádzkovania živnosti

Osobitnými podmienkami prevádzkovania živnosti sú odborná alebo iná spôsobilosť podľa zákona alebo osobitných predpisov. U právnickej osoby musí osobitné podmienky spĺňať jej zodpovedný zástupca, ak tento zákon neustanovuje inak. Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a ovládanie technických alebo technologických postupov, ktoré musí spĺňať každý, kto vykonáva činnosti uvedené v prílohe č. 4 k zákonu.

Živnostenské oprávnenie

Oprávnenie prevádzkovať živnosť (ďalej len “živnostenské oprávnenie”) vzniká právnickým osobám už zapísaným do obchodného registra, právnickým osobám, ktoré sa do obchodného registra nezapisujú, a fyzickým osobám s bydliskom v členskom štáte Európskej únie alebo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj dňom ohlásenia, alebo ak je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom; za deň ohlásenia sa považuje deň, ktorým má ohlásenie všetky náležitosti. Podanie, ktoré spĺňa náležitosti ohlásenia a obsahuje predmet podnikania, na ktorý už podnikateľovi vzniklo živnostenské oprávnenie alebo ktorý nie je živnosťou, nie je ohlásením.

Ak zákon neustanovuje inak, zahraničným osobám a fyzickým osobám, ktoré sa podľa osobitného predpisu povinne zapisujú do obchodného registra, sa pri splnení určených podmienok vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení pred zápisom do obchodného registra. Pri nesplnení určených podmienok sa im o tom vydá rozhodnutie.

Na žiadosť zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na zápis slovenskej právnickej osoby do obchodného registra, vydá živnostenský úrad osvedčenie o živnostenskom oprávnení pred zápisom do tohto registra, ak je preukázané, že právnická osoba bola založená a spĺňa určené podmienky. Pri nesplnení určených podmienok sa im o tom vydá rozhodnutie.

Živnostenské oprávnenie nemožno preniesť na inú osobu. Iná osoba ho môže vykonávať, len ak to ustanovuje zákon. Živnostenské oprávnenie možno vykonávať na celom území Slovenskej republiky. Ohlásenie, ktorým vzniklo živnostenské oprávnenie, nemožno vziať späť.

Druhy živností

Živnosti sú:

 1. remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore
 2. viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak
 3. voľné, ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť ustanovená

Pre prevádzkovanie voľných živností musia byť splnené všeobecné podmienky. Preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje. Zoznam odporúčaných voľných živností nájdete tu.

Z hľadiska predmetu podnikania sú živnosti:

 1. obchodné
 2. výrobné
 3. poskytujúce služby

Náležitosti ohlásenia živnosti

Kto hodlá prevádzkovať živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby. Pre zahraničnú osobu je príslušným živnostenský úrad v sídle kraja podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo adresy miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Ak je na území Slovenskej republiky zriadených niekoľko organizačných zložiek podniku zahraničnej osoby, príslušnosť živnostenského úradu v sídle kraja sa riadi podľa voľby zahraničnej osoby. Fyzická osoba s trvalým pobytom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí uvedie aj svojho splnomocnenca v tuzemsku pre doručovanie.

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávneníAk živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má náležitosti a podnikateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené.  IČO pridelí fyzickej osobe živnostenský úrad.

Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie nemá náležitosti podľa alebo je nezrozumiteľné, vyzve podnikateľa, aby odstránil nedostatky ohlásenia. Vo výzve určí primeranú lehotu na ich odstránenie, najmenej však 15 dní. Ak sú na to závažné dôvody, môže živnostenský úrad na žiadosť podnikateľa predĺžiť lehotu i opakovane. Ak podnikateľ neodstráni závady v určenej lehote, živnostenský úrad konanie zastaví.

Zmeny údajov uvedené v ohlásení

Podnikateľ je povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti a predložiť o nich doklady do 15 dní od vzniku týchto zmien. Oznámenie nového predmetu podnikania nie je zmenou údajov uvedených v ohlásení, ale novým ohlásením. Pri premiestnení sídla alebo bydliska je miestne príslušný na postup živnostenský úrad podľa nového sídla alebo bydliska. Táto povinnosť podnikateľa sa nevzťahuje na údaje a doplnky, týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti, ktoré podnikateľ oznamuje do obchodného registra.

Živnostenské oprávnenie zaniká

 1. smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva
 2. zánikom právnickej osoby
 3. uplynutím času, ak živnostenské oprávnenie bolo vydané na určitý čas
 4. rozhodnutím živnostenského úradu o zrušení živnostenského oprávnenia
 5. ak to ustanoví osobitný zákon
 6. uplynutím lehoty povoleného prechodného alebo trvalého pobytu podnikateľa alebo jeho zrušením
 7. dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Včelárstvo ako živnosť

Uvedená činnosť nie je živnosťou podľa živnostenského zákona. Zdroj: Okresný úrad

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy zaniká živnosť?

Podľa § 57 ods. 1 živnostenského zákona oprávnenie zaniká smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva;...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako obnoviť pozastavenú živnosť?

Počas trvania pozastavenia prevádzkovania živnosti je možné živnostenskému úradu oznámiť zmenu obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti. Podľa § 57 ods. 5...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie