Môžem podnikať po osobnom bankrote?

Otázka:

Chcel by som sa informovať, či si môžem otvoriť licenciu v nákladnej doprave vnútroštátnej nad 3,5 tony, keď som podal osobný bankrot, ktorý sa nevzťahoval na dopravu. Toho času som už aj oddlžený. Nebude s tým problém?

Odpoveď:

Nie, to, že ste oddlžený by nemal byť problém, nakoľko k žiadosti na dopravu sa nedokladá žiadny doklad, ktorý by oddlženie preukazoval. 

žiadosti na vnútroštátnu dopravu nad 3,5 tony musíte priložiť tieto dokumenty:

  • fotokópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy
  • doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na finančnú spoľahlivosť
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (pri právnických osobách výpis z registra trestov právnickej osoby – navrhovateľa; členov štatutárneho orgánu a vedúceho dopravy alebo úradne overené splnomocnenie štatutárov a vedúceho dopravy, ktorý žiada o výpis z registra trestov); nie je potrebný, ak žiadateľ (fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ) súhlasí so zabezpečením výpisu orgánom verejnej moci
  • doklad preukazujúci miesto garážovania alebo parkovania vozidiel
  • doklad preukazujúci pracovnoprávny vzťah vedúceho dopravy k žiadateľovi
  • doklad o úhrade správneho poplatku v hodnote 30 € alebo 10 € pri zmene / doplnení udeleného povolenia

O požiadavkách na výkon povolenia prevádzkovateľa dopravy sa dočítate aj Požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy

Po splnený podmienok stanovených zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov Vám môže byť udelené povolenie na vnútroštátnu nákladnú dopravu nad 3,5 tony (licencia na dopravu / na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy).