Štátne občianstvo dieťaťa narodeného v zahraničí

Otázka:

Otec je slovák a matka je maďarka. Dieťa je narodené v Maďarsku, ktoré má maďarské občianstvo. Môže otec dieťaťa žiadať pre svoje dieťa o slovenské štátne občianstvo?

Odpoveď:

Pokiaľ má otec dieťaťa slovenské štátne občianstvo, bude možné žiadať aj slovenské občianstvo pre dieťa. Nakoľko narodenie dieťaťa nastalo v zahraničí, je potrebný zápis do osobitnej matriky, ktorú vedie Ministerstvo vnútra SR. 

Zo strany Vášho syna bude potrebné mať:

 1. rodný list dieťaťa (originál alebo overená fotokópia) s úradným prekladom do slovenčiny vyhotovený slovenským prekladateľom
 2. slovensky sobášny list rodičov (ak sa uskutočnil sobáš v zahraničí, je potrebné ho uznať na Slovensku a zapísať manželstvo do osobitnej matriky)
 3. rodný list otca
 4. občiansky preukaz otca

Pokiaľ otec nemá na Slovensku trvalý pobyt, je potrebné si vyžiadať doklad o štátnom občianstve. 

Následne je potrebné, aby obaja rodičia sa dostavili osobne na matričný úrad podľa trvalého alebo posledného trvalého pobytu otca na Slovensku, kde podpíšu potrebné dokumenty. Matrika zašle dokumenty na osobitnú matriku, ktorá vydá dieťaťu slovenský rodný list v lehote najneskôr do 3 mesiacov. Z praktickej skúsenosti to trvá cca do mesiaca. 

Pokiaľ žijú rodičia v zahraničí, je možné zápis o narodení dieťaťa spísať aj na zastupiteľskom úrade v zahraničí.

Otázka:

Som Slovenka, dieťa sa mi narodilo v zahraničí. Môže mať moje dieťa slovenské občianstvo, keď sa nenarodilo na Slovensku? Jedna matrika mi tvrdila, že môže, druhá nie tak teraz neviem.

Odpoveď:

Zákon umožňuje dieťaťu mať slovenské občianstvo, aj keď sa nenarodilo na území slovenskej republiky. V zmysle § 5 ods. 1 pím. a) zákona č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve: „Štátne občianstvo Slovenskej republiky narodením nadobúda dieťa, ktorého aspoň jeden z rodičov je štátnym občanom Slovenskej republiky.“

Môžeme tvrdiť, že slovenské občianstvo automaticky „dedí“ po svojom rodičovi. Avšak, vzhľadom na to, že sa dieťa narodilo v zahraničí, je potrebné, aby na právoplatné získanie slovenského občianstva nadobudlo slovenský rodný list.

O rodný list požiada rodič na osobitnej matrike Ministerstva vnútra SR, ktorá sídli v Bratislave. Upozorňujeme na skutočnosť, že žiadosť sa nepodáva priamo na osobnú matriku, ale prostredníctvom:

 • zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v príslušnom štáte
 • matričného úradu, v ktorom má občan trvalý pobyt
 • matričného úradu, v ktorom mal občan posledný trvalý pobyt
 • ktoréhokoľvek matričného úradu, ak občan nemal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Pri žiadosti je potrebné predložiť:

 • rodný list dieťaťa narodeného v cudzine, ktorý je nutné preložiť súdnym prekladateľom do slovenčiny. Niektoré zastupiteľské úrady vyžadujú aj apostille – overenie podpisu a pečiatky verejnej listiny za účelom jej použitia v zahraničí
 • sobášny list (ak sú rodičia zosobášení)
 • občiansky preukaz alebo cestovný pas rodičov
 • rodné listy rodičov

Osobitná matrika má podľa zákona trojmesačnú lehotu na vydanie rodného listu. Ak by sa táto lehota predĺžila, matrika je povinná Vás o tom informovať. Zastupiteľské úrady však zo zákona žiadnu lehotu nemajú, čo môže Vaše konanie o žiadosti zdržať.