Udelenie / získanie občianstva

Ak máte záujem získať slovenské štátne občianstvo, medzi základné podmienky okrem iného patrí nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky alebo uzavretie manželstva so štátnym občanom SR. Naša advokátska kancelária ponúka komplexný právny servis pre získanie štátneho občianstva pre cudzincov na území SR.

100 € + dph hod. sadzba, odhad práce 10-15 hod.
2 roky zákonná lehota na rozhodnutie
Mám záujem získať slovenské občianstvo

Udeliť slovenské občianstvo je možné napríklad v prípadoch, ak cudzinec

 • má nepretržitý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky alebo
 • má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej desať rokov (napríklad prechodný) a v čase podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky mu už bolo udelené povolenie na trvalý pobyt alebo
 • uzavrel manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky, toto manželstvo trvá a žije v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky najmenej počas piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
 • musí preukázať svoju bezúhonnosť (spravidla sa to preukazuje výpismi z registra trestov)
 • veľmi dobre ovláda slovenský jazyk slovom a písmom a vie to preukázať na skúške
 • je si vedomý základných a všeobecných znalostí o Slovensku (napr. dejiny Slovenska, zemepis atď.)
 • musí riadne a podľa zákona plniť všetky svoje povinnosti ako cudzinec voči štátu (napr. riadne a včas odvádza dane, platí riadne zdravotné a sociálne poistenie, dane, odvody, spláca ďalšie povinné poplatky atď.)

Nadobudli ste občianstvo iného štátu? Ako neprísť o slovenské občianstvo si prečítate tu: Ako si ponechať slovenské občianstvo po nadobudnutí občianstva iného štátu

Chcete získať slovenské občianstvo, lebo Vaši predkovia boli Slováci? Viac sa dočítate tu: Nadobudnutie slovenského občianstva potomkami a iné zmeny

Kedy sa podmienka pobytu nevyžaduje

§ 7 zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR pozná aj špecifické výnimky z povinnosti preukazovania pobytu na území SR. Ide o špecifické prípady, t.j. ak ide o osobu, ktorá:

 • sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku
 • má na území Slovenskej republiky nepretržitý trvalý pobyt najmenej tri roky pred dosiahnutím 18 rokov veku
 • je maloletým dieťaťom, ktorého zákonným zástupcom alebo poručníkom je štátny občan Slovenskej republiky alebo právnická osoba určená súdom Slovenskej republiky, a má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
 • je azylantom aspoň štyri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
 • sa narodil na území Slovenskej republiky a má tu trvalý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
 • má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej desať rokov a v čase podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky mu už bolo udelené povolenie na trvalý pobyt alebo je bez štátnej príslušnosti a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
 • bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
 • jeden z jeho rodičov bol v čase jeho narodenia československým štátnym občanom a druhý cudzincom a rodič – československý štátny občan nepožiadal o vyslovenie súhlasu krajský národný výbor s nadobudnutím československého štátneho občianstva a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky

Jazyková skúška k získaniu štátneho občianstva

Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno udeliť žiadateľovi, ktorý podľa §7 ods.1 písm. h) zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR: „preukázal ovládanie slovenského jazyka slovom aj písmom a všeobecných znalostí o Slovenskej republike“.

Výnimku z tejto podmienky nám ponúka druhá časť predmetného ustanovenia, ktorá hovorí: „to neplatí pre žiadateľa podľa odseku 2 písm. b), i) a j), odsekov 4 až 7 a pre žiadateľa, ktorý:

 1. v čase podania žiadosti nedovŕšil 14 rokov,
 2. je alebo bol štátnym občanom Českej republiky,
 3. má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
 4. je starší ako 65 rokov alebo
 5. úspešne vykonal maturitnú skúšku zo slovenského jazyka, štátnu jazykovú skúšku zo slovenského jazyka alebo štátnu skúšku na vysokej škole v rámci študijného programu uskutočňovaného v slovenskom jazyku, ak od vykonania takejto maturitnej skúšky, štátnej jazykovej skúšky alebo štátnej skúšky ku dňu podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky neuplynulo viac ako desať rokov.“
  Z citovaného ustanovenia vyplýva, že jedným zo spôsobom splnenia tejto podmienky je úspešné absolvovanie štátnej jazykovej skúšky.
  Na základe informácií, ktoré boli poskytnuté Ministerstvom vnútra, oddelením štátneho občianstva a hlásenia pobytu je potrebné absolvovanie základnej jazykovej skúšky prvého stupňa náročnosti: „Na preukázanie ovládania slovenského jazyka podľa § 7 ods.1 písm. h) bod 5 zákona NR SR č.40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR postačuje základná štátna jazyková skúška zo slovenského jazyka – stupeň B2 referenčného rámca.“

Bližšie informácie a podmienky upravuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o jazykovej škole č. 321/2008 Z. z.
§7 ods.3 vyhlášky Ministerstva školstva č.321/2008 Z. z.:
„Druhy štátnych jazykových skúšok sú tieto:
a)základná – 1. stupeň náročnosti,
b)odborná – 2. stupeň náročnosti,
c)všeobecná – 2. stupeň náročnosti,
d)špeciálna – 3. stupeň náročnosti.“
Toto ustanovenie zároveň bližšie špecifikuje rámec spomínanej základnej skúšky nasledovne:
„a)základnej štátnej jazykovej skúšky je na úrovni 525 až 600 hodín výučby v kurzoch jazykovej školy a jazykovou náročnosťou zodpovedá stupňu B2 referenčného rámca.“

Kedy sa nemusí absolvovať jazyková skúška

Ide o tieto prípady, kedy sa môže od absolvovania jazykovej skúšky upustiť:

 • ide o osobu, ktorá zaznamenala významný prínos pre Slovenskú republiku v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej alebo je to z iného dôvodu v záujme Slovenskej republiky,
 • žiadateľ bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky podľa § 9 a má na území republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • žiadateľovi, ktorému bývalému československému štátnemu občianstvu zaniklo alebo ktorý stratil československé štátne občianstvo v dôsledku dlhodobej neprítomnosti podľa § 31 a 32 zákonného článku L z roku 1879 o nadobudnutí a strate uhorského štátneho občianstva alebo uzavretím manželstva podľa § 34 zákonného článku L z roku 1879 o nadobudnutí a strate uhorského štátneho občianstva, alebo podľa § 2 zákona č. 102/1947 Zb. o nadobudnutí a strate československého štátneho občianstva sobášom, alebo podľa § 5 zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva, alebo podľa § 13 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 206/1968 Zb. o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky, alebo podľa medzinárodných zmlúv,
 • žiadateľovi, ktorý bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 206/1968 Zb. o nadobúdaní a stratégii štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky alebo podľa § 6 zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní písma československého štátneho občianstva,
 • žiadateľovi, ktorý je bývalým štátnym občanom Slovenskej republiky a ktorý bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky podľa tohto zákona, ak o to požiada a predloží doklad, že mu nebolo udelené štátne občianstvo iného štátu.

Dvojité štátne občianstvo na Slovensku

S účinnosťou od júla 2010 štátny občan Slovenskej republiky stráca štátne občianstvo Slovenskej republiky dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle, ktorým je žiadosť, vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva, dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo. S účinnosťou od februára 2015 bývalí štátni občania SR, ktorí stratili štátne občianstvo SR, môžu požiadať na základe výnimky o udelenie štátneho občianstva SR podľa nariadenia Ministerstva vnútra SR o udeľovaní štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov.

Ak ste ako Slovák nadobudli občianstvo iného štátu, prečítajte si aj Ako si ponechať slovenské občianstvo po nadobudnutí občianstva iného štátu

Naše služby súvisiace s udelením štátneho občianstva na Slovensku

 • vypracovanie potrebných dokumentov pre získanie občianstva SR
 • poradenstvo ohľadne zabezpečenia potrebných dokladov a kontrola splnenia podmienok
 • zastupovanie v konaní o udelení občianstva SR
 • ďalšie služby na základe požiadavky klienta

Správne poplatky

 • Udelenie štátneho občianstva SR osobe nad 18 rokov (1000 €)
 • Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu do 15 rokov (140 €), od 15 do 18 rokov (210 €)
 • Udelenie štátneho občianstva SR bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom podľa medzinárodného práva (30 €)
 • Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. 1. 1993 (30 €)
 • Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov bol v čase jej narodenia československým štátnym občanom (30 €).
 • Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorá má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí (560 )

Referencie od klientov

Využil som služby advokátskej kancelárie AKMV na pomoc s obnovením môjho prechodného pobytu. Ako sa očakávalo, tento proces nebol úplne jednoduchý a odborné znalosti a skúsenosti AKMV boli pre mňa rozhodujúce. Zároveň mi poskytli istotu v období, ktoré mohlo byť stresujúce. Na cudzineckú políciu som preto prišiel so všetkými správnymi dokumentami a žiadosť bola vybavená rýchlo a bez problémov. Následné požiadavky cudzineckej polície boli zo strany AKMV rýchlo a presne vyriešené. Úspešne mi bolo schválené predĺženie pobytu. Neváhal by som odporučiť AKMV ďalším cudzincom a v budúcnosti budem hľadať ich pomoc pre moje imigračné potreby.

Ross Cable

Chcel som sa len veľmi pekne poďakovať za to, že ste mi pomohli získať pobyt na Slovensku, veľmi si to s Barborou vážime a som rád, že tu môžem byť s ňou a bez starostí!

Ešte raz vám ďakujem za vašu tvrdú prácu.

Klient

Very professional service! If you want to do any legal issues quick and with successfully at the highest level, then AKMV advokátska kancelária is really right place for you! Mrs.Veronika Michalíková was always friendly, competent and took the time to explain the legal issues and all legal steps, that she would recommend or will take, in an understandable way. All appointments were made without any problems and promptly, and communication by email was also very timely and prompt. In summary, I can warmly recommend Mrs.Veronika Michalíková and her law company.

Очень профессиональное обслуживание! Если Вы хотите решить любые юридические вопросы быстро и успешно на высшем уровне, то AKMV advokátska kancelária – это действительно подходящее место для Вас! Г-жа Вероника Михаликова всегда была дружелюбной, компетентной и находила время, чтобы объяснить юридические вопросы и все юридические шаги, которые она порекомендовала или предпримет, понятным образом. Все встречи проводились без проблем и оперативно, и общение по электронной почте также было очень своевременным и быстрым. Поэтому я могу искренне рекомендовать г-жу Веронику Михаликову и ее юридическую компанию.

Elena Hötzl European Energy Solutions s.r.o.

V mene spoločnosti c2i s.r.o. ďakujeme advokátskej kancelárii AKMV za výbornú a profesionálnu spoluprácu pri vybavovaní víz pre občanov tretích krajín. Oceňujeme rýchle odpovede, ústretovosť a maximálnu ochotnu pomôcť. Prajem im veľa úspechov v ďalšej práci a ešte veľa spokojných klientov.

Daniela Dániel c2i s.r.o.

Boli sme veľmi spokojní, ďakujeme.

Ing. Mária Urbanová SIMERIS s.r.o.

So službami advokátskej spoločnosti AKMV sme nadpriemerne spokojní. Pomohli nám pri etablovaní slovenskej pobočky a s pani Michalíkovou a jej tímom spolupracujeme aj naďalej čo nás veľmi teší. Ich prístup je vždy na vysokej odbornej aj profesionálnej úrovni.

Veronika Belová Shiji Slovakia s.r.o.
245 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie