Ako napísať žiadosť o rozvod?

Otázka:

Akým spôsobom môžem požiadať o rozvod? Existuje nejaké vzorové tlačivo, podľa ktorého by som mohol podať návrh?

Odpoveď:

Návrh na rozvod môže podať jeden z manželov, a to osobne do podateľne súdu, alebo ho môže prípadne zaslať poštou na súd, v ktorom obvode ste mali s manželom/kou posledné spoločné bydlisko, ak tam stále jeden z manželov býva. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. V prípade, ak ani takto nie je možné súd určiť, príslušný je všeobecný súd navrhovateľa rozvodu.

Tento návrh je potrebné podať v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie slúži pre súd a druhé súd doručí protistrane. V prípade, ak máte maloleté deti, je potrebné návrh podať v troch vyhotoveniach. Tretie vyhotovenie slúži kolíznemu opatrovníkovi, ktorého určí Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny za účelom zohľadnenia najlepšieho záujmu dieťaťa.

Zákon nepredpisuje konkrétne tlačivo návrhu na rozvod. Existuje mnoho vzorov, ktoré však nemusia byť správne, nakoľko každý rozvod je individuálny a špecifický. Aby návrh spĺňal všetky požadované náležitosti, je najvhodnejšie nechať si ho pripraviť advokátom. Cena za návrh na rozvod sa vzhľadom na zložitosť veci môže pohybovať v rozmedzí 150 – 300 EUR. V prípade záujmu o jeho vypracovanie nás kontaktujte. Poplatky advokáta za rozvod nájdete aj v tomto našom príspevku

Náležitosti návrhu na rozvod v súlade s § 127 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku sú nasledovné:

  • vymedziť, ktorému súdu je návrh určený
  • presne označiť strany, a to ktorý z manželov je navrhovateľ a ktorý odporca
  • ktorej veci sa týka – v tejto časti je nutné uviesť, kde a kedy bolo manželstvo uzavreté, ako prebiehalo spoznávanie s manželom, spoločné bývanie a začiatky manželstva, opísať najrelevantnejšie udalosti, ktoré viedli k rozvratu manželstva, či sa manželia pokúsili manželstvo zachrániť a podobne
  • čo sa ním sleduje – v petite je potrebné uviesť, že sa žiada, aby súd manželstvo rozviedol
  • podpis a dátum

K návrhu je potrebné priložiť kópiu sobášneho listu, v prípade maloletých detí kópie ich rodných listov, doklad o výške príjmov, doklady o Vašich výdavkoch, ako aj o výdavkoch na Vaše maloleté deti.

Bližšie informácie nájdete aj v našom článku: Návrh na rozvod manželstva.