Nadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky občanom USA

Otázka:

Som bývalý občan Československa, mal som občianstvo Československa. V roku 1989 som emigroval a v roku 1996 som získal občianstvo USA. Stratil som občianstvo Československa / slovenské tým, že som nadobudol občianstvo USA?

Odpoveď:

Z poskytnutých údajov možno usudzovať, že k strate československého štátneho občianstva došlo na základe Dohovoru o naturalizácii uzavretom medzi Československom a USA, ktorý bol platný od 14.11.1929 (ďalej ako „Dohovor o naturalizácii“). 

Na základe tohto Dohovoru o naturalizáciio příslušnících Československa, kteří byli anebo budou naturalisováni na území Spojených Států, bude se míti v Československu za to, že ztratili svou dřívější příslušnost a stali se příslušníky Spojených států. Předcházející ustanovení tohoto článku nebudou platiti pro příslušníka jedné z obou zemí, který dosáhne naturalisace v druhé zemi v době, kdy jeho země vede válku. Slovo „naturalisovaný“ vztahuje se k naturalisaci osoby starší jedenadvaceti let, která jí byla udělena k její vlastní žádosti za jejího trvalého pobytu v zemi naturalisační, a k naturalisaci osoby mladší jedenadvaceti let nabyté naturalisací jednoho z rodičů v předpokladu, že tato osoba nabyla trvalého bydliště v zemi naturalisační.“ 

Dňa 7. júla 1997 sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými skončila platnosť Dohovoru o naturalizácii, podpísaného v Prahe 16. júla 1928 (č. 169/1929 Zb.).
So skončením platnosti dohovoru vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 623 z 20. mája 1997 a prezident Slovenskej republiky ho schválil 19. júna 1997. 

Pokiaľ ste teda nadobudli občianstvo USA v roku 1996, kedy ešte bol v platnosti Dohovor o naturalizácii, máme za to, že ste stratil občianstvo, v tom čase, Československa. 

Ak máte záujem o znovunadobudnutie štátneho občianstva SR, môžete oň požiadať podľa § 7 ods. 4 zákona o štátnom občianstve: „Žiadateľovi, ktorému bývalé československé štátne občianstvo zaniklo alebo ktorý stratil československé štátne občianstvo v dôsledku dlhodobej neprítomnosti podľa § 31 a 32 zákonného článku L z roku 1879 o nadobudnutí a strate uhorského štátneho občianstva alebo uzavretím manželstva podľa § 34 zákonného článku L z roku 1879 o nadobudnutí a strate uhorského štátneho občianstva, alebo podľa § 2 zákona č. 102/1947 Zb. o nadobudnutí a strate československého štátneho občianstva sobášom, alebo podľa § 5 zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva, alebo podľa § 13 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 206/1968 Zb. o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky, alebo podľa medzinárodných zmlúv, možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. a“) (pozn. bez splnenia podmienky nepretržitého trvalého pobytu na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti). 

Otázka:

Som občiankou USA od r. 1985 a získaním občianstva som stratila svoje slovenské (resp. vtedy československé). Mám záujem o jeho návrat, keďže sa dozvedám, že dnes už i bývalí občania, ktorí získali americké občianstvo medzi rokmi 1927-1997 môžu slovenské dostať späť a rada by som Vás požiadala o asistenciu. Ocením každú informáciu.

Odpoveď:

Nadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky upravuje zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky (ďalej ako „zákon o štátnom občianstve“).

§ 7 zákona o štátnom občianstve upravuje podmienky pre nadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky udelením.

Podľa § 7 ods. 4 zákona o štátnom občianstve: „Žiadateľovi, ktorému bývalé československé štátne občianstvo zaniklo alebo ktorý stratil československé štátne občianstvo v dôsledku dlhodobej neprítomnosti podľa § 31 a 32 zákonného článku L z roku 1879 o nadobudnutí a strate uhorského štátneho občianstva alebo uzavretím manželstva podľa § 34 zákonného článku L z roku 1879 o nadobudnutí a strate uhorského štátneho občianstva, alebo podľa § 2 zákona č. 102/1947 Zb. o nadobudnutí a strate československého štátneho občianstva sobášom, alebo podľa § 5 zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva, alebo podľa § 13 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 206/1968 Zb. o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky, alebo podľa medzinárodných zmlúv, možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. a“) (poznbez splnenia podmienky nepretržitého trvalého pobytu na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti).

Z údajov, ktoré nám boli poskytnuté možno usudzovať, že k strate československého štátneho občianstva mohlo dôjsť na základe Dohovoru o naturalizácii medzi Československom a USA, ktorý bol platný od 14.11.1929 do 07.07.1997.

 

Podmienky udelenia štátneho občianstva

S výnimkou odpustenia podmienky trvalého pobytu na území Slovenskej republiky musí aj žiadateľ o udelenie štátneho občianstva, ktorý je bývalým občanom splniť podmienky udelenia štátneho občianstva zakotvené v § 7 ods. 1 zákona o štátnom občianstve.

Štátne občianstvo je možné udeliť žiadateľovi, ktorý:

 • je bezúhonný (nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin ak od zahladenia odsúdenia neuplynulo päť rokov, nebolo voči nemu právoplatne podmienečne zastavené trestné stíhanie za úmyselný trestný čin ak od uplynutia skúšobnej doby neuplynulo päť rokov, nebolo voči nemu trestné stíhanie za úmyselný trestný čin zastavené rozhodnutím súdu o schválení zmieru alebo rozhodnutím prokurátora o schválení zmieru ak od právoplatnosti tohto rozhodnutia neuplynulo päť rokov)
 • nemal súdom uložený trest vyhostenia
 • proti ktorému nie je vedené trestné stíhanie
 • proti ktorému nie je vedené vydávacie konanie ani konanie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu
 • proti ktorému nie je vedené konanie o administratívnom vyhostení
 • proti ktorému nie je vedené konanie o odňatie azylu
 • preukázal ovládanie slovenského jazyka
 • plní si povinnosti vyplývajúce cudzincom na území Slovenskej republiky

 

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva je potrebné podať na predpísanom tlačive spolu s Dotazníkom žiadateľa a nasledovnými prílohami:

 • stručný životopis
 • doklad totožnosti (napr. cestovný pas USA)
 • rodný list
 • doklad o osobnom stave (sobášny list /právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva / úmrtný list manžela)
 • doklad o poslednom trvalom pobyte na území Slovenskej republiky alebo čestné vyhlásenie o tomto pobyte
 • doklad o bezúhonnosti nie starší ako šesť mesiacov, ktorým je odpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom, a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, alebo iný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušnými orgánmi týchto štátov (z USA sa akceptuje iba výpis FBI pre celé územie USA)
 • listina o prepustení zo štátneho zväzku Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Slovenskej socialistickej republiky alebo Slovenskej republiky alebo naturalizačný certifikát, alebo potvrdenie o nadobudnutí štátneho občianstva iného štátu
 • ďalšie potvrdenia podľa konkrétnych okolností žiadateľa – podľa telefonických informácií z Okresného úradu sa však u žiadateľov, ktorí sú bývalými občanmi nevyžadujú všetky potvrdenia, ktoré sa u žiadateľov vyžadujú štandardne, preto odporúčame preveriť požiadavky na okresnom úrade, na ktorý bude žiadosť podávaná, vo všeobecnosti však bude požadovaný predovšetkým doklad o príjme (potvrdenie od zamestnávateľa / potvrdenie o poberaní dôchodku) a potvrdenie o zdravotnom poistení

Vzhľadom na súčasné obmedzenia spojené s protiepidemiologickými opatreniami proti koronavírusu odporúčame pred podaním žiadosti vopred preveriť možnosť podania žiadosti, keďže činnosť pracovísk preberajúcich žiadosti je obmedzená.

Okresný úrad alebo diplomatická misia / konzulárny úrad, kde bola žiadosť podaná posunie žiadosť Ministerstvu vnútra SR, o žiadosti rozhoduje minister vnútra SR. Lehota na vybavenie žiadosti je dva roky. Ani po splnení všetkých zákonných podmienok na udelenie štátneho občianstva nie je právny nárok. Podľa našich informácií však konania o udelenie štátneho občianstva bývalým občanom vo všeobecnosti prebiehajú rýchlejšie a štátne občianstvo býva udeľované.

Otázka:

Som americký občan, ktorý sa narodil a vyrastal vo Washingtone DC. Iné občianstvo nemám. Ale obaja moji starí rodičia z matkinej strany sa narodili na Slovensku. Len nedávno som čítal článok z 2. marca 2021, že zákon o občianstve (č. 40/1993) sa aktualizuje tak, aby zahŕňal občianstvo aj po zostupe do tretej generácie. Nemôžem však overiť, či sa to stalo alebo nie. Keby novela prešla, veľmi by ma zaujímali imigračné služby vašej firmy.

Odpoveď:

Možnosť získania štátneho občianstva udelením

Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky upravuje zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky (ďalej ako „zákon o štátnom občianstve“). Ten v súčasnosti umožňuje udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky po splnení podmienok, medzi ktoré patrí aj nepretržitý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky alebo nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva, ak sa jedná o žiadateľa s postavením Slováka žijúceho v zahraničí. Podmienkou je tiež ovládanie slovenského jazyka slovom a písmom.

V súčasnosti prebieha legislatívny proces, ktorý má viesť k zjednodušeniu podmienok pre udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým občanom alebo potomkom slovenských občanov. Predpokladaná účinnosť zmeny zákona o štátnom občianstve je od júla 2021, ale legislatívny proces ešte prebieha, takže je možné, že zmeny budú účinné neskôr a taktiež je možné, že zmeny bude schválené v inom znení, aké je v súčasnosti navrhované.

Zjednodušenie podmienok pre udelenie štátneho občianstva sa bude týkať aj žiadateľov, ktorí neboli štátnymi občanmi Slovenskej republiky a aspoň jeden z ich rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československým štátnym občanom narodeným na území Slovenskej republiky.

Preukázanie znalosti slovenského jazyka nebude v zmysle navrhovanej právnej úpravy potrebné pre žiadateľov, ktorí sú držiteľmi platného osvedčenia preukazujúceho postavenie Slováka žijúceho v zahraničí.

Návrh zmeny zákona o štátnom občianstve tiež umožňuje nadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky bez podmienky špecifikácie dĺžky pobytu na území Slovenskej republiky v prípade, že žiadateľ nebol štátnym občanom Slovenskej republiky, a aspoň jeden z jej rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československým štátnym občanom narodeným na území Slovenskej republiky. Ak bude zmena schválená, bude síce potrebné, aby mal žiadateľ na území Slovenskej republiky povolený pobyt, ale nebude sa posudzovať, ako dlho pobyt trvá.

 

Povolenie pobytu

V prípade cudzieho štátneho príslušníka so slovenským pôvodom je najjednoduchšie požiadať o udelenie prechodného pobytu Slováka žijúceho v zahraničí.

Účel pobytu sa v takomto prípade preukazuje Osvedčením o postavení Slováka žijúceho v zahraničí. Postavenie Slovákov žijúcich v zahraničí upravuje zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí“). Osvedčenie vydáva úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí žiadateľom, ktorí spĺňajú definíciu Slováka žijúceho v zahraničí a neboli právoplatne odsúdení za úmyselný trestný čin alebo čin, ktorý je podľa zákonov Slovenskej republiky úmyselným trestným činom a nevykonávajú činnosť poškodzujúcu záujmy Slovenskej republiky.

Žiadosť o vydanie osvedčenia sa podáva na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave alebo v zahraničí na zastupiteľskom úrade alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky v štáte, v ktorom má žiadateľ pobyt.

Podľa § 2 zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí je Slovákom žijúcim v zahraničí: osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je štátnym občanom Slovenskej republiky, alebo nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, ale uchováva si národné povedomie, a on alebo jeho predok v priamom rade má slovenskú národnosť.

 

Možnosť získania štátneho občianstva narodením

U potomkov štátnych občanov Slovenskej republiky nie je vylúčená možnosť nadobudnutia štátneho občianstva narodením. Podľa súčasnej právnej úpravy je štátne občianstvo Slovenskej republiky možné získať narodením, v prípade, že aspoň jeden z rodičov je občanom Slovenskej republiky. Ak by v čase narodenia Vašej matky, aspoň jeden z jej rodičom bol občanom Slovenskej republiky a následne v čase Vášho narodenia by Vaša matka bola občanom Slovenskej republiky, mohli ste štátne občianstvo Slovenskej republiky nadobudnúť narodením.

Posúdenie tejto možnosti by si však vyžadovalo podrobnú analýzu, pretože právna úprava nadobúdania štátneho občianstva na dnešnom území Slovenskej republiky sa za uplynulé desaťročia viackrát menila. Bolo by teda potrebné zanalyzovať, aká bola právna úprava v čase emigrácie Vašich starých rodičov. Či u nich nedošlo k strate občianstva, napr. v dôsledku sankcie za opustenie republiky, počas obdobia komunizmu alebo či sa pri vysťahovaní sami nevzdali občianstva a podobne. Následne by bolo potrebné zanalyzovať právnu úpravu v čase narodenia Vašej matky a posúdiť, či mohla nadobudnúť štátne občianstvo narodením. Ďalším krokom by bolo posúdenie, či štátne občianstvo ešte mala v čase Vášho narodenia a či právna úprava v čase Vášho narodenia umožňovala, aby ste toto občianstvo nadobudli. Preverenie, či ste mohli nadobudnúť občianstvo Slovenskej republiky sa môže uskutočniť na základe žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve.

 

Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky

Osvedčenie o štátnom občianstve SR vydáva príslušný okresný úrad v sídle kraja na základe písomnej žiadosti, ktorá môže byť podaná priamo na tomto okresnom úrade, ale aj na diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky v zahraničí.

Podľa § 9a ods. 2 zákona o štátnom občianstve je k žiadosti potrebné predložiť:

 • doklad totožnosti
 • rodný list 
 • doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý, rozvedený alebo ovdovený
 • ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je vyzvaný okresným úradom v sídle kraja na ich predloženie (napr. vyššie uvedené doklady Vašich predkov)

Pokiaľ Vaši starí rodičia a / alebo matka ešte žijú, môžu žiadosť podať oni a následne podľa výsledkov Vy.

 

Záver

 • zmena zákona o štátnom občianstve zatiaľ nebola schválená, stále prebieha legislatívny proces
 • v prípade schválenia zmeny zákona bude pre udelenie štátneho občianstva potrebný povolený pobyt na území Slovenskej republiky
 • pre získanie povoleného pobytu je najjednoduchšie získať prechodný pobyt Slováka žijúceho v zahraničí
 • okrem možnosti udelenia štátneho občianstva Slovenskej republiky u potomkov Slovákov prichádza v niektorých prípadoch do úvahy aj možnosť nadobudnutia štátneho občianstva narodením

V prípade záujmu Vám môžeme poskytnúť komplexné právne služby vo všetkých konaniach spomínaných v stanovisku (žiadosť o udelenie štátneho občianstva, žiadosť o udelenie prechodného pobytu Slováka žijúceho v zahraničí, žiadosť o vydanie osvedčenia o postavení Slováka žijúceho v zahraničí, žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky) a takisto Vám môžeme pomôcť zo zabezpečením vyšších overení (superlegalizácia, apostilácia) a úradných prekladov zahraničných dokumentov, ktoré budú v týchto konaniach potrebné.

Otázka:

Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o informáciu. Priateľ sa narodil na Slovensku ale keď mal 8 rokov matka s ním emigrovala do USA. Aktuálne už03 rokov žije ako občan USA, ale nemá štatút Slováka žijúceho v zahraničí. Chcel by sa natrvalo presťahovať naspäť na Slovensko a časom by sme si chceli založiť rodinu. Aké sú v jeho prípade možnosti získať povolenie na pobyt?

Odpoveď:

Osvedčenie o štátnom občianstve

Keďže Váš priateľ sa narodil na Slovensku a prvých osem rokov aj na území dnešnej Slovenskej republiky býval, je pravdepodobné, že v tomto období bol občanom právneho predchodcu Slovenskej republiky. Kľúčové pre ďalší postup v jeho prípade preto je preverenie, či o toto občianstvo prišiel alebo nie. O občianstvo mohol prísť napr. z dôvodu sankcie za v tom čase trestný čin opustenie republiky alebo vzdaním sa štátneho občianstva, napr. v súvislosti so žiadosťou o štátne občianstvo USA.

Podľa § 2 zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky (ďalej ako „zákon o štátnom občianstve“): „Osoba, ktorá bola k 31. decembru 1992 štátnym občanom Slovenskej republiky podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 206/1968 Zb. o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky v znení zákona č. 88/1990 Zb., je štátnym občanom Slovenskej republiky podľa tohto zákona.“ V takomto prípade by sa Váš priateľ mohol zdržiavať na území Slovenskej republiky, ako ostatní občania.

Rozhodujúce je, či je v Ústrednej evidencii nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky evidovaná strata štátneho občianstva. Preveriť vyššie uvádzané skutočnosti je možné podaním žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

Osvedčenie o štátnom občianstve SR vydáva príslušný okresný úrad v sídle kraja na základe písomnej žiadosti, ktorá môže byť podaná priamo na tomto okresnom úrade, ale aj na diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky v zahraničí.

Podľa § 9a ods. 2 zákona o štátnom občianstve je k žiadosti potrebné predložiť:

 • doklad totožnosti,
 • rodný list
 • doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý, rozvedený alebo ovdovený
 • ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je vyzvaný okresným úradom v sídle kraja na ich predloženie

V prípade, že sa žiadateľ nenachádza v Ústrednej evidencii nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky alebo ak sú pochybnosti o jeho štátnom občianstve, okresný úrad v sídle kraja požiada Ministerstvo vnútra SR o súhlas s vydaním osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky sa vydáva na tlačive, ktoré vydáva Ministerstvo vnútra v lehote do 30 dní od podania žiadosti. Osvedčenie je následne platné šesť mesiacov odo dňa vydania.

Ak by sa zistilo, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, okresný úrad v sídle kraja žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky zamietne a písomne odôvodní, prečo nemohol žiadosti vyhovieť.

Upozorňujeme, že prílohy žiadosti o osvedčenie, ktoré sú dokladmi vydanými cudzím štátom musia mať ďalšie overenie a musí k nim byť priložený úradný preklad do slovenského jazyka.

Za vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR sa vyberá správny poplatok podľa platného Sadzobníka správnych poplatkov vo výške 10 EUR.

 

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR

V prípade, že by sa ukázalo, že Vás priateľ stratil štátne občianstvo SR (právneho predchodcu SR) je možné požiadať o udelenie štátneho občianstva. U bývalých občanov sú v niektorých prípadoch podmienky pre udelenie štátneho občianstva zjednodušené, tým, že sa nevyžaduje, aby mal žiadateľ nepretržitý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva. Preto, ak došlo k strate občianstva, je dôležité presne zistiť, kedy a podľa ktorého zákonného ustanovenia sa tak stalo.

Podmienky a postup pre nadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky zakotvuje zákon č. o štátnom občianstve. Vo všeobecnosti sú podmienky nasledovné:

 • žiadateľ má nepretržitý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti
 • je bezúhonný
 • nebol mu súdom uložený trest vyhostenia
 • nie je voči nemu vedené trestné stíhanie
 • nie je voči nemu  vedené vydávacie konanie ani konanie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu
 • nie je voči nemu vedené konanie o administratívnom vyhostení
 • nie je voči nemu vedené konanie o odňatie azylu
 • preukázal ovládanie slovenského jazyka slovom aj písmom a všeobecných znalostí o Slovenskej republike
 • plní si povinnosti vyplývajúce z ustanovení právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie, dane, odvody, poplatky, zamestnávanie cudzincov a ďalšie povinnosti vyplývajúce pre cudzincov z právneho poriadku Slovenskej republiky

V súčasnosti sa pripravuje novela zákona o štátnom občianstve, ktorá ešte zjednoduší podmienky pre udelenie štátneho občianstva bývalému občanovi. Nebude potrebné preukázanie znalostí slovenského jazyka. Presné znenie novely sa však do schválenia ešte môže meniť.

 

Pobyt na území Slovenskej republiky

Pokiaľ by Váš priateľ nebol štátnym občanom SR a neprichádzalo by v súčasnosti do úvahy udelenie štátneho občianstva, mohol by sa na území Slovenskej republiky dlhodobo zdržiavať na základe povoleného pobytu. V prípade cudzieho štátneho príslušníka so slovenským pôvodom je najjednoduchšie požiadať o udelenie prechodného pobytu Slováka žijúceho v zahraničí.

Účel pobytu sa v takomto prípade preukazuje Osvedčením o postavení Slováka žijúceho v zahraničí. Postavenie Slovákov žijúcich v zahraničí upravuje zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí“). Osvedčenie vydáva úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí žiadateľom, ktorí spĺňajú definíciu Slováka žijúceho v zahraničí[1] a neboli právoplatne odsúdení za úmyselný trestný čin alebo čin, ktorý je podľa zákonov Slovenskej republiky úmyselným trestným činom a nevykonávajú činnosť poškodzujúcu záujmy Slovenskej republiky. Lehota je do 60 dní.

Žiadosť o vydanie osvedčenia sa podáva na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave alebo v zahraničí na zastupiteľskom úrade alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky v štáte, v ktorom má žiadateľ pobyt.

Žiadosť je potrebné podať na predpísanom tlačive spolu s nasledovnými prílohami:

 • doklad preukazujúci slovenskú národnosť žiadateľa alebo jeho predka (Slovenská národnosť sa podľa § 7 zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí: „preukazuje úradným dokladom potvrdzujúcim túto skutočnosť, ktorým je najmä rodný list alebo krstný list, výpis z matriky, osvedčenie o štátnom občianstve alebo osvedčenie o trvalom pobyte žiadateľa, ak obsahuje zápis o národnosti podľa práva štátu, ktorého orgán osvedčenie vydal.“)
 • doklad preukazujúci uchovanie si národného povedomia („Národné povedomie sa preukazuje vyhlásením žiadateľa o výsledkoch jeho verejnej činnosti, ktoré preukazujú jeho národné povedomie, alebo písomným svedectvom krajanskej organizácie pôsobiacej v mieste jeho pobytu, a ak taká nie je, písomným svedectvom aspoň dvoch Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí majú pobyt v tom istom štáte ako žiadateľ.“)
 • výpis z registra trestov štátu, ktorého je občanom alebo v ktorom má pobyt, nie starší ako tri mesiace (výpis z registra trestov musí byť platný pre celé územie štátu, ktorý ho vydal)
 • správny poplatok vo výške 10 EUR
 • ďalšie dokumenty, ak sú požadované Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Záver

 • z informácií od Vás vyplýva, že Váš priateľ by mohol byť občanom Slovenskej republiky, túto skutočnosť odporúčame preveriť požiadaním o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR
 • v prípade, že došlo k strate občianstva, bude možné podľa konkrétnych okolností straty občianstva zvážiť možnosti udelenia štátneho občianstva za zjednodušených podmienok
 • v prípade, že momentálne by neboli splnené podmienky na udelenie štátneho občianstva, je možné požiadať o udelenie prechodného pobytu Slováka žijúceho v zahraničí na základe vydaného osvedčenia o postavení Slováka žijúceho v zahraničí

V prípade záujmu Vám môžeme poskytnúť komplexné právne služby vo všetkých konaniach spomínaných v stanovisku a takisto Vám môžeme pomôcť so zabezpečením vyšších overení (superlegalizácia, apostilácia) a úradných prekladov zahraničných dokumentov, ktoré budú v týchto konaniach potrebné.

 

[1] Podľa § 2 zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí: osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je štátnym občanom Slovenskej republiky, alebo nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, ale uchováva si národné povedomie, a on alebo jeho predok v priamom rade má slovenskú národnosť. 

Otázka

Moja matka sa narodila v roku 1950, jej rodina emigrovala do USA v roku 1965, keď opustili Československo, občiankou USA sa stala v roku 1971.  Nie som si istý, či jej občianstvo bolo skutočne stratené v momente, keď sa stala občanom USA na základe bilaterálnej zmluvy alebo či bolo stratené v čase vysťahovania z Československa. 
 
Preto sa pýtam, či môže znovu získať občianstvo a či naopak existuje mechanizmus, ako ho môžem získať aj ja.

Odpoveď:

Strata štátneho občianstva

 

Z údajov, ktoré nám boli poskytnuté možno usudzovať, že k strate československého štátneho občianstva došlo na základe Dohovoru o naturalizácii uzavretom medzi Československom a USA, ktorý bol platný od 14.11.1929 (ďalej ako „Dohovor o naturalizácii“).

 

Na základe tohto Dohovoru o naturalizáciio příslušnících Československa, kteří byli anebo budou naturalisováni na území Spojených Států, bude se míti v Československu za to, že ztratili svou dřívější příslušnost a stali se příslušníky Spojených států.“

 

Dňa 7. júla 1997 sa skončila platnosť Dohovoru o naturalizácii medzi Československom a Spojenými štátmi americkými (č. 169/1929 Zb.).

Pokiaľ Vaša mama nadobudla občianstvo USA v roku 1971, kedy ešte bol v platnosti Dohovor o naturalizácii, máme za to, že stratila občianstvo, v tom čase, Československa.

 

Udelenie štátneho občianstva matke

 

Nadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky upravuje zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky (ďalej ako „zákon o štátnom občianstve“).

 

Podľa § 7 ods. 4 zákona o štátnom občianstve: „Žiadateľovi, ktorému bývalé československé štátne občianstvo zaniklo alebo ktorý stratil československé štátne občianstvo … podľa medzinárodných zmlúv, možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. a“) (pozn. bez splnenia podmienky nepretržitého trvalého pobytu na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti).

 

Možnosť získania štátneho občianstva udelením

 

Zákon v súčasnosti umožňuje udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky po splnení podmienok, medzi ktoré patrí aj nepretržitý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky alebo nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva, ak sa jedná o žiadateľa s postavením Slováka žijúceho v zahraničí. Podmienkou je tiež ovládanie slovenského jazyka slovom a písmom.

 

V súčasnosti prebieha legislatívny proces, ktorý má viesť k zjednodušeniu podmienok pre udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým občanom alebo potomkom slovenských občanov. Predpokladaná účinnosť zmeny zákona o štátnom občianstve je v roku 2022, ale legislatívny proces ešte prebieha, takže je možné, že zmeny budú účinné neskôr a taktiež je možné, že zmeny bude schválené v inom znení, aké je v súčasnosti navrhované.

 

Zjednodušenie podmienok pre udelenie štátneho občianstva sa bude týkať aj žiadateľov, ktorí neboli štátnymi občanmi Slovenskej republiky a aspoň jeden z ich rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československým štátnym občanom narodeným na území Slovenskej republiky.

 

Preukázanie znalosti slovenského jazyka nebude v zmysle navrhovanej právnej úpravy potrebné pre žiadateľov, ktorí sú držiteľmi platného osvedčenia preukazujúceho postavenie Slováka žijúceho v zahraničí.

 

Návrh zmeny zákona o štátnom občianstve tiež umožňuje nadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky bez podmienky špecifikácie dĺžky pobytu na území Slovenskej republiky v prípade, že žiadateľ nebol štátnym občanom Slovenskej republiky, a aspoň jeden z jej rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československým štátnym občanom narodeným na území Slovenskej republiky. Ak bude zmena schválená, bude síce potrebné, aby mal žiadateľ na území Slovenskej republiky povolený pobyt, ale nebude sa posudzovať, ako dlho pobyt trvá.

 

Povolenie pobytu

 

V prípade cudzieho štátneho príslušníka so slovenským pôvodom je najjednoduchšie požiadať o udelenie prechodného pobytu Slováka žijúceho v zahraničí.

 

Účel pobytu sa v takomto prípade preukazuje Osvedčením o postavení Slováka žijúceho v zahraničí. Postavenie Slovákov žijúcich v zahraničí upravuje zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí“). Osvedčenie vydáva úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí žiadateľom, ktorí spĺňajú definíciu Slováka žijúceho v zahraničí a neboli právoplatne odsúdení za úmyselný trestný čin alebo čin, ktorý je podľa zákonov Slovenskej republiky úmyselným trestným činom a nevykonávajú činnosť poškodzujúcu záujmy Slovenskej republiky. 

 

Žiadosť o vydanie osvedčenia sa podáva na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave alebo v zahraničí na zastupiteľskom úrade alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky v štáte, v ktorom má žiadateľ pobyt. 

 

Podľa § 2 zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí je Slovákom žijúcim v zahraničí: osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je štátnym občanom Slovenskej republiky, alebo nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, ale uchováva si národné povedomie, a on alebo jeho predok v priamom rade má slovenskú národnosť. 

 

Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky

 

Osvedčenie o štátnom občianstve SR vydáva príslušný okresný úrad v sídle kraja na základe písomnej žiadosti, ktorá môže byť podaná priamo na tomto okresnom úrade, ale aj na diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky v zahraničí.

 

Podľa § 9a ods. 2 zákona o štátnom občianstve je k žiadosti potrebné predložiť:

 

 • doklad totožnosti,
 • rodný list a
 • doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý, rozvedený alebo ovdovený,
 • ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je vyzvaný okresným úradom v sídle kraja na ich predloženie (napr. vyššie uvedené doklady Vašich predkov).

Záver

 

 • vaša matka (bývalý občan Československa) môže požiadať o udelenie štátneho občianstva bez splnenia podmienky pobytu na Slovensku,
 • zmena zákona o štátnom občianstve zatiaľ nebola schválená, stále prebieha legislatívny proces,
 • v prípade schválenia zmeny zákona bude pre udelenie štátneho občianstva potrebný povolený pobyt na území Slovenskej republiky,
 • pre získanie povoleného pobytu je najjednoduchšie získať prechodný pobyt Slováka žijúceho v zahraničí.

V prípade záujmu Vám môžeme poskytnúť komplexné právne služby vo všetkých konaniach spomínaných v stanovisku (žiadosť o udelenie štátneho občianstva, žiadosť o udelenie prechodného pobytu Slováka žijúceho v zahraničí, žiadosť o vydanie osvedčenia o postavení Slováka žijúceho v zahraničí, žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky) a takisto Vám môžeme pomôcť zo zabezpečením vyšších overení (superlegalizácia, apostilácia) a úradných prekladov zahraničných dokumentov, ktoré budú v týchto konaniach potrebné.

Otázka

Vydala som sa za Američana a získala štátne občianstvo USA v roku 2005. Stratila som slovenské občianstvo?

Odpoveď:

Občania SR, ktorí naturalizáciou nadobudli občianstvo USA v období od 7.7.1997 do 17.7.2010 automaticky nestratili slovenské štátne občianstvo.

 

Navyše, podľa zákona o štátnom občianstve K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa odseku 16 nedôjde, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo manžela za trvania spoločného manželstva, alebo ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením, osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa. Štátny občan Slovenskej republiky je povinný písomne oznámiť nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva podľa predchádzajúcej vety do 90 dní od jeho nadobudnutia ministerstvu a je povinný predložiť k tomuto oznámeniu doklady v listinnej podobe preukazujúce nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva a ďalšie doklady preukazujúce, že nedošlo k strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa predchádzajúcej vety, najmä rodný list, sobášny list a právoplatné rozhodnutie o osvojení dieťaťa.“