Čo musí obsahovať návrh na rozvod manželstva?

Ak máte záujem o spísanie návrhu na rozvod manželstva, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Náležitosti návrhu na rozvod manželstva

Náležitosti návrhu na rozvod upravuje tak zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, ako aj zákon č. 36/2005 z. z. o rodine. Medzi všeobecné náležitosti návrhu na rozvod manželsva zaraďujeme:

 1. označenie vecne a miestne príslušného súdu
 2. označenie účastníkov (navrhovateľa – manžela/manželky, ktorý/á žiada o rozvod a odporcu – manželky/manžela)
 3. vec, ktorej sa návrh týka
 4. čo návrh sleduje (petit)
 5. podpis a dátum

Kde sa návrh na rozvod podáva?

Návrh na rozvod sa podáva okresnému súdu, v obvode ktorého:

 • mali manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov
 • ak nie je takýto súd, je príslušný všeobecný súd odporcu
 • a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa

Označenie účastníkov

Účastníkmi konania budú samotní manželia. Ten, čo návrh podáva, bude navrhovateľ, druhý z manželov bude označený ako odporca.

Pri oboch osobách odporúčame uviesť meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve.

Ďalšie náležitosti návrhu na rozvod

V návrhu je potrebné opísať priebeh manželstva, označiť kedy a v dôsledku čoho začali vznikať nezhody a aká je príčina rozvratu manželstva.

Petit návrhu na rozvod

V petite návrhu musí byť uvedené, že navrhovateľ žiada, aby sa manželstvo rozviedlo.

V prípade, ak sú manželia rodičmi maloletých detí, v zmysle ust. § 113 Občianskeho súdneho poriadku sa v petite tiež uvedie:

 • komu navrhovateľ požaduje zveriť deti na čas po rozvode do osobnej starostlivosti
 • aká bude úprava styku druhého rodiča s dieťaťom
 • koľko a ku ktorému dňu v mesiaci bude druhý rodič prispievať na výživu dieťaťa (výška výživného)
 • ktorý z rodičov bude dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok

Prílohy k návrhu na rozvod

V návrhu na rozvod sa označia dôkazy na preukázanie tvrdení navrhovateľa. Medzi listiny, ktoré sa prikladajú k návrhu zaraďujeme najmä kópiu sobášneho listu a v prípade, že manželia sú rodičmi maloletých detí aj rodné listy detí. Taktiež sa môže navrhnúť aj výsluch svedkov.

V koľkých vyhotoveniach podať návrh na rozvod?

Návrh sa podáva na súd v dvoch vyhotoveniach tak, aby každý účastník mal jedno vyhotovenie a jedno bude určené pre súd. V prípade, ak sa v konaní bude riešiť aj zverenie dieťaťa do výchovy na čas po rozvode, návrh je potrebné podať v troch vyhotoveniach. V rovnakom počte sa zasielajú na súd aj prílohy k návrhu.

Súdny poplatok

Súdny poplatok je 66 EUR.

Kedy súd manželstvo rozvedie?

Súd manželstvo rozvedie, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

V tomto prípade sa vyžaduje nemožnosť obnovenia manželského spolužitia spôsobená vysokou intenzitou rozvratu vzťahov medzi manželmi. Rovnako sa vyžaduje aj vážne narušenie citových vzťahov.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Dôvody zrušenia BSM počas manželstva

Je prosím možné, že obaja manželia počas manželstva dobrovoľne podpíšu rozdelenie majetku nadobudnutého počas manželstva akýmkoľvek dielom a zároveň aj zrušenie...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Koľko stojí rozvodový právnik?

Koľko treba počítať, že ma bude stáť rozvod? Koľko sú poplatky súdu a aké sú sadzby vašej advokátskej kancelárie za...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Výživné na exmanželku

Som invalidná dôchodkyňa. S manželom sme sa pred 3 mesiacmi rozviedli, nie som schopná sa uživiť nakoľko ma nikto momentálne...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie