Štátne občianstvo dieťaťa narodeného v zahraničí (napr. Maďarsku)

Otázka:

Otec je slovák a matka je maďarka. Dieťa je narodené v Maďarsku, ktoré má maďarské občianstvo. Môže otec dieťaťa žiadať pre svoje dieťa o slovenské štátne občianstvo?

Odpoveď:

Dovoľujeme si Vám zaslať informácie k možnosti získania dvojitého štátneho občianstva Vášho dieťaťa. Od roku 1961 je platná vyhláška ministra zahraničných vecí č. 37/1961 o Dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave niektorých otázok štátneho občianstva, ktorá je účinná dodnes (ďalej len „Dohovor“).

V zmysle čl. 2 Dohovoru: „Osoby, na ktoré sa tento Dohovor vzťahuje, ktoré žijú na území jednej zo zmluvných strán a chcú si zvoliť štátne občianstvo druhej zmluvnej strany, podajú o tom písomné vyhlásenie zastupiteľskému úradu tejto druhej zmluvnej strany.“.

 

Ak žijete v Maďarsku a je vo Vašom záujme, aby Vaše dieťa získalo slovenské štátne občianstvo, je potrebné vykonať vyhlásenie, v zmysle čl. 8 ods. 1: „V prípadoch, keď po uplynutí lehoty určenej v článku 2 vznikne dvojaké štátne občianstvo u detí, rozhoduje o voľbe štátneho občianstva jednej zo zmluvných strán dohoda rodičov, oznámená príslušnému matrikárovi (na území tretieho štátu zastupiteľskému úradu) ich spoločným vyhlásením do jedného roku po narodení dieťaťa.“ Pri voľbe občianstva Slovenskej republiky pre Vaše dieťa je potrebné vykonať vyhlásenie na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky alebo na matrike.   

 

Poukazujeme aj na ustanovenie čl. 6 ods. 3: „Ak nedôjde k tejto dohode, bude dieťa štátnym občanom zmluvnej strany, na ktorej území bude mať trvalé bydlisko v deň narodenia.“ Preto ak chcete, aby Vaše dieťa nadobudlo slovenské štátne občianstvo, je potrebné vykonať toto vyhlásenie.

 

Po vykonaní vyhlásenia o voľbe slovenského štátneho občianstva Vaše dieťa nadobúda štátne občianstvo Slovenskej republiky. Avšak v zmysle § 9 Zákona o štátnom občianstve „K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa odseku 16 nedôjde, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo manžela za trvania spoločného manželstva, alebo ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením, osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa.“ Z čoho vyplýva, že ak Vaše dieťa nadobudne voľbou slovenské štátne občianstvo a zároveň v Maďarsku získa štátne občianstvo narodením, bude si môcť ponechať obe štátne občianstva. To, či získa Vaše dieťa maďarské štátne občianstvo narodením upravujú maďarské zákony a zároveň tieto zákony môžu obmedzovať dvojité štátne občianstvo, preto odporúčame obrátiť sa ešte na maďarské orgány a tým si preveriť situáciu aj z ich strany.  

 

Avšak predpokladáme, že ak žijete v Maďarsku, dieťa získa narodením štátne občianstvo maďarské. Preto odporúčame vykonať vyhlásenie na slovenskej matrike o voľbe slovenského občianstva do 1 roka odo dňa narodenia. Príslušnou matrikou je matrika v mieste Vášho posledného bydliska na Slovensku. Takýmto postupom získa s najväčšou pravdepodobnosťou Vaše dieťa obe štátne občianstva

Otázka:

Som Slovenka, dieťa sa mi narodilo v zahraničí. Môže mať moje dieťa slovenské občianstvo, keď sa nenarodilo na Slovensku? Jedna matrika mi tvrdila, že môže, druhá nie tak teraz neviem.

Odpoveď:

Zákon umožňuje dieťaťu mať slovenské občianstvo, aj keď sa nenarodilo na území slovenskej republiky. V zmysle § 5 ods. 1 pím. a) zákona č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve: „Štátne občianstvo Slovenskej republiky narodením nadobúda dieťa, ktorého aspoň jeden z rodičov je štátnym občanom Slovenskej republiky.“

Môžeme tvrdiť, že slovenské občianstvo automaticky „dedí“ po svojom rodičovi. Avšak, vzhľadom na to, že sa dieťa narodilo v zahraničí, je potrebné, aby na právoplatné získanie slovenského občianstva nadobudlo slovenský rodný list.

O rodný list požiada rodič na osobitnej matrike Ministerstva vnútra SR, ktorá sídli v Bratislave. Upozorňujeme na skutočnosť, že žiadosť sa nepodáva priamo na osobnú matriku, ale prostredníctvom:

  • zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v príslušnom štáte
  • matričného úradu, v ktorom má občan trvalý pobyt
  • matričného úradu, v ktorom mal občan posledný trvalý pobyt
  • ktoréhokoľvek matričného úradu, ak občan nemal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Pri žiadosti je potrebné predložiť:

  • rodný list dieťaťa narodeného v cudzine, ktorý je nutné preložiť súdnym prekladateľom do slovenčiny. Niektoré zastupiteľské úrady vyžadujú aj apostille – overenie podpisu a pečiatky verejnej listiny za účelom jej použitia v zahraničí
  • sobášny list (ak sú rodičia zosobášení)
  • občiansky preukaz alebo cestovný pas rodičov
  • rodné listy rodičov

Osobitná matrika má podľa zákona trojmesačnú lehotu na vydanie rodného listu. Ak by sa táto lehota predĺžila, matrika je povinná Vás o tom informovať. Zastupiteľské úrady však zo zákona žiadnu lehotu nemajú, čo môže Vaše konanie o žiadosti zdržať.

Špecifická situácia je však v prípade Maďarska a Ruskej federácie.