Založenie fyzioterapeutickej ambulancie

Na výkon činnosti fyzioterapeuta je potrebné vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe. Žiadosť o vydanie licencie podáva fyzická osoba Slovenskej komore fyzioterapeutov.

Žiadateľ o licenciu

V žiadosti o vydanie licencie na výkon samostatnej fyzioterapeutickej praxe sa uvedie:

 • a) meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve,
 • b) miesto trvalého pobytu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,
 • c) registračné číslo,
 • d) údaj o odbornej spôsobilosti,
 • e) údaj o zdravotníckom povolaní, študijnom odbore, špecializačnom odbore alebo certifikovanej pracovnej činnosti, v ktorej sa bude vykonávať zdravotnícke povolanie,
 • f) údaj o doterajšej odbornej praxi,
 • g) rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, ak osoba, ktorá bude vykonávať zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, bude súbežne vykonávať zdravotnícke povolanie aj v inom členskom štáte; ak ide o cudzinca, vo forme čestného vyhlásenia, alebo miesto výkonu odborného zástupcu
 • h) miesto výkonu zdravotníckeho povolania

Ak máte záujem o naše služby ohľadom založenia fyzioterapeutickej ambulancie, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

K žiadosti žiadateľ o licenciu doloží:

 • a) osvedčené kópie dokladov o získanej odbornej spôsobilosti, ktoré neboli predložené v oznámení pri registrácii a doklad o odbornej praxi,
 • b) doklad o zdravotnej spôsobilosti,
 • c) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov – v prípade cudzinca je potrebné doloženie výpisu z registra trestov apostilovaného / superlegalizovaného a úradne preloženého do slovenčiny

Prečítajte si aj:

Odborná spôsobilosť

Odborná spôsobilosť sa získava nadobudnutím:

 • a) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut,
 • b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy alebo
 • c) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom programe a študijnom odbore podľa písmena b).

Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. a) a b). (uvádzame nižšie)

Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. c).

Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut sa považuje aj nadobudnutie:

 • a) úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore rehabilitačný pracovník podľa predpisov účinných do 30. novembra 1995 alebo v študijnom odbore rehabilitačný asistent podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005,
 • b) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia, ktoré sa ukončilo do roku 2008,
 • c) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v externej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo – rehabilitácia, ktoré sa ukončilo do roku 2008, ak nadväzovalo na úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore rehabilitačný pracovník podľa predpisov účinných do 30. novembra 1995 alebo v študijnom odbore rehabilitačný asistent podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005,
 • d) vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore telesná výchova a šport – rehabilitácia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak nadväzovalo na úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore rehabilitačný pracovník podľa predpisov účinných do 30. novembra 1995, alebo v študijnom odbore rehabilitačný asistent podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005 alebo
 • e) úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijných odboroch zdravotná sestra alebo ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník po preradení do odboru rehabilitačný pracovník vykonal skúšku v lehote a z predmetu podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 a naďalej bez prerušenia vykonáva odborné pracovné činnosti na základe vykonanej skúšky.

Vzdelanie

Na výkon povolania fyzioterapeuta sa vyžaduje:

 • 1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy
 • 2. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy
 • 3. vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut

ŠTANDARDY VZDELÁVANIA NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ – FYZIOTERAPEUT

Nižšie uvedené štandardy sú dôležité z hľadiska uznania dokladu o vzdelaní zo zahraničia:

Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy alebo vyššie odborné vzdelávanie v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut trvá v dennej forme štúdia tri roky a zahŕňa najmenej 3 570 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby, z čoho praktická výučba je najmenej 2 040 hodín a uskutočňuje sa v odborných učebniach, na ambulantných pracoviskách a lôžkových pracoviskách fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, na jednotlivých klinických pracoviskách nemocníc a v špecializovaných rehabilitačných zariadeniach a ústavoch. Štúdium zahŕňa aj povinnú klinickú prax v rozsahu najmenej desať týždňov v zariadeniach preventívnej a liečebnej zdravotnej starostlivosti. Vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy sa uskutočňuje pod dohľadom vysokoškolského učiteľa s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut. Vyššie odborné vzdelávanie v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut sa uskutočňuje pod dohľadom pedagogického zamestnanca s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut.

Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:

1. teoretická výučba

1.1 medicínske predmety

1.1.1 anatómia a fyziológia,

1.1.2 patológia,

1.1.3 preventívne lekárstvo,

1.1.4 vnútorné lekárstvo,

1.1.5 ortopédia a protetika,

1.1.6 chirurgia a úrazová chirurgia,

1.1.7 geriatria,

1.1.8 neurológia,

1.1.9 pediatria,

1.1.10 gynekológia a pôrodníctvo,

1.1.11 farmakológia,

1.1.12 ošetrovateľstvo,

1.1.13 prvá pomoc,

1.1.14 organizácia zdravotníctva,

1.1.15 náuka o výžive,

1.2 humanitné predmety

1.2.1 psychológia, pedagogika a sociológia,

1.2.2 profesijná etika,

1.2.3 komunikácia vo fyzioterapii,

1.2.4 právo a legislatíva,

1.2.5 základy výskumu vo fyzioterapii,

1.2.6 kondičná príprava,

1.3 fyzioterapeutické predmety

1.3.1 kineziológia a patokineziológia,

1.3.2 diagnostika funkčných porúch a lokomočného systému,

1.3.3 metódy kinezioterapie,

1.3.4 elektrofototerapia,

1.3.5 balneo-, klimato-, hydro- a termoterapia,

1.3.6 lymfomasáž, reflexná masáž,

1.3.7 rekondično-relaxačné cvičenia,

1.3.8 kinezioterapia v klinických odboroch,

2. klinická výučba, fyzioterapeutická prax vykonávaná pod odborným dohľadom

2.1 fyzioterapia na jednotlivých klinických odboroch – neurológia, ortopédia, chirurgia, úrazová chirurgia, vnútorné lekárstvo, geriatria, pediatria, oddelenia dlhodobo chorých,

2.2 fyzioterapia na pracoviskách fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, špecializované rehabilitačné a kúpeľné zariadenia.

Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti:

 • 1. z vedeckých odborov, na ktorých je založená fyzioterapia a dobré pochopenie štruktúry fyziologických funkcií a správania zdravého človeka a chorého človeka a vzťahov medzi nimi,
 • 2. o telesnej konštitúcii, fyziológii a správaní zdravých osôb a chorých osôb a o vplyve prírodného prostredia a spoločenského prostredia na zdravotný stav človeka do tej miery, do akej tieto faktory ovplyvňujú fyzioterapiu,
 • 3. o klinických disciplínach a metódach poskytujúcich fyzioterapeutovi obraz o léziách a ochoreniach v jednotlivých klinických odboroch, indikáciách, kontraindikáciách a o preventívnom procese, diagnostickom procese a terapeutickom procese a klinická prax v nemocnici, špecializovaných rehabilitačných zariadeniach a ústavoch pod odborným dohľadom.

Následne po vydaní licencie je potrebné plnenie povinností vzťahujúcich sa na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zakotvených v ďalších právnych predpisoch.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako získam povolenie na predaj alkoholu v kaviarni?

Potrebovala by som povolenie na predaj alkoholu, nalievanie v kaviarni. Kde môžem získať toto povolenie?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Chov sladkovodných rýb – oprávnenie na podnikanie

Predmet podnikania Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi je zaradený medzi voľné živnosti. Avšak chov sladkovodných rýb podľa § 3 zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako založiť bezobalový obchod?

Z formulácie činnosti nie je zrejmé, čo bude predmetom „obchodnej činnosti“, t. j. či nepôjde o predaj tovaru, ktorý je z režimu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie