Udelenie / získanie občianstva

Ak máte záujem získať slovenské štátne občianstvo, medzi základné podmienky okrem iného patrí nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky alebo uzavretie manželstva so štátnym občanom SR. Naša advokátska kancelária ponúka komplexný právny servis pre získanie štátneho občianstva pre cudzincov na území SR.

96 € hodinová sadzba, odhad práce 10-15 hod.
2 roky zákonná lehota na rozhodnutie
Mám záujem získať slovenské občianstvo

Udeliť slovenské občianstvo je možné napríklad v prípadoch, ak cudzinec

 • má nepretržitý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky alebo
 • má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej desať rokov (napríklad prechodný) a v čase podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky mu už bolo udelené povolenie na trvalý pobyt alebo
 • uzavrel manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky, toto manželstvo trvá a žije v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky najmenej počas piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
 • musí preukázať svoju bezúhonnosť (spravidla sa to preukazuje výpismi z registra trestov)
 • veľmi dobre ovláda slovenský jazyk slovom a písmom a vie to preukázať na skúške
 • je si vedomý základných a všeobecných znalostí o Slovensku (napr. dejiny Slovenska, zemepis atď.)
 • musí riadne a podľa zákona plniť všetky svoje povinnosti ako cudzinec voči štátu (napr. riadne a včas odvádza dane, platí riadne zdravotné a sociálne poistenie, dane, odvody, spláca ďalšie povinné poplatky atď.)

Kedy sa podmienka pobytu nevyžaduje

§ 7 zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR pozná aj špecifické výnimky z povinnosti preukazovania pobytu na území SR. Ide o špecifické prípady, t.j. ak ide o osobu, ktorá:

 • sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku
 • má na území Slovenskej republiky nepretržitý trvalý pobyt najmenej tri roky pred dosiahnutím 18 rokov veku
 • je maloletým dieťaťom, ktorého zákonným zástupcom alebo poručníkom je štátny občan Slovenskej republiky alebo právnická osoba určená súdom Slovenskej republiky, a má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
 • je azylantom aspoň štyri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
 • sa narodil na území Slovenskej republiky a má tu trvalý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
 • má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej desať rokov a v čase podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky mu už bolo udelené povolenie na trvalý pobyt alebo je bez štátnej príslušnosti a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
 • bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
 • jeden z jeho rodičov bol v čase jeho narodenia československým štátnym občanom a druhý cudzincom a rodič – československý štátny občan nepožiadal o vyslovenie súhlasu krajský národný výbor s nadobudnutím československého štátneho občianstva a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky

Dvojité štátne občianstvo na Slovensku

S účinnosťou od júla 2010 štátny občan Slovenskej republiky stráca štátne občianstvo Slovenskej republiky dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle, ktorým je žiadosť, vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva, dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo. S účinnosťou od februára 2015 bývalí štátni občania SR, ktorí stratili štátne občianstvo SR, môžu požiadať na základe výnimky o udelenie štátneho občianstva SR podľa nariadenia Ministerstva vnútra SR o udeľovaní štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov.

Naše služby súvisiace s udelením štátneho občianstva na Slovensku

 • vypracovanie potrebných dokumentov pre získanie občianstva SR
 • poradenstvo ohľadne zabezpečenia potrebných dokladov a kontrola splnenia podmienok
 • zastupovanie v konaní o udelení občianstva SR
 • ďalšie služby na základe požiadavky klienta

Správne poplatky

 • Udelenie štátneho občianstva SR osobe nad 18 rokov (700 €)
 • Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu do 15 rokov (100 €), od 15 do 18 rokov (150 €)
 • Udelenie štátneho občianstva SR bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom podľa medzinárodného práva (20 €)
 • Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. 1. 1993 (20 €)
 • Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov bol v čase jej narodenia československým štátnym občanom (20 €).

Referencie od klientov

Very professional service! If you want to do any legal issues quick and with successfully at the highest level, then AKMV advokátska kancelária is really right place for you! Mrs.Veronika Michalíková was always friendly, competent and took the time to explain the legal issues and all legal steps, that she would recommend or will take, in an understandable way. All appointments were made without any problems and promptly, and communication by email was also very timely and prompt. In summary, I can warmly recommend Mrs.Veronika Michalíková and her law company.

Очень профессиональное обслуживание! Если Вы хотите решить любые юридические вопросы быстро и успешно на высшем уровне, то AKMV advokátska kancelária – это действительно подходящее место для Вас! Г-жа Вероника Михаликова всегда была дружелюбной, компетентной и находила время, чтобы объяснить юридические вопросы и все юридические шаги, которые она порекомендовала или предпримет, понятным образом. Все встречи проводились без проблем и оперативно, и общение по электронной почте также было очень своевременным и быстрым. Поэтому я могу искренне рекомендовать г-жу Веронику Михаликову и ее юридическую компанию.

Elena Hötzl European Energy Solutions s.r.o.

V mene spoločnosti c2i s.r.o. ďakujeme advokátskej kancelárii AKMV za výbornú a profesionálnu spoluprácu pri vybavovaní víz pre občanov tretích krajín. Oceňujeme rýchle odpovede, ústretovosť a maximálnu ochotnu pomôcť. Prajem im veľa úspechov v ďalšej práci a ešte veľa spokojných klientov.

Daniela Dániel c2i s.r.o.

Boli sme veľmi spokojní, ďakujeme.

Ing. Mária Urbanová SIMERIS s.r.o.

So službami advokátskej spoločnosti AKMV sme nadpriemerne spokojní. Pomohli nám pri etablovaní slovenskej pobočky a s pani Michalíkovou a jej tímom spolupracujeme aj naďalej čo nás veľmi teší. Ich prístup je vždy na vysokej odbornej aj profesionálnej úrovni.

Veronika Belová Shiji Slovakia s.r.o.
203 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín

Mali sme zamestnanca z Kórejskej republiky. Je možné sociálnu poisťovňu požiadať o vrátenie celej čiastky alebo jej časti, ktorá bola do poisťovne...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Živnosť pre cudzincov

Na Slovensku mám založenú živnosť a tu aj podnikám, ako zahraničná osoba - trvalý pobyt mám zatiaľ v Srbsku. Pred...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Doklady k prechodnému pobytu cudzinca

Podal som si žiadosť o pobyt, k žiadosti som priložil aj originály dokumentov, ktoré by som potreboval. Môžem žiadať cudzineckú políciu, aby...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie