Zmeny v obchodnom registri od 1.10.2020

Aktualizované: 14.01.2020 | Vytvorené: 14.01.2020 |

V minulých článkoch sme sa už venovali vybraným zmenám, ktoré prijatie zákona č. 390/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej ako „novela“) prinieslo v Obchodnom zákonníku. Uvedenou novelou došlo okrem zmien Obchodného zákonníka aj k zmene ďalších právnych predpisov. Teraz si priblížime zmeny, ktoré novela zakotvila v zákone č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o obchodnom registri“).

Zmeny v obchodnom registri od 1.10.2020

Obsah

Údaje zapisované do obchodného registra  Návrh na zápis do obchodného registra  Zosúladenie údajov v obchodnom registri 

Údaje zapisované do obchodného registra 

Na základe novely sa rozšíri rozsah údajov zapisovaných do obchodného registra. Po novom sa okrem v súčasnosti zapisovaných údajov do obchodného registra bude zapisovať aj: 

  • pri verejnej obchodnej spoločnosti: dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné čísla nie sú pridelené) spoločníkov fyzických osôb, identifikačné číslo (ak je pridelené) u spoločníka právnickej osoby 
  • pri komanditnej spoločnosti: dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné čísla nie sú pridelené) spoločníkov fyzických osôb, identifikačné číslo (ak je pridelené) u spoločníka právnickej osoby 
  • pri spoločnosti s ručením obmedzeným: dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné číslo nie je pridelené) spoločníkov fyzických osôb, identifikačné číslo (ak je pridelené) u spoločníka právnickej osoby, ako aj údaj o tom, že bolo zriadené záložné právo k obchodnému podielu spoločníka, meno, priezvisko, dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, právnickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako záložný veriteľ k obchodnému podielu, a označenie záložnej zmluvy 
  • pri akciovej spoločnosti: dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné čísla nie sú pridelené) jediného akcionára fyzickej osoby, identifikačné číslo (ak je pridelené) u jediného akcionára právnickej osoby 
  • pri jednoduchej spoločnosti na akcie: dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné číslo nie je pridelené) jediného akcionára fyzickej osoby, identifikačné číslo (ak je pridelené) u jediného akcionára právnickej osoby. 

Jednou z najväčších zmien, ktoré novela prináša je vypustenie možnosti podávania návrhov na zápis údajov do obchodného registra v listinnej forme, či už sa jedná o prvozápisy, zápisy zmien zapísaných údajov alebo návrhy na výmaz údajov z obchodného registra. 

S účinnosťou od 01.10.2020 bude možné návrh na registrový súd podať výlučne elektronickými prostriedkami na elektronickom formulári

Na návrhy podané v inej forme nebude registrový súd prihliadať. Výnimkou, kedy bude možné aj naďalej doložiť dokument v listinnej podobe sú v zmysle novely prípady, kedy povaha alebo veľkosť listiny neumožňuje jej podanie spolu s návrhom v elektronickej podobe. 

V takomto prípade bude potrebné spolu s elektronickým návrhom doložiť aj písomné vyhlásenie s uvedením dôvodu, kvôli ktorému listina nemohla byť podaná v elektronickej podobe. Následne bude potrebné doručenie predmetnej listiny na registrový súd v listinnej podobe, a to v lehote do 15 dní odo dňa podania elektronického návrhu. 

Zosúladenie údajov v obchodnom registri 

Pre fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktorá nemá v obchodnom registri zapísané všetky údaje požadované podľa právnej úpravy účinnej do 30.09.2020 o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb zakotvuje novela povinnosť zosúladiť zápis týchto právnických osôb spolu s podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov, avšak najneskôr v lehote do 30.09.2021. 

Ak najbližším návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov po účinnosti novely nedôjde k takémuto zosúladeniu, registrový súd nebude na návrh prihliadať a navrhovateľ vyzve na odstránenie nedostatkov v lehote do 15 dní od doručenia výzvy. V prípade neodstránenia nedostatkov bude konanie zastavené. 

Naše služby 

  • vypracovanie podkladov k zmenám v obchodnom registri a podanie návrhov na zápis do obchodného registra
  • zakladanie obchodných spoločností
  • právne poradenstvo v oblasti obchodného práva v rátane práva obchodných spoločností

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.