Zmena (transformácia) právnej formy spoločnosti

Zmena právnej formy spoločnosti je pomerne zložitý proces. Vyžaduje si úkony vo vzťahu k viacerým úradom (živnostenský úrad, obchodný register, daňový úrad a pod.) a prípravu väčšieho množstva dokumentov. Dohodnite si úvodnú konzultáciu v našej advokátskej kancelárii.

96 € hodinová sadzba, následne pripravíme ponuku na mieru
od 30 dní v závislosti od množstva právnych úkonov
Mám záujem o zmenu právnej formy

Ako to prebieha?

  • poskytnutie potrebného právneho poradenstva a asistencia pri plnení zákonných požiadaviek
  • vypracovanie rozhodnutia o zmene právnej formy
  • vypracovanie písomnej správy štatutárneho orgánu
  • zverejnenie v Obchodnom vestníku
  • príprava oznámenia veriteľom
  • pomoc v prípade potreby vypracovania znaleckého posudku
  • zabezpečenie účtovného poradenstva
  • zápis vykonaných zmien do obchodného registra
  • oznámenie transformácie potrebným úradom

Zmena právnej formy, označovaná aj ako transformácia právnej formy, si od roku 2002 na Slovensku nevyžaduje zánik doterajšej spoločnosti. Po novelizácii Obchodného zákonníka sa teda v našich podmienkach uplatňuje zásada tzv. voľnej premeny právnej formy spoločnosti na akúkoľvek inú spoločnosť alebo družstvo, dochádza však k významným zmenám v právnych pomeroch a postavení spoločníkov vo vnútri spoločnosti, preto na takýto proces zákon viaže viacero podmienok a požiadaviek.

Na rozhodnutie o zmene právnej formy sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov, ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva neurčuje inak.

Ak mení právnu formu akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, je štatutárny orgán spoločnosti povinný vypracovať písomnú správu, v ktorej z právneho a ekonomického hľadiska vysvetlí a odôvodní zmenu právnej formy. Správa musí byť poskytnutá spoločníkom na nahliadnutie v sídle spoločnosti najmenej v lehote, ktorú ustanovuje zákon alebo určuje spoločenská zmluva alebo stanovy na zaslanie pozvánky alebo na uverejnenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia. Dozorná rada, ak je zriadená, preskúma správu štatutárneho orgánu a predloží svoje vyjadrenie k zamýšľanej zmene právnej formy.

Na základe dohody spoločníkov môže niektorým spoločníkom zaniknúť účasť v spoločnosti ku dňu účinnosti zmeny právnej formy a spoločnosť im vyplatí vyrovnací podiel.

Na zmenu právnej formy nie je potrebné uzavretie osobitnej spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej zmluvy a schválenie stanov.

Účinky zmeny právnej formy spoločnosti nastávajú zápisom zmeny do obchodného registra. Zápisom zmeny právnej formy do obchodného registra jestvuje spoločnosť alebo družstvo v právnej forme, na akú boli zmenené.

O týchto a ďalších úkonoch spojených s vykonaním zmeny právnej formy vás ochotne podrobnejšie informujeme, vysvetlíme ako postupovať a následne vám radi pomôžeme so samotnou realizáciou transformácie. 

Referencie od klientov

Práca s Vami bola rýchla, reakcie boli okamžité, za čo Vám ďakujeme. Spokojnosť na 100%.

Alojz Kristl AMK GOLD,s.r.o.
241 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Zlúčenie spoločnosti – právna poradňa

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kto sa uvedie ako navrhovateľ v návrhu do obchodného registra?

Koho mám uviesť v návrhu do obchodného registra v kolonke "navrhovateľ"?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zosúladiť stav v živnostenskom a obchodnom registri?

Ako dosiahnuť zhodu údajov v živnostenskom a obchodnom registri?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie