Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Otázka:

Chcela by som sa spýtať, keď som zdedila pozemok po svojich rodičoch (som vlastníčkou 2 roky ) a chcem ho predať, či musím zaplatiť daň z príjmu?

Odpoveď:

V danom prípade sa domnievame, že sa na predaj zdedenej nehnuteľnosti uplatní § 9 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov a daň platiť nebudete v prípade, ak Vaši rodičia boli vlastníkmi nehnuteľnosti aspoň 5 rokov. 

Od dane je totiž oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov)

Ak by zomreli skôr ako mali nehnuteľnosť vo vlastníctve aspoň 5 rokov, daň platiť budete, pokiaľ ste túto nehnuteľnosť nemali vo vlastníctve Vy aspoň 5 rokov (čo uvádzate, že splnené nebolo). 

Ohľadne uvedeného odporúčame prečítať aj náš článok: Predaj zdedenej nehnuteľnosti a oslobodenie od dane z príjmu 

O platení dani v prípade darovanej nehnuteľnosti si môžete prečítať tu: Daň z predaja darovanej nehnuteľnosti

Otázka:

Ako je to v prípade, že som sa stal 1/4 spoluvlastníkom nehnuteľnosti pred 6 rokmi po otcovej smrti, mamka zomrela pred 2 rokmi a vysporiadali sa zvyšné 3/4 v dedičskom konaní v môj prospech. Keby som sa rozhodol predať teraz nehnuteľnosť tak som oslobodený od dane, keďže som sa stal pred 6 rokmi spoluvlastníkom v priamom rade?

Odpoveď:

Na základe § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. o dani z príjmov možno oslobodiť predaj nehnuteľnosti od dane: „z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku.

Príjem z predaja časti nehnuteľnosti (1/4 nehnuteľnosti) tak máte od dane oslobodený, keďže ste túto časť nehnuteľnosti vlastnili viac ako 5 rokov. V daňovom priznaní ho neuvádzate.  Zvyšná časť nehnuteľnosti (¾) od dane oslobodená bude len v prípade, ak matka tieto 3/4 nehnuteľnosti vlastnila viac ako 5 rokov.

Nehnuteľnosť sa nadobúda smrťou poručiteľa. Odvtedy sa počíta aj lehota piatich rokov. Na základe toho lehota nezačína plynúť až momentom vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, ako je to pri zmluvnom nadobudnutí nehnuteľnosti.

dani z predaja darovanej nehnuteľnosti sme sa venovali v našich ďalších článkoch.

Otázka:

Dobrý deň, zdedil som byt priamym dedením (mama zomrela a otec a sestra sa vzdali v prospech mňa). Na dedičskom konaní sme mali byt odhadnutý na 52 000 eur, byt ale predávam za 72 000 eur. Predmetom zdanenia bude rozdiel medzi 72 000 a 52 000 alebo celých 72 000? Všetky úkony sa dejú v tomto roku.

Odpoveď:

Podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je od dane z príjmu fyzickej osoby oslobodený príjem: „z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku.“ 

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ ste vy a Vaša matka ako poručiteľka dokopy vlastnili predmetný byt aspoň päť rokov, bude príjem z jeho predaja od dane z príjmu oslobodený. 

Pokiaľ ste Vy a poručiteľka dokopy vlastnili byt menej ako päť rokov bude príjem z jeho predaja podliehať dani z príjmov. Na účel určenia výšky dane bude do daňových výdavkov zahrnutá cena bytu vymedzená v uznesení o dedičstve. Daň bude teda vypočítaná z rozdielu medzi cenou podľa uznesenia o dedičstve a cenou, za ktorú nehnuteľnosť predáte.