Zlúčenie rodiny a oprávnenie pracovať

Otázka:

Moja manželka získala povolenie na pobyt na Slovensku za účelom zlúčenia rodiny. Môže na Slovensku aj pracovať?

Odpoveď:

V zmysle zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti môžu na území SR pracovať cudzinci s udeleným prechodným pobytom na účel zlúčenia rodiny (rodinní príslušníci cudzinca) bez potreby povolenia na zamestnanie alebo potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a teda zamestnávateľ so sídlom v SR ich môže zamestnať len po uplynutí 12 mesiacov nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny.

Bez splnenia podmienky uplynutia 12 mesiacov môže na Slovensku pracovať cudzinec, ktorý je rodinným príslušníkom:

  • držiteľa modrej karty alebo
  • rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny s vysokoškolským vzdelaním, ktorý v rámci vnútropodnikového presunu vykonáva odbornú prípravu – stáž na účely profesionálneho rastu alebo získania vedomostí v oblasti manažmentu podnikania
  • štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý v rámci vnútropodnikového presunu vykonáva funkciu vedúceho zamestnanca alebo odborníka vyžadujúcu mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti, poznatky, kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na prevádzku alebo manažment
  • alebo ktorý u neho dočasne pôsobí na základe mobilit
  1. od zamestnávateľa v členskom štáte Európskej únie v rámci vnútropodnikového presunu alebo
  2. ktorý vykonáva výskum a vývoj na základe dohody o hosťovaní alebo ktorého pedagogická činnosť nepresiahne celkovo 50 dní v kalendárnom roku)
  • ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja, a
  1. ktorý vykonáva výskum alebo vývoj na základe dohody o hosťovaní alebo
  2. ktorého pedagogická činnosť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu nepresiahne celkovo 50 dní v kalendárnom roku

V období do uplynutia 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny by mohol štátny príslušník tretej krajiny pracovať len v prípade, ak má udelené povolenie na zamestnanie (§ 22 ods. 9 pism. c) zákona o službách zamestnanosti). Viac k povoleniu na zamestnanie nájdete v tomto našom článku

K podnikaniu rodinných príslušníkov sa dočítate aj v tomto našom článku.