Trvalý pobyt cudzinca na Slovensku

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v zásade rozoznáva tri druhy trvalého pobytu cudzincov – príslušníkov tretích krajín: 1. trvalý pobyt udelený na päť rokov, 2. trvalý pobyt na neobmedzený čas a 3. tzv. dlhodobý pobyt, o ktorý môže požiadať cudzinec – štátny príslušník tretej krajiny napríklad v prípade, ak mal na území Slovenskej republiky posledných 5 rokov udelený prechodný pobyt.

Prečítajte si aj: Dlhodobý pobyt

Trvalý pobyt na päť (5) rokov

Trvalý pobyt na päť (5) rokov môže byť udelený cudzincovi:

 • ktorý je manželom štátneho občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo závislým príbuzným v priamom rade štátneho občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
 • ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je manželom štátneho občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (k tomu pozri príspevok Ako získať trvalý pobyt na Slovensku)
 • ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na päť rokov alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na päť rokov
 • ktorý je nezaopatreným dieťaťom starším ako 18 rokov, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu, štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom, alebo
 • ak je to v záujme Slovenskej republiky.

Trvalý pobyt manžela na 5 rokov

Cudzinec, ktorý je manželom štátneho občana Slovenskej republiky môže požiadať o udelenie trvalého pobytu na päť (5) rokov na území SR. Podmienkou je, že štátny občan SR musí mať na území SR tiež trvalý pobyt.

Podanie žiadosti o trvalý pobyt

Žiadosť je možné podať rovnako ako v prípadoch prechodného pobytu buď 1) na zastupiteľskom úrade alebo 2) osobne na policajnom útvare v SR. Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov si môže na policajnom útvare podať štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene.

Žiadosť podaná na zastupiteľskom úrade v cudzine

Zastupiteľský úrad, ktorý žiadosť prijal, vykoná so žiadateľom o udelenie trvalého pobytu na päť rokov osobný pohovor na účel predbežného posúdenia žiadosti. Pohovor sa vedie v štátnom jazyku alebo inom, obom stranám zrozumiteľnom jazyku. O pohovore zastupiteľský úrad vyhotoví písomný záznam, ktorý priloží k žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov. Záznam sa vyhotoví v jazyku, v ktorom sa viedol pohovor, a musí byť podpísaný žiadateľom; ak pohovor nebol vykonaný v štátnom jazyku, zastupiteľský úrad vyhotoví preklad záznamu do štátneho jazyka a opatrí ho osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu. Ak žiadateľ neovláda štátny jazyk, môže si na vlastné náklady zabezpečiť tlmočníka, ktorý je povinný podpísať záznam. Zastupiteľský úrad zašle policajnému útvaru spolu so záznamom aj svoje stanovisko k udeleniu trvalého pobytu na päť rokov, v ktorom uvedie, či udelenie trvalého pobytu na päť rokov odporúča alebo neodporúča s uvedením konkrétnych dôvodov.

Žiadosť sa podáva na úradnom tlačive osobne s výnimkou prípadu, ak cudzinec pre bezvládnosť nemôže osobne podať žiadosť o udelenie trvalého pobytu. V takomto prípade môže žiadosť podať rodinný príslušník štátneho príslušníka tretej krajiny, s ktorým žiada o zlúčenie rodiny.

„Štátny príslušník tretej krajiny žiadosť o trvalý pobyt na päť rokov môže podať na ľubovoľnom zastupiteľskom úrade SR v zahraničí spracovávajúcom pobytovú agendu. Rovnako aj žiadosť o udelenie národného víza za účelom podania žiadosti o trvalý/prechodný pobyt na oddelení cudzineckej polície PZ v SR je možné podať na ľubovoľnom zastupiteľskom úrade SR spracovávajúcom vízovú agendu. Podanie žiadosti o trvalý pobyt a žiadosti o národné vízum za účelom podania žiadosti o trvalý/prechodný pobyt nie je podmienené teritoriálnou príslušnosťou pobytu žiadateľa ku krajine akreditácie zastupiteľského úradu SR. Žiadateľ sa v krajine musí nachádzať legálne. V prípade, že vstup štátneho príslušníka do krajiny podlieha vízovej povinnosti, musí mať udelené platné vízum/pobyt. Pred návštevou zastupiteľského úradu je nutné dohodnúť termín podania žiadosti. Niektoré zastupiteľské úrady môžu z dôvodov epidemiologickej situácie v mieste sídla úradu neprijímať žiadosti.“ (zdroj: emailová správa z mizv.sk)

Predkladané dokumenty

K žiadosti sa predkladajú tieto dokumenty: 

 • dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce aktuálnu podobu
 • platný cestovný doklad
 • sobášny list
 • výpis z registra trestov (apostillovaný alebo superlegalizovaný),
 • doklad o finančnom zabezpečení pobytu, a to buď 1) doklad o finančnom zostatku na bankovom účte v banke vedenom na meno cudzinca, alebo 2) čestné vyhlásenie manžela – Slováka o tom, že poskytne štátnemu príslušníkovi tretej krajiny finančné a hmotné zabezpečenie počas jeho pobytu na území Slovenskej republiky spolu s dokladom o finančnom zostatku na bankovom účte vedenom na meno cudzinca
 • doklad o zabezpečení ubytovania (pri nájomnej zmluve sa vyžadujú overené podpisy všetkých osôb, pri spoluvlastníctve všetkých osôb, a to nielen prenajímateľov alebo aj nájomcu). Adresa ubytovania cudzinca musí byť totožná s adresou manžela, preto sa prikladá napríklad aj doklad o prechodnom pobyte manžela Slováka na spoločne zvolenej adrese

Výška finančného zabezpečenia

Finančné zabezpečenie pobytu štátny príslušník tretej krajiny preukáže vo výške dvanásťnásobku životného minima (od 07/2023 je výška životného minima je 268,88 EUR). Maloletý štátny príslušník tretej krajiny preukáže finančné zabezpečenie pobytu v polovičnej výške podľa prvej vety.

Povinnosti cudzinca po udelení pobytu

Štátny príslušník tretej krajiny odovzdá policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. Lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší ako 30 dní.

Lehota na rozhodnutie

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov do 90 dní od doručenia žiadosti policajnému útvaru.

Podnikanie a zamestnanie po udelení pobytu

Podľa § 23a ods. 1 písm. a) zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti môže zamestnávateľ zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Cudzinec s trvalým pobytom na území SR sa považuje za slovenskú fyzickú osobu. To znamená, že môže podnikať ako fyzická osoba – živnostník ihneď po získaní živnostenského oprávnenia alebo ako fyzická osoba na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.

Taktiež sa môže stať štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti.

Trvalý pobyt na neobmedzený čas

Ak má cudzinec udelený trvalý pobyt na 5 rokov aspoň už štyri roky, môže požiadať o trvalý pobyt na neobmedzený čas. Viac k trvalému pobytu na neobmedzený čas nájdete v našom článku.

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce – Vyšetrenie cudzinca k pobytu pre cudzineckú políciu zabezpečuje Nemocnica AGEL Zlaté Moravce, lekársku prehliadku pre cudzincov je možné absolvovať aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov v Bratislave – zabezpečuje sa každý deň na adrese: Poliklinika Ružinov, Agel Clinic, Ružinovská 10, Bratislava

 • vyšetruje sa každý deň aj väčšie skupiny ľudí
 • 7:00 – 11:00
 • aj bez objednania, ak potrebujete presný termín, volajte na 0948350123
 • platba na mieste v hotovosti alebo kartou
 • všetky vyšetrenia v jeden deň
 • posudok sa vystaví do 7 pracovných dní
 • vyšetruje sa od 15 rokov a starších. Mladšie deti vyšetrujú iba v Zlatých Moravciach a vo Zvolene

Vyšetrenie cudzincov v Košiciach – sa zabezpečuje v nemocnici AGEL Košice – Šaca.

 • vyšetruje sa každú stredu o 8:00, je možné prísť aj bez objednania na adresu: Nemocnica Agel Košice-Šaca, Lúčna 57, Diagnostické centrum, 1.poschodie
 • platba je možná v hotovosti alebo kartou priamo v ambulancii
 • všetky vyšetrenia v jeden deň, RTG priamo na klinike
 • posudok vystavíme do 7 pracovných dní
 • sme akceptovaná ambulancia cudzineckou políciou
 • deti vyšetrujeme iba v Nitre a vo Zvolene, v Košiciach vyšetrujeme iba dospelé osoby (od 18 rokov).

Vyšetrenie cudzincov ďalších 12 mestách zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Získanie štátneho občianstva SR

Som srbský občan žijúci na Slovensku od roku 1994 až do dnes. Teda narodil som sa v Srbsku a vyrastal...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Azyl na Slovensku

Požiadal som o udelenie azylu na území SR a poskytli mi doplnkovú ochranu. Ráta sa zdržiavanie v utečeneckom tábore alebo...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Štátne občianstvo dieťaťa narodeného v zahraničí (napr. Maďarsku)

Otec je slovák a matka je maďarka. Dieťa je narodené v Maďarsku, ktoré má maďarské občianstvo. Môže otec dieťaťa žiadať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie