Nájomná zmluva

Pri tvorbe nájomnej zmluvy treba rozlišovať, či je predmetom nájmu byt, alebo nebytový priestor, prípadne iná nehnuteľnosť. Nájomná zmluva si, ako každá zmluva, vyžaduje splnenie viacerých náležitostí, v opačnom prípade riskujete jej neplatnosť. Vypracujeme alebo spripomienkujeme nájomnú zmluvu na byt, nebytový priestor či inú vec.

96 € hodinová sadzba (podľa zložitosti)
7 dní vypracovanie dokumentov
Mám záujem o vypracovanie alebo revíziu nájomnej zmluvy

Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky. 

Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov stanovuje ako obligatórnu podmienku písomnú formu pri nájme, príp. podnájme nebytových priestorov. Ak taká nájomná zmluva písomnú podobu nemá, spôsobuje to jej absolútnu neplatnosť. Zákon však pozná aj nájom hnuteľných vecí. 

Pokiaľ ide o nájom bytu, jeho úprava je zakotvená v Občianskom zákonníku, pričom v tomto prípade zmluva nemusí mať povinne písomnú podobu. Zákon pritom síce hovorí, že ak sa neuzavrela písomne nájomná zmluva, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica, platí však, že ani neexistencia takejto zápisnice nespôsobuje neplatnosť a nájomná zmluva bola uzavretá ústne. Nájomná zmluva na bytový priestor musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Doba nájmu nemusí byť výslovné stanovená – vtedy sa predpokladá, že zmluva o nájme sa uzavrela na dobu neurčitú. 

Zmluva o nájme nebytového priestoru musí obsahovať predmet a účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia, a ak nejde o nájom na neurčitý čas, čas, na ktorý sa nájom uzaviera.

Referencie od klientov

Právnickú kanceláriu AKMV sme si vybrali (aj) pre jej blogy, ktoré má uverejnené na svojej web-stránke. AKMV nám poskytla užitočné informácie, ktoré nám veľmi pomohli, podrobnú analýzu a dôsledné vysvetlenie, príjemnú ochotu a rýchlosť konania, akú sme potrebovali. V prípade potreby sa na právnickú kanceláriu AKMV obrátime opäť.

Jana Jurášková CENADA (CENTRUM NADANIA), n.o.
245 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie