Založenie fyzioterapeutickej ambulancie / pracoviska (SVALZ v odbore fyzioterapia)

Za účelom zriadenia fyzioterapeutickej ambulancie alebo pracoviska je dôležité rozlišovať, akou formou sa činnosť bude vykonávať. Či fyzická osoba bude vykonávať činnosť samostatne ako fyzická osoba – podnikateľ alebo si založí s.r.o. V tomto článku si prejdeme postup základných krokov.

Ak máte záujem o naše služby ohľadom založenia fyzioterapeutickej ambulancie alebo pracoviska, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Žiadateľ o licenciu

Na výkon činnosti fyzioterapeuta je potrebné vydanie licencie buď na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní fyzioterapeut alebo na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní fyzioterapeut. Žiadosť o vydanie licencie sa podávana Slovenskej komore fyzioterapeutov.

Žiadosti – formuláre sa nachádzajú na stránke komory a štandardne obsahujú najmä nasledovné údaje:

 • a) meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve,
 • b) miesto trvalého pobytu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,
 • c) registračné číslo,
 • d) údaj o odbornej spôsobilosti,
 • e) údaj o zdravotníckom povolaní, študijnom odbore, špecializačnom odbore alebo certifikovanej pracovnej činnosti, v ktorej sa bude vykonávať zdravotnícke povolanie,
 • f) údaj o doterajšej odbornej praxi,
 • g) rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, ak osoba, ktorá bude vykonávať zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, bude súbežne vykonávať zdravotnícke povolanie aj v inom členskom štáte; ak ide o cudzinca, vo forme čestného vyhlásenia, alebo miesto výkonu odborného zástupcu
 • h) miesto výkonu zdravotníckeho povolania

Podľa zákona č. 578/2004 Z. z. Slovenská komora fyzioterapeutov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie fyzioterapeuta. Zároveň Slovenská komora fyzioterapeutov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní fyzioterapeut a vedie register vydaných licencií.

K žiadosti žiadateľ o licenciu doloží:

 • a) osvedčené kópie dokladov o získanej odbornej spôsobilosti, ktoré neboli predložené v oznámení pri registrácii a doklad o odbornej praxi,
 • b) doklad o zdravotnej spôsobilosti,
 • c) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov – v prípade cudzinca je potrebné doloženie výpisu z registra trestov apostilovaného / superlegalizovaného a úradne preloženého do slovenčiny

Druhy licencií vydávaných Slovenskou komorou terapeutov

„V zmysle ustanovenia § 68 ods. 1 zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a o stavovských organizáciách v zdravotníctve v platnom znení (ďalej len „Zákon o poskytovateľoch“) vydáva Slovenská komora fyzioterapeutov (ďalej len „Komora“) licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní fyzioterapeut:

Podľa § 69 Komora vydá licenciu fyzioteraputovi, ak:

je spôsobilý na právne úkony v celom rozsahu – Čestne vyhlasenie

je zdravotne spôsobilý –  Lekarsky posudok (26,5 kB)

je odborne spôsobilý – ( overené Diplomy o vzdelaní )

je bezúhonný (Výpis z registra trestov nie starší ako 1 mesiac)

je zapísaný v registri.

Typy licencií:

1. na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní fyzioterapeut- L1A; Žiadosť (doc. 38kB)

podmienky vydania:

– ukončené odborné vzdelanie (ÚSOV, VOV, Bc., Mgr.)

– ukončené špecializačné štúdium ( Nariadenie vlády 296/2010 Z.z.)

– odborná prax v zdravotníckom zariadení ( 5-rokov)

o tento typ licencie môže požiadať zdravotnícky pracovník ak nemá a neplánuje mať svoje vlastné súkromné zdravotnícke zariadenie, ale bude poskytovať zdravotnú starostlivosť u iných poskytovateľov, ktorí už povolenie na prevádzkovanie zariadenia zdravotnej starostlivosti majú. Taktiež môže poskytovať zdravotnú starostlivosť na inom mieste ako je zdravotnícke zariadenie. Zdravotnícky pracovník si z príjmov z činnosti odvádza dane a platí si odvody. Služby fakturuje.

Poplatok za vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní fyzioterapeut je vo výške 66 €

 

2. na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní fyzioterapeut – L1B; Žiadosť (doc. 38kB)

vydáva sa zdravotníckym pracovníkom, ktorí chcú poskytovať zdravotnú starostlivosť ako fyzické osoby vo svojom zdravotníckom zariadení a budú si ďalej vybavovať povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, budú teda zdravotníckym zariadením SVALZ v odbore fyzioterapia. Povinnosť registrácie na daňovom úrade vzniká až po vydaní povolenia. Povolenie vydáva príslušný VÚC v mieste prevádzky.

Poplatok za vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní fyzioterapeut je vo výške 33 €

 

3. na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní fyzioterapeut – L1C; Žiadosť (doc. 38kB)

je licencia pre zdravotníckeho pracovníka, ktorý si zakladá s.r.o., n.o. alebo nejakú inú právnickú formu. Bude teda poskytovať zdravotnú starostlivosť ako právnická osoba. Táto právnická osoba, aby získala povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti potrebuje práve odborného zástupcu. Odborný zástupca zodpovedá za všetky zdravotnícke úkony vykonané v danej s.r.o., ktorej je odborným zástupcom. Výkon funkcie odborného zástupcu je v tom istom čase viazaný iba na jednu právnickú osobu. Pokiaľ sa zistí, že odborný zástupca je súčasne odborným zástupcom vo viacerých firmách, hrozí odbornému zástupcovi pokuta do 33 193 EUR.

Podmienky vydania:

– ukončené odborné vzdelanie VŠ II. stupňa

– ukončené špecializačné štúdium ( Nariadenie vlády 296/2010 Z.z.)

– odborná prax v zdravotníckom zariadení ( 5-rokov, ak sa nejedná o ústavné zariadenie), ( 15-rokov , ak sa jedná o ústavné zariadenie)

Poplatok za vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní fyzioterapeut je vo výške 66 €

(zdroj: https://komorafyzioterapeutov.sk/licencie/postup-pri-vydavani-licencii/)

Prečítajte si aj:

Odborná spôsobilosť

Odborná spôsobilosť sa získava nadobudnutím:

 • a) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut,
 • b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy alebo
 • c) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom programe a študijnom odbore podľa písmena b).

Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. a) a b). (uvádzame nižšie)

Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. c).

Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut sa považuje aj nadobudnutie:

 • a) úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore rehabilitačný pracovník podľa predpisov účinných do 30. novembra 1995 alebo v študijnom odbore rehabilitačný asistent podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005,
 • b) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia, ktoré sa ukončilo do roku 2008,
 • c) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v externej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo – rehabilitácia, ktoré sa ukončilo do roku 2008, ak nadväzovalo na úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore rehabilitačný pracovník podľa predpisov účinných do 30. novembra 1995 alebo v študijnom odbore rehabilitačný asistent podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005,
 • d) vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore telesná výchova a šport – rehabilitácia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak nadväzovalo na úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore rehabilitačný pracovník podľa predpisov účinných do 30. novembra 1995, alebo v študijnom odbore rehabilitačný asistent podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005 alebo
 • e) úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijných odboroch zdravotná sestra alebo ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník po preradení do odboru rehabilitačný pracovník vykonal skúšku v lehote a z predmetu podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 a naďalej bez prerušenia vykonáva odborné pracovné činnosti na základe vykonanej skúšky.

Vzdelanie

Na výkon povolania fyzioterapeuta sa vyžaduje:

 • 1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy
 • 2. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy
 • 3. vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut

Vydanie povolenia z RÚVZ

Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR vydáva rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky.

V tomto prípad je potrebné rozlišovať, či pôjde o fyzioterapeutickú ambulanciu – keď má osoba vzdelanie ako lekár (fyziater) alebo o fyzioterapeutické pracovisko – keď garantom bude osoba s titulom Mgr. fyzioterapeut.

RUVZ schvaľuje priestor ako Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky – FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA.

Tip

S. AMBULANCIA FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE

1. Personálne zabezpečenie:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (ďalej len „fyziater“) 1, b) fyzioterapeut alebo sestra 8) 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

a) Základné priestorové vybavenie ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie je uvedené v oddiele 1 v bode 1.

b) Základné vecné vybavenie ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie je uvedené v oddiele 1 v bode 2.

c) Ďalšie vybavenie tvoria1. váhy,

2. pásový centimeter,

3. dynamometer,

4. uhlometer na meranie rozsahu kĺbovej funkcie,

5. pravítkový uhlomer.

Priestorové vybavenie a základné vecné a prístrojové vybavenie (oddiel 1 a 2):

1. Základné funkčné priestory zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti majú minimálnu plochu miestnosti: a) ambulancia – 15 m2, b) prípravovňa (ak je zriadená) – 12 m2, c) čakáreň – 8 m2, d) toaleta pre pacientov – 2 m2, e) toaleta pre personál – 2 m2.

2. Základné vecné a prístrojové vybavenie zdravotníckych zariadení všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je

a) vyšetrovacie ležadlo s minimálnou výškou 60 cm,

b) umývadlo na ruky,

c) drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov (ak je inštalovaný v prípravovni, v ambulancii nie je potrebný),

d) písací stôl, stolička,

e) počítač s príslušenstvom,

f) telefón,

g) stolička pre pacienta,

h) prebaľovaci stôl v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast a lekárov v detských špecializovaných ambulanciách,

i) vešiak,

j) nástenný teplomer,

k) nádoba na odpad so šliapadlom (aj v prípravovni, ak je zriadená),

l) emitná miska,

m) poháriky na vodu na jednorazové použitie,

n) uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,

o) kartotečná uzamykateľná skriňa,

p) chladnička na liečivá,

q) osobná váha a výškomer,

r) skrinka na nástroje a pomôcky,

s) sterilizátor (ak nie je možnosť zmluvných dodávok z centrálnej sterilizácie alebo materiálu na jednorazové použitie),

t) obväzový sterilný a nesterilný materiál,

u) dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov,

v) pomôcky na odbery biologického materiálu,

w) pomôcky na podávanie liekov,

x) infúzny stojan,

y) tlakomer, fonendoskop, teplomer,

z) nábytok na vybavenie čakárne (minimálne 3 stoličky),

aa) liečivá v rozsahu a sortimente podľa zamerania ambulancie.

Povolenie vydané VÚC

Vyšší územný celok vydáva rozhodnutie pre ambulanciu / pracovisko v odbore fyzioterapia.

ŠTANDARDY VZDELÁVANIA NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ – FYZIOTERAPEUT

Nižšie uvedené štandardy sú dôležité z hľadiska uznania dokladu o vzdelaní zo zahraničia:

Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy alebo vyššie odborné vzdelávanie v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut trvá v dennej forme štúdia tri roky a zahŕňa najmenej 3 570 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby, z čoho praktická výučba je najmenej 2 040 hodín a uskutočňuje sa v odborných učebniach, na ambulantných pracoviskách a lôžkových pracoviskách fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, na jednotlivých klinických pracoviskách nemocníc a v špecializovaných rehabilitačných zariadeniach a ústavoch. Štúdium zahŕňa aj povinnú klinickú prax v rozsahu najmenej desať týždňov v zariadeniach preventívnej a liečebnej zdravotnej starostlivosti. Vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy sa uskutočňuje pod dohľadom vysokoškolského učiteľa s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut. Vyššie odborné vzdelávanie v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut sa uskutočňuje pod dohľadom pedagogického zamestnanca s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut.

Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:

1. teoretická výučba

1.1 medicínske predmety

1.1.1 anatómia a fyziológia,

1.1.2 patológia,

1.1.3 preventívne lekárstvo,

1.1.4 vnútorné lekárstvo,

1.1.5 ortopédia a protetika,

1.1.6 chirurgia a úrazová chirurgia,

1.1.7 geriatria,

1.1.8 neurológia,

1.1.9 pediatria,

1.1.10 gynekológia a pôrodníctvo,

1.1.11 farmakológia,

1.1.12 ošetrovateľstvo,

1.1.13 prvá pomoc,

1.1.14 organizácia zdravotníctva,

1.1.15 náuka o výžive,

1.2 humanitné predmety

1.2.1 psychológia, pedagogika a sociológia,

1.2.2 profesijná etika,

1.2.3 komunikácia vo fyzioterapii,

1.2.4 právo a legislatíva,

1.2.5 základy výskumu vo fyzioterapii,

1.2.6 kondičná príprava,

1.3 fyzioterapeutické predmety

1.3.1 kineziológia a patokineziológia,

1.3.2 diagnostika funkčných porúch a lokomočného systému,

1.3.3 metódy kinezioterapie,

1.3.4 elektrofototerapia,

1.3.5 balneo-, klimato-, hydro- a termoterapia,

1.3.6 lymfomasáž, reflexná masáž,

1.3.7 rekondično-relaxačné cvičenia,

1.3.8 kinezioterapia v klinických odboroch,

2. klinická výučba, fyzioterapeutická prax vykonávaná pod odborným dohľadom

2.1 fyzioterapia na jednotlivých klinických odboroch – neurológia, ortopédia, chirurgia, úrazová chirurgia, vnútorné lekárstvo, geriatria, pediatria, oddelenia dlhodobo chorých,

2.2 fyzioterapia na pracoviskách fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, špecializované rehabilitačné a kúpeľné zariadenia.

Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti:

 • 1. z vedeckých odborov, na ktorých je založená fyzioterapia a dobré pochopenie štruktúry fyziologických funkcií a správania zdravého človeka a chorého človeka a vzťahov medzi nimi,
 • 2. o telesnej konštitúcii, fyziológii a správaní zdravých osôb a chorých osôb a o vplyve prírodného prostredia a spoločenského prostredia na zdravotný stav človeka do tej miery, do akej tieto faktory ovplyvňujú fyzioterapiu,
 • 3. o klinických disciplínach a metódach poskytujúcich fyzioterapeutovi obraz o léziách a ochoreniach v jednotlivých klinických odboroch, indikáciách, kontraindikáciách a o preventívnom procese, diagnostickom procese a terapeutickom procese a klinická prax v nemocnici, špecializovaných rehabilitačných zariadeniach a ústavoch pod odborným dohľadom.

Následne po vydaní licencie je potrebné plnenie povinností vzťahujúcich sa na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zakotvených v ďalších právnych predpisoch.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie