Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Otázka:

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ nám ešte neprišla žiadna odpoveď. Príde povolenie na pobyt poštou? Manžel si urobil splnomocnenie na pošte, že mu môžem preberať poštu.

Odpoveď:

V tomto prípade by mala cudzinecká polícia rozhodnúť o trvalom pobyte manžela – cudzinca do 90 dní, ako uvádzate. Následne má cudzinecká polícia lehotu na vydanie dokladu o pobyte. Ak ste požiadali o vydanie pobytovej kartičky do 48 hodín a zaplatili správny poplatok 24,50 EUR, doklad o pobyte bude vydaný v tejto lehote po rozhodnutí o pobyte. Ak ste pri podávaní žiadosti priložili ešte kolok v hodnote 3 EUR a žiadali o zaslanie pobytovej kartičky kuriérom, pobytová kartička bude Vášmu manželovi doručená na zadanú adresu. Ak ste nedoložili kolok v hodnote 3 EUR, pobytovú kartičku si budete musieť buď Vy ako splnomocnený zástupca alebo Váš manžel vyzdvihnúť osobne na oddelení cudzineckej polície. 

Dôležité je tiež vedieť, či plná moc, ktorú Vám udelil manžel, znela len na preberanie pošty, ako uvádzate. Ak nebola udelená konkrétne na konanie v súvislosti s pobytom Vášmu manžela a doložená do jeho spisu na cudzineckej polícii, o udelení pobytu sa môže Váš manžel dozvedieť až zo strany zastupiteľského úradu, ktorý by ho mal o udelení pobytu informovať. 

V tejto veci odporúčame napísať žiadosť o informáciu alebo sa ísť osobne informovať na príslušné oddelenie cudzineckej polície. 

Prečítajte si aj: Trvalý pobyt – ohlásenie a zmena

Otázka

Manželovi (cudzincovi z tretej krajiny) boli udelené D víza v Českej republike. Chce požiadať o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov za účelom zlúčenia rodiny  (manželstvo) na Slovensku. V Českej republike sa nezdržiaval. Je potrebné, aby pri žiadosti o udelenie trvalého pobytu dokladoval výpis z registra trestov ČR, aj keď sa tu zdržiaval menej ako 90 dní? V prípade, že sa finančné zabezpečenie pobytu preukazuje pracovnou zmluvou manželky, je potrebné, aby podpisy na nej boli úradne overené? 

Odpoveď:

Podľa § 121 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

(1) Bezúhonnosť štátny príslušník tretej krajiny preukazuje výpisom z registra trestov štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, a štátu, v ktorom sa štátny príslušník tretej krajiny v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch. 

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 26, preukazuje bezúhonnosť výpisom z registra trestov štátu, v ktorom mal v posledných desiatich rokoch najdlhšie bydlisko.

Ak štát výpis z registra trestov podľa prvej alebo druhej vety nevydáva, možno ho nahradiť rovnocennou listinou vydanou príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom krajiny pôvodu alebo ho možno nahradiť čestným vyhlásením, ktoré vykoná štátny príslušník tretej krajiny pred príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom, prípadne notárom krajiny, z ktorej preukazuje bezúhonnosť.

Doklad o bezúhonnosti musí dokladovať bezúhonnosť na celom území štátu, ktorý tento doklad vydal, inak policajný útvar taký doklad neakceptuje; v odôvodnených prípadoch môže policajný útvar po predchádzajúcom súhlase ministerstva vnútra akceptovať doklad o bezúhonnosti, ktorý nepreukazuje bezúhonnosť na celom území štátu.“

Podľa § 126 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov „Podpisy na čestných vyhláseniach, splnomocneniach a nájomných zmluvách predkladaných v konaniach podľa tohto zákona musia byť osvedčené; to neplatí, ak je splnomocnenie vyhlásené do zápisnice pred správnym orgánom alebo ak ide o čestné vyhlásenie alebo splnomocnenie v konaní o administratívnom vyhostení alebo v konaní o zaistení.“

Odpovede na otázky súvisiace s podaním žiadosti o pobyt a potrebných dokladov nájdete na https://www.minv.sk/?cudzinecka-agenda