Zrušenie prechodného pobytu cudzinca na Slovensku

Otázka:

Dobrý deň, môj známy mal prechodný pobyt na 2 roky. Už pred pol rokom mu skončil a rok neplatí zdravotnú poisťovňu. Čo má ako teraz robiť? Má sa ísť nahlásiť alebo ho vyhostia?

Odpoveď:

Ako jedinú možnosť vidíme vo vycestovaní z územia SR. Ak sa totiž cudzinec z tretej krajinu zdržiava momentálne na Slovensku a nemá platný pobyt, zdržiava sa tu neoprávnene (ak nejde o cudzinca z krajiny v rámci bezvízového styku). Obnoviť prechodný pobyt bolo potrebné do skončenia udeleného pobytu, to znamená, že najneskôr v posledný deň udeleného pobytu si mal podať žiadosť o obnovenie. Pokial by tak urobil, mohol by sa na území SR zdržovať až do rozhodnutia o žiadosti o obnovení.

Momentálne je pravdepodobnosť, že pokiaľ bude napríklad príslušníkom polície vyzvaný na legitimáciu, bude s najväčšou pravdepodobnosťou zadržaný a vyhostený, s možnosťou zákazu vstupu na územie Slovenska na niekoľko rokov. 

Zároveň mal povinnosť po skončení pobytu vrátiť pobytovú kartičku cudzineckej polícií. 

Pokiaľ nemá zaplatené zdravotné poistenie, bol by problém aj s obnovením pobytu, každopádne odporúčame všetky dlhy riadne doplatiť.

Otázka:

Chcela by som poprosiť odpovede na dve otázky:

  1. Ak má občan Ruska prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti (ako športovec), môže ísť študovať do Prahy alebo Viedne a z toho dôvodu sa zdržiavať mimo územia SR bez toho, aby mu bol tento pobyt zrušený? Koľko by sa mohol maximálne zdržiavať mimo územia SR, aby sa mu tento pobyt nezrušil?
  2. Môže byť občanovi Ruska, ktorý má na Slovensku už trvalý (dlhodobý) pobyt (získaný po 5tich rokov prechodného pobytu na účel osobitnej činnosti ako športovec), zrušený tento pobyt, ak odíde študovať do Švajčiarska na vysokú školu a teda sa bude dlhodobo zdržiavať mimo územia SR? Ak áno, za akých podmienok?

Odpoveď:

Pokiaľ by ste mali záujem ísť študovať do zahraničia, je dôležitá otázka, či budete naďalej vykonávať športovú činnosť ako účel pobytu. Ak nie, prechodný pobyt by Vám zanikol. Podľa zákona ste povinný plniť účel, na ktorý Vám bol prechodný pobyt na území SR udelený. V prípade, ak už nevykonávate športovú činnosť, ste podľa § 111 ods. 1 písm. n) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov povinný oznámiť do troch pracovných dní policajnému útvaru,  že pobyt, na ktorý bol pobyt udelený, zanikol. Rovnako športová organizácia podľa § 115 ods. 16 je povinná do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru zánik alebo skončenie zmluvného vzťahu založeného zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu. Podľa § 36 ods. 1 policajný útvar zruší prechodný pobyt, ak pominul účel, na ktorý bol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny udelený prechodný pobyt.

Pokiaľ Vám bude udelený dlhodobý pobyt, môže Vám byť zrušený z týchto dôvodov (§ 56 zákona):

„Policajný útvar dlhodobý pobyt zruší, ak:

  1. zistí, že štátny príslušník tretej krajiny získal dlhodobý pobyt podvodným spôsobom
  2. sa štátny príslušník tretej krajiny zdržiava viac ako šesť rokov mimo územia Slovenskej republiky
  3. štátny príslušník tretej krajiny podľa  52 ods. 1 písm. a)(„Policajný útvar udelí dlhodobý pobyt, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 54 ods. 2, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene a nepretržite po dobu piatich rokov bezprostredne pred podaním žiadosti) b) (ktorému zanikol dlhodobý pobyt podľa § 55 písm. e) alebo § 56 písm. b)c) alebo písm. d)) sa nepretržite zdržiava mimo územia členských štátov 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
  4. štátny príslušník tretej krajiny podľa  52 ods. 1 písm. c)sa nepretržite zdržiava mimo územia členských štátov 24 po sebe nasledujúcich mesiacov
  5. štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bol odňatý azyl z dôvodov podľa osobitného predpisu, ak získal dlhodobý pobyt na základe udeleného azylu, alebo
  6. štátnemu príslušníkovi tretej krajiny nebola predĺžená doplnková ochrana alebo mu bola doplnková ochrana zrušená z dôvodov podľa osobitného predpisu,68b)ak získal dlhodobý pobyt na základe poskytnutej doplnkovej ochrany“

Ak by ste teda išli študovať do zahraničia a zdržiavali by ste sa tam viac ako 12 mesiacov, mohol by Vám byť zrušený aj dlhodobý pobyt.

Podľa § 111 ods. 1 písm. u) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov štátny príslušník je povinný zdržiavať sa na území Slovenskej republiky viac ako polovicu času udeleného prechodného pobytu v kalendárnom roku; to neplatí, ak štátny príslušník tretej krajiny uplatňuje mobilitu v inom členskom štáte. V prípade ak štátny príslušník poruší uvedené ustanovenie je to dôvod na zrušenie pobytu § 36 ods. 1 psím. d) zákona č. 404/2011.

Podľa § 111 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov štátny príslušník je povinný oznámiť písomne policajnému útvaru, že sa bude viac ako 180 dní nepretržite zdržiavať mimo územia Slovenskej republiky, ak má udelený trvalý pobyt.

Otázka:

Ako postupovať v prípade, že cudzincovi z tretej krajiny bol udelený pobyt na účely zamestnania avšak zamestnanec sa rozhodol pre inú prácu mimo SR a do našej spoločnosti aj napriek už udelenému pobytu nenastúpi.

Odpoveď:

Ako zamestnávateľ máte aj v tomto prípade viaceré povinnosti. V prvom rade je potrebné vrátiť pobytovú kartičku príslušnému oddeleniu cudzineckej polície. Okrem vrátenia kartičky je potrebné príslušnému oddeleniu cudzineckej polície oznámiť aj nenastúpenie do zamestnania. Rovnako tak sa nenastúpenie do zamestnania oznamuje aj úradu práce. Lehoty sú nasledovné:

Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie alebo ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, nenastúpil do zamestnania, do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce.

Zamestnávateľ je povinný do troch pracovných dní písomne oznámiť oddeleniu cudzineckej polície nenastúpenie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ak vydal písomný prísľub na zamestnanie.