Čo musí obsahovať návrh na rozvod manželstva?

Náležitosti návrhu na rozvod manželstva

Náležitosti návrhu na rozvod upravuje tak zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, ako aj zákon č. 36/2005 z. z. o rodine. Medzi všeobecné náležitosti návrhu na rozvod manželsva zaraďujeme:

 1. označenie vecne a miestne príslušného súdu
 2. označenie účastníkov (navrhovateľa – manžela/manželky, ktorý/á žiada o rozvod a odporcu – manželky/manžela)
 3. vec, ktorej sa návrh týka
 4. čo návrh sleduje (petit)
 5. podpis a dátum

Kde sa návrh na rozvod podáva?

Návrh na rozvod sa podáva okresnému súdu, v obvode ktorého:

 • mali manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov
 • ak nie je takýto súd, je príslušný všeobecný súd odporcu
 • a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa

Označenie účastníkov

Účastníkmi konania budú samotní manželia. Ten, čo návrh podáva, bude navrhovateľ, druhý z manželov bude označený ako odporca.

Pri oboch osobách odporúčame uviesť meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve.

Ďalšie náležitosti návrhu na rozvod

V návrhu je potrebné opísať priebeh manželstva, označiť kedy a v dôsledku čoho začali vznikať nezhody a aká je príčina rozvratu manželstva.

Petit návrhu na rozvod

V petite návrhu musí byť uvedené, že navrhovateľ žiada, aby sa manželstvo rozviedlo.

V prípade, ak sú manželia rodičmi maloletých detí, v zmysle ust. § 113 Občianskeho súdneho poriadku sa v petite tiež uvedie:

 • komu navrhovateľ požaduje zveriť deti na čas po rozvode do osobnej starostlivosti
 • aká bude úprava styku druhého rodiča s dieťaťom
 • koľko a ku ktorému dňu v mesiaci bude druhý rodič prispievať na výživu dieťaťa (výška výživného)
 • ktorý z rodičov bude dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok

Prílohy k návrhu na rozvod

V návrhu na rozvod sa označia dôkazy na preukázanie tvrdení navrhovateľa. Medzi listiny, ktoré sa prikladajú k návrhu zaraďujeme najmä kópiu sobášneho listu a v prípade, že manželia sú rodičmi maloletých detí aj rodné listy detí. Taktiež sa môže navrhnúť aj výsluch svedkov.

V koľkých vyhotoveniach podať návrh na rozvod?

Návrh sa podáva na súd v dvoch vyhotoveniach tak, aby každý účastník mal jedno vyhotovenie a jedno bude určené pre súd. V prípade, ak sa v konaní bude riešiť aj zverenie dieťaťa do výchovy na čas po rozvode, návrh je potrebné podať v troch vyhotoveniach. V rovnakom počte sa zasielajú na súd aj prílohy k návrhu.

Súdny poplatok

Súdny poplatok je 66 EUR.

Kedy súd manželstvo rozvedie?

Súd manželstvo rozvedie, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

V tomto prípade sa vyžaduje nemožnosť obnovenia manželského spolužitia spôsobená vysokou intenzitou rozvratu vzťahov medzi manželmi. Rovnako sa vyžaduje aj vážne narušenie citových vzťahov.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Neposkytnutie informácií o dieťati druhému rodičovi

Môže rodič, ktorému bolo dieťa zverené po rozvode do osobnej starostlivosti požadovať napríklad od školy, aby druhému rodičovi neposkytla informácie...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Určenie otcovstva, ak otec nie je zapísaný v rodnom liste

Narodilo sa mi dieťa a s bývalým partnerom spolu už nie sme. On nesúhlasil s tým, aby sa malý volal po mne a tak...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zúženie BSM notárskou zápisnicou s cudzím prvkom

Chcem si zobrať úver, banka však vyžaduje, aby sme mali s manželkou zúžené BSM a úver bol výhradne na mňa. Manželstvo sme...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie