Založenie zubnej techniky

Zriadenie zubnej techniky je pomerne zložitý a časovo náročný proces. V tomto článku si prejdeme všetky potrebné kroky, ktoré je nutné vykonať. Treba počítať s tým, že celý proces trvá minimálne 2 mesiace. Záleží viac menej od rýchlosti Slovenskej komory zubných technikov (ďalej len SKZT) ako aj časového harmonogramu konkrétneho revízneho technika.

Pokiaľ máte záujem aby vás naša advokátska kancelária zastupovala pri založení zubnej techniky, neváhajte a kontaktujte nás

Prevádzkovať môžete zubnú techniku ako s.r.o. alebo ako živnostník. Nižšie uvedieme jednotlivé podmienky vykonávania tejto činnosti v oboch prípadoch. 

Založenie zubnej techniky ako s.r.o.

 1. dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie v odbore zubnej techniky alebo
 2. dosiahnuté stredoškolské vzdelanie + 5 rokov praxe alebo
 3. zamestnanie odborného garanta na trvalý pracovný pomer, pričom garant musí spĺňať bod 1. alebo 2. 

Založenie zubnej techniky ako živnosť

 1. dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie v odbore zubnej techniky alebo
 2. dosiahnuté stredoškolské vzdelanie + 5 rokov praxe 

Registrácia na komore zubných technikov 

Pre registráciu na Slovenskej komore zubných technikov je nutné poslať Oznámenie údajov zubného technika k zápisu do registra. K oznámeniu sa prikladajú nasledovné prílohy: 

 • Údaj o odbornej spôsobilosti – úradne overený diplom a vysvedčenie o štátnej skúške z vysokej školy bakalárska forma štúdia v odbore zubná technika alebo maturitné vysvedčenie zo SZŠ – zubný technik alebo vysvedčenie a diplom – diplomovaný zubný technik.
 • Údaj o doterajšej praxi – prikladajú iba zamestnanci – posledných 5 rokov praxe.
 • Doklad o zaplatení registračného poplatku 13,00 € – ústrižok poštovej poukážky alebo kópiu príkazu na úhradu z banky.
 • Tlačivo s prílohami zašlete na adresu Slovenskej komory zubných technikov 

Výška poplatkov 

7 euro je poplatok za zápisné a 13 euro za registráciu. Člen bude dostávať z komory zubných technikov časopis, v jeho prvom čísle každý rok komora posiela šeky na členské a poplatok za vedenie registra (vyplýva zo zákona 578/2004 Z.z.) vo výške 5 euro pre člena, 15 euro pre nečlena. Členstvo v SKZT nie je povinné. 

Po úspešnej registrácii komora pridelí registračné číslo, ktoré potrebuje revízny technik pri vykonaní zápisu z kontroly. 

Vykonanie kontroly revíznym technikom a vydanie licencie 

V tejto fáze je nutné kontaktovať revízneho technika, ktorý skontroluje personálne a materiálno technické vybavenie zubnej techniky v zmysle smernice SKZT. 

Revízny technik skontroluje priestory a výstup z kontroly je Protokol o kontrole / revízii. V protokole o kontrole sa vypíšu údaje o subjekte, ktorý má záujem prevádzkovať zubnú techniku, údaje o revíznom technikovi, miesto a dátum kontroly a samozrejme výsledky z kontroly. Pokiaľ revízny technik nemá námietky, tento protokol sa zasiela na komoru, kde vydajú subjektu vnútrokomorovú licenciu na prevádzkovanie zubnej techniky podpísanú prezidentom SKZT. Po obdržaní tohto kódu si subjekt dá zhotoviť pečiatku podľa vzoru, opečiatkuje jednu licenciu a zašle ju do kancelárie prezídia

Kreditný systém na komore 

Počas piatich rokov je nutné dosiahnuť 100 kreditov. Pokiaľ za zakladá živnosť alebo s.r.o., automaticky získavate prvých 50 kreditov. Následne sa dajú zvyšné kredity ľahko dosiahnuť prostredníctvom účasti na pravidelných školeniach organizovaných komorou. Pokiaľ by ste potrebný počet kreditov za obdobie 5 rokov nedosiahli, mohli by vám odobrať licenciu. Stav kreditov sleduje a priebežne kontroluje SKZT. 

Potvrdenie od hygienika 

Aj v prípade, že budete prevádzkovať zubnú techniku v zdravotníckom stredisku, budete potrebovať stanovisko od RÚVZ. Pre vydanie rozhodnutia je nutné podať žiadosť o vydanie rozhodnutia – záväzného stanoviska príslušného RÚVZ podľa príslušného regiónu. K žiadosti je nutné priložiť: 

 • zmluvu o prenájme priestorov
 • živnostenské oprávnenie
 • kolok v hodnote 50 EUR 

Tip

Typy žiadostí sa môžu líšiť v závislosti od regiónu. RÚVZ má na rozhodnutie 30 dní.

Oznámenie prevádzky mestu s otváracími hodinami 

Ako poslednú vec, ktorú je potrebné vykonať je oznámiť mestu vašu prevádzku aj s otváracími hodinami. Ak tak totiž, nepsravíte, riskujete pokutu.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie