Medicínske / Zdravotnícke / Farmaceutické právo

V danej oblasti vieme zabezpečiť najmä tieto právne služby:

 • Zriadenie ambulancie, vybavenie všetkých povolení
 • Založenie zubnej (stomatologickej) ambulancie, postup a poplatky
 • Zmena odborného garanta a iné zmeny v ambulancii
 • Založenie fyzioterapeutickej ambulancie / pracoviska (SVALZ v odbore fyzioterapia)
 • Založenie zubnej techniky / zubného laboratória
 • Založenie ambulancie dentálnej hygieny
 • Vybavenie povolenia na prevádzkovanie zubného röntgenu (RTG)
 • Predaj zubnej ambulancie
 • Poradenstvo pre pacientov, zdravotníckych pracovníkov
 • Úhrada nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v cudzine
 • Riešenie pracovnoprávnych vzťahov zdravotníckych pracovníkov, zastupovanie v prípade uplatňovania tzv. regresov zo strany zdravotníckych zariadení
 • Účasť na kolektívnom vyjednávaní
 • Poradenstvo a zastupovanie pacientov, resp. pozostalých v konaní o sťažnosti proti postupu zdravotníckeho zariadenia na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • Komplexné riešenie pochybení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zastupovanie v súdnych sporoch
 • Komplexnú právnu dokumentáciu pre zdravotnícke zariadenia a súkromné kliniky
 • Komplexné zmluvné podklady a dokumentáciu pre výrobcov pôsobiacich v zdravotnom sektore
 • Zastupovanie pred poisťovňami
 • Zastupovanie pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)
 • Riešenie pracovnoprávnych vzťahov zdravotníckych pracovníkov
 • Poradenstvo a zastupovanie lekárov v sporoch o náhradu škody, v pracovnoprávnych sporoch,
 • Právne služby pre nemocnice, polikliniky, právnické a fyzické osoby poskytujúce zdravotnú starostlivosťou ambulantnou formou pri zabezpečení podmienok na výkon lekárskej praxe
 • Komplexné poradenstvo a konzultácie v problematike informovaného súhlasu, poučenia pacienta
 • Prevod lekárskej praxe, vypracovanie dokumentov a zmlúv pri prevode a predaji lekárskej praxe
 • Registrácia zdravotníckych pomôcok
 • Právne poradenstvo v oblasti distribúcie zdravotníckych pomôcok
 • Komplexné zmluvné podklady pre výrobcov

Referencie od klientov

245 hodnotení na Google
4,9