Svadba na Slovensku s cudzincom

Otázka:

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila som sa s mojím partnerom, ktorý pochádza z krajiny Tunis máme sa radi a radi by sme v blízkej budúcnosti chceli uzavrieť spolu manželstvo tu na Slovensku. Chcela by som sa spýtať, aké sú potrebné doklady na uzavretie manželstva a či môj partner potrebuje víza, keď príde tu za mnou na Slovensko.

Odpoveď:

Pokiaľ je osoba príslušník tretej krajiny, je dôležité posúdiť, či na vstup na Slovensko potrebuje víza alebo nie. Pokiaľ potrebuje, je potrebné na vstup na Slovensko a s tým súvisiaci sobáš vybaviť víza, aby sa mohol cudzinec na Slovensku zdržiavať oprávnene. Príslušná matrika o zámere uzatvoriť manželstvo s cudzincom informujte príslušné oddelenie cudzineckej polície, preto odporúčame mať všetky dokumenty aj ohľadne pobytu v poriadku. 

V zásade k žiadosti o víza bude potrebné doložiť:

 • platný cestovný pas
 • vyplnená žiadosť o schengenské vízum
 • 2x fotky pasovej veľkosti
 • originál pozývací list schválený príslušných oddelením Cudzineckej polície SR
 • rezervácia letenky
 • rezerváciu ubytovania v SR počas návštevy SR
 • cestovné poistenie na 30 000 eur na celú dĺžku pobytu na celý schengenský priestor
 • vytlačené potvrdenie (email) o udelení termínu na podanie žiadosti o schengenské vízum
 • poplatok 60 eur za osobu
 • aktuálny výpis osobného účtu z banky v Iráne s úradným prekladom do sj

Za účelom podania žiadosti o víza odporúčame kontaktovať príslušný zastupiteľský úrad, ktorý Vám poskytne aj všetky potrebné informácie k dokladom, ktoré je potrebné predložiť. 

Okrem splnenia požiadavky oprávneného pobytu na území SR, musí cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 1. rodný list
 2. doklad o osobnom stave (nesmie byť starší ako 6 mesiacov)
 3. doklad o pobyte
 4. doklad o štátnom občianstve
 5. úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca
 6. právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca
 7. doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

V dostatočnom časovom predstihu odporúčame kontaktovať matriku príslušnú podľa miesta konania sobáša. 

Upozorňujeme, že sobáš slovenského štátneho občana s cudzincom nie je možný na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí. Na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí môžu uzatvoriť manželstvo len slovenskí štátni občania. 

Informácie nájdete aj v našom článku tu: Postup pri uzavretí manželstva s cudzincom z tretej krajiny

Po sobáši je možné vybaviť pre manžela trvalý pobyt na 5 rokov. Viac informácií nájdete v našom článku tu: Vybavenie pobytu pre manžela – cudzinca mimo EÚ

Otázka:

Mám priateľku z Ukrajiny a máme v pláne sa zosobášiť. Moja otázka spočíva v tom, že ak sa vezmeme s priateľkou, bude môcť vycestovať do krajín EU? Pýtam sa preto, lebo ja pracujem mimo Slovenska a musím tam ešte nejaký čas zostať pracovať. Mohla by moja priateľka (v respektíve manželka) vycestovať so mnou do zahraničia  bez tohom aby potrebovala víza (working permit)? Bude členom EU po uzatvorení manželstva? Neviem sa nikde o tom dočítať.

Odpoveď:

Uzavretím manželstva s občanom SR vznikne Vašej priateľke nárok na podanie žiadosti o udelenie trvalého pobytu. Pri prvej žiadosti pôjde o trvalý pobyt na 5 rokov, následne bude možné požiadať o udelenie trvalého pobytu bez časového obmedzenia.

Podľa ustanovenia § 42 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov: „Trvalý pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na ktorý mu bol policajným útvarom udelený, ak tento zákon neustanovuje inak.“

Podmienkou pre udelenie trvalého pobytu pre manželku občana SR je, že manžel je občanom SR s trvalým pobytom na území SR.

Žiadosť o udelenie trvalého pobytu je potrebné podať na úradnom tlačive spolu so zákonom predpísanými prílohami:

 • dve aktuálne farebné fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm
 • sobášny list
 • výpis z registra trestov manželky (nie starší ako 90 dní, opatrený apostille a úradne preložený do slovenčiny)
 • finančné zabezpečenie pobytu (potvrdenie o zostatku na účte a čestné vyhlásenie manžela, že manželku počas jej pobytu v SR finančne zabezpečí, objem finančných prostriedkov musí byť aspoň vo výške 12-násobku životného minima)
 • zabezpečenie ubytovania (môže sa jednať o nájomnú zmluvu alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej bude zabezpečené ubytovanie, upozorňujeme, že adresa musí byť zhodná s adresou trvalého pobytu manžela)
 • kópia občianskeho preukazu manžela

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, po udelení trvalého pobytu bude môcť manželka občana SR opakovane vycestovať z územia SR a vrátiť sa. Udelenie trvalého pobytu bude manželku občana SR oprávňovať zdržiavať sa na území schengenského priestru, na manželku občana SR s udeleným trvalým pobytom sa však nebude nazerať ako na občana EÚ, ale ako na rodinného príslušníka občana EÚ s udeleným trvalým pobytov v členskom štáte EÚ. 

Zo slovenského právneho poriadku jej tiež budú vyplývať viaceré povinnosti zaväzujúce cudzincov z tretích na území SR, ako napr.:

 • oznámiť písomne policajnému útvaru, že sa bude viac ako 180 dní nepretržite zdržiavať mimo územia Slovenskej republiky, ak má udelený trvalý pobyt,
 • oznámiť policajnému útvaru, že sa bude zdržiavať v rámci územia Slovenskej republiky mimo miesta udeleného pobytu nepretržite viac ako 30 dní a iné

V tejto súvislosti upozorňujeme, že príslušné oddelenie cudzineckej polície je oprávnené vykonať kontrolu priestorov uvedených ako ubytovanie cudzinca, hoci v praxi sú takéto kontroly zriedkavé.

V praxi oddelenie cudzineckej polície nemá ani dostatočné možnosti na kontrolu, kedy a na ako dlho cudzinec opustil územie SR, pokiaľ sa zdržiava v Schengenskom priestore. Pokiaľ by sa však manželka vo väčšom rozsahu zdržiavala mimo územia SR mohlo by to v budúcnosti spôsobiť problémy pri obnovení trvalého pobytu alebo pri žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR. Účelom udelenia trvalého pobytu je, aby manželia mohli spoločne žiť na území SR.

Viac odpovedí nájdete aj tu: Sobáš s cudzincom