Sobáš s cudzincom

Otázka:

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v  Bratislave. Mám snúbenicu pochádzajúcu zo Srbska. Snúbenica nemá Osvedčenie zahraničného Slováka (nemá slovenskú národnosť). Vo svojej rodnej krajine (Srbsko) študovala na základnej a strednej škole v slovenskom jazyku, počas štúdia absolvovala výmenné vzdelávacie pobyty na Slovensku. Má ukončené aj vysokoškolské vzdelanie tu na Slovensku a to v Nitre. Momentálne pracuje v Bratislave. Jej slovenčina hovorová aj písomná je na veľmi dobrej úrovni. Prechodný pobyt má tiež v Bratislave. 

V priebehu tohto roka chceme vstúpiť do spoločného manželského zväzku. Po svadbe obaja plánujeme zostať a žiť v Bratislave alebo v okolí. Prečítal som si na vašej stránke informácie, čo všetko a aké dokumenty potrebujeme k tomu, aby sme sa mohli vziať. Pár vybavovaní pobytov už má moja snúbenica za sebou a odkedy sme spolu tak už aj ja mám poznatok o tom ako to funguje, hlavne na Cudzineckej polícii. Chceli by sme sa vyhnúť tomu, aby sme si to s nimi komplikovali. Najviac nás zaujíma ako to skĺbiť časovo, svadbu chceme mať na matrike v Bratislave. Vieme, že každú zmenu musí snúbenica nahlásiť na Cudzineckej polícii. Keďže po svadbe sa jej zmení priezvisko, musí ísť domov vybaviť všetky doklady (pas atď…), zároveň aj adresa bydliska sa jej zmení, keďže budeme bývať spolu. Je to veľa vecí, čo je potrebné vybaviť a chceli by sme vedieť aký máme na to čas, resp. do kedy musíme polícií oznámiť zmenu a zároveň aj požiadať o trvalý pobyt pre moju snúbenicu, potom už manželku, keďže bude mať na to nárok. Zároveň ako to je s dokumentami, vieme  že väčšinou nechcú uznať doklady, ktoré sú staršie ako 3 mesiace. Čo je potrebné vybaviť najskôr? Môže ísť po sobáši domov a čakať na nové doklady (pas, občiansky preukaz a pod.) alebo má túto zmenu najprv nahlásiť na cudzineckej polícii a až potom začať vybavovať nové doklady kvôli zmene priezviska?

Odpoveď:

Povinnosti cudzincov z tretích krajín sú uvedené v § 111 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Z tohto paragrafu vyplýva, že všetky zásadné zmeny je potrebné hlásiť cudzineckej polícii v lehote, ktorá začína plynúť odo dňa, kedy zmena nastala. 

Lehoty sú nasledovné:

 • cudzinec musí hlásiť policajnému útvaru zmenu mena, priezviska, osobného stavu, štátnej príslušnosti, údajov v cestovnom doklade do piatich pracovných dní odo dňa, keď zmena nastala, rovnako tak výmenu cestovného dokladu
 • cudzinec musí požiadať do piatich pracovných dní o vydanie nového dokladu o pobyte, ak záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti, čiže došlo k nejakej zmene údajov v nej uvedených
 • oznámiť policajnému útvaru, že sa bude zdržiavať v rámci územia Slovenskej republiky mimo miesta udeleného pobytu nepretržite viac ako 30 dní

Preto ak Vaša snúbenica zmení priezvisko z dôvodu sobáša, alebo adresu, na ktorej bude bývať v SR, oznámi to cudzineckej polícii do piatich pracovných dní odo dňa, keď zmena nastala a zároveň požiada aj o novú pobytovú kartičku, ak sa niektoré údaje na nej zmenili. Cudzinec teda oznamuje zmeny cudzineckej polícii až po tom, ako nastali, nie vopred. 

Keď dôjde k sobášu, môže Vaša už vtedy manželka požiadať o trvalý pobyt na území SR. Cudzinecká polícia rozhodne o trvalom pobyte do 90 dní.

Prečítajte si aj naše články:

Vybavenie pobytu pre manžela cudzinca mimo EÚ

Svadba Slováka s cudzincom z tretej krajiny na Slovensku

Otázka:

Dobrý deň, mám otázku ohľadom sobáša. Môžem mať na úrade sobáš aj v tom prípade, že nemám trvalú adresu? Som občianka SR, mám slovenskú národnosť, žijem na území SR, resp.Gabčíkovo okr. Dun.Streda, ale trvalú adresu nemám. Môj snúbenec je cudzinec a chceli by sme sa zobrať.

Ako to ovplyvňuje sobáš, ak mám len prechodnú adresu?

On ako cudzinec čo potrebuje k sobášu a ako máme postupovať?

Jemu sa teraz končí pracovné vízum, i tak sa môžeme zobrať? Alebo si potrebuje on predĺžiť pobyt na SR? A keď áno ako s tým postupovať ďalej?

Odpoveď:

Manželstvo môžete uzavrieť aj mimo svojho trvalého bydliska. Je potrebné o to požiadať matričný úrad, v ktorom obvode má jeden zo snúbencov trvalý pobyt resp. prechodný pobyt.

Pred uzatvorením manželstva je potrebné najmenej 7 dní pred sobášom predložiť náležité dokumenty:

 • žiadosť o uzavretie manželstva
 • rodný list
 • doklad o štátnom občianstve
 • potvrdenie o pobyte
 • úmrtný list zomrelého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné
 • doklad o rodnom čísle
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo na území Slovenskej republiky, musí predložiť najneskôr 14 dní pred sobášom:

 • rodný list
 • doklad o osobnom stave (nie starší ako 6 mesiacov)
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • úmrtný list zomrelého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

V prípade štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt v zahraničí, je potrebné k sobášu s cudzincom predložiť:

 • potvrdenie o pobyte vydané príslušným úradom v cudzine
 • doklad o štátnom občianstve, ktorý možno nahradiť platným cestovným pasom

Všetky listiny, ktoré boli vydané v zahraničí je potrebné úradne osvedčiť „apostillou“ alebo superlegalizovať, a preložiť do slovenčiny prekladateľom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Nakoľko sa Vášmu snúbencovi končí prechodný pobyt udelený na účely zamestnania je nutné, aby žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie podal najskôr 90 a najneskôr 30 dní, resp. 20 dní (v prípade sezónneho zamestnania) pred skončením platnosti udeleného povolenia na zamestnanie na úradnom formulári a zároveň najskôr 20 pracovných dní po nahlásení voľného pracovného miesta na miestne príslušnom úrade práce. Úrad mu prechodný pobyt môže opakované predlžiť, ale vždy len maximálne na 2 roky.

Správny poplatok uzatvorenia manželstva s cudzincom je vo výške 66 €.

Aby bol sobáš s cudzincom na Slovensku platný, je potrebné ho uznať, viac v našom článku:

Uznanie sobáša s cudzincom na Slovensku (zápis sobáša do osobitnej matriky

Otázka:

Sobášila som sa v Nigérii, manžel je Nigérijčan. Potrebujem sobáš na Slovensku uznať / zlegalizovať. Aký je postup, čo k tomu je potrebné, koľko to trvá?

Odpoveď:

Zápis manželstva uzatvoreného v cudzine je potrebné vykonať do osobitnej matriky, ktorú vedie Ministerstvo vnútra SR.

 

V prípade, ak by ste potrebovali pomoc, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na 0915 046 749. 

Zastupovanie pred Osobitnou matrikou (zápis narodenia, úmrtia, sobáša)

 

Podanie žiadosti

V prípade uznania sobáša s cudzincom je potrebné podať žiadosť o zápis manželstva do osobitnej matriky. Pokiaľ máte trvalý pobyt na Slovensku, podávate žiadosť na príslušnom matričnom úrade, t.j. matričnom úrade, v ktorého územnom obvode máte trvalý pobyt.

23 ods. 1 zákona o matrikách: „Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali na:

 1. území cudzieho štátu
 2. zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte
 3. lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky
 4. území nepatriacom žiadnemu štátu

sa zapisujú do osobitnej matriky.“

23 ods. 2 zákona o matrikách: „Zápis podľa odseku 1 sa vykoná na základe písomnej žiadosti; k žiadosti musia byť priložené doklady podľa odseku 4 potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike.“ 

23 ods. 3 zákona o matrikách: „Žiadosť podľa odseku 2 sa podáva na:

 1. zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte
 2. matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt
 3. matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt, alebo
 4. ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt“

 

Prílohy k žiadosti o uznanie sobáša uzavretého v zahraničí na Slovensku

 1. Sobášny list

Predkladá sa ako príloha originál alebo osvedčená fotokópia overená notárom, zviazaná s jej úradným prekladom do slovenského jazyka (musí byť preložený do slovenčiny prekladateľom zapísaným v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom MS SR). Sobášny list ako cudzozemská verejná listina musí obsahovať vyššie overenie za účelom uznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR, t.j. superlegalizáciou alebo APOSTILLE (v tomto prípade pôjde o superlegalizáciu, nakoľko Nigéria nie je zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru) Postup pri superlegalizácii sobášneho listu je nasledovný: „Ak krajina, ktorá listinu vydala, nie je členským štátom Haagskeho dohovoru, listiny na použitie v SR podliehajú legalizácii (na ministerstve zahraničných vecí vydávajúceho štátu – Nigéria) a následnej superlegalizácii na zastupiteľskom  úrade Slovenskej republiky v štáte pôsobnosti (veľvyslanectvo SR), príp. podľa akreditácie.“

2. Platný doklad totožnosti žiadateľa (OP alebo pas) 

3. * Fotokópia rodného listu – nevyžadujú na všetkých úradoch 

4. Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je jeden z manželov rozvedený

Ak je manžela alebo manželka rozvedená, tak v takomto prípade treba dodať aj rozsudok o rozvode.

5. Plná moc

Osoba sa môže dať v takomto prípade zastúpiť (na základe plnej moci s úradne overeným podpisom). V prípade zastúpenia na základe plnej moci je povinnou súčasťou i čestné prehlásenie o úprave spoločného priezviska, teda o tom, či sa bude meniť, o koncovke priezviska, o priezvisku detí (viď § 16 zákona o matrikách).

 

Správny poplatok

Výška sa líši podľa toho, či sa žiadosť podáva na matričnom alebo zastupiteľskom úrade…

 

Matričný úrad:

Položka č. 17 zákona o správnych poplatkoch:

„Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky …..10 eur

 

Zastupiteľský úrad:

Položka č. 251 – zákona o správnych poplatkoch:

Žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky ………………………….. 25 eur

 

Lehota

„Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti na osobitnú matriku. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí.“ (§ 23 ods. 5 zákona o matrikách)

Prečítajte si ajVyžiadanie sobášneho listu zo Slovenska