Dlhodobý pobyt cudzinca na Slovensku

Aktualizované: 04.08.2021 | Vytvorené: 04.08.2021 |

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v zásade rozoznáva tri druhy trvalého pobytu cudzincov – príslušníkov tretích krajín. Jeden je trvalý pobyt udelený na päť rokov, druhý na neobmedzený čas a v treťom prípade ide o tzv. dlhodobý pobyt, o ktorý môže požiadať cudzinec – štátny príslušník tretej krajiny napríklad v prípade, ak mal na území Slovenskej republiky posledných 5 rokov udelený prechodný pobyt. V tomto článku sa budeme venovať poslednému prípadu.

Dlhodobý pobyt cudzinca na Slovensku

Obsah

Komu môže byť udelený dlhodobý pobyt? Žiadosť o dlhodobý pobyt Lehota na rozhodnutie o dlhodobom pobyte cudzinca v SR Pobyt cudzinca - osoby s dlhodobým pobytom v EÚ Dôvody udelenia  Žiadosť o udelenie prechodného pobytu  Možnosť pracovať 

Komu môže byť udelený dlhodobý pobyt?

Dlhodobý pobyt môže byť udelený cudzincovi:
 • ktorý sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene a nepretržite po dobu piatich rokov bezprostredne pred podaním žiadosti,
 • ktorému zanikol dlhodobý pobyt podľa § 55 písm. e) (alebo § 56 písm. b), c) alebo písm. d), alebo
 • ktorý má päť rokov oprávnený, nepretržitý pobyt na území členských štátov ako držiteľ modrej karty a zdržiava sa na území Slovenskej republiky ako držiteľ modrej karty najmenej dva roky bezprostredne pred podaním žiadosti.

Zatiaľ čo občania z krajín Európskej únie získavajú trvalý pobyt hneď (bez požiadavky niekoľkoročného prechodného pobytu) (viac pozri napríklad v našom článku Pobyt cudzinca z EÚ na Slovensku), podmienkou získania trvalého pobytu občanom tretej krajiny je minimálne 5 rokov prechodného pobytu na území SR. Podmienkou je tiež, že tento dlhodobý pobyt bude nadväzovať bezprostredne na obdobie piatich rokov prechodného pobytu. Nie je teda možné mať udelený napr. prechodný pobyt dokopy 5 rokov a následne po niekoľkých mesiacov, prípadne rokoch, podať žiadosť o dlhodobý pobyt. O dlhodobý pobyt môže za splnenia uvedených podmienok požiadať aj držiteľ modrej karty. Isté špecifiká pri započítavaní tejto päťročnej doby sú uvedené v § 52 zákona o pobyte cudzincov.

Upozorňujeme, že v prípade udelenia dlhodobého pobytu v inom členskom štáte, cudzincovi dlhodobý pobyt na Slovensku zanikne. Rovnako ak sa nezdržiava mimo územia SR istú dobu, dlhodobý pobyt sa mu zruší.

Upozorňujeme na § 52 zákona o pobyte cudzincov, že:
 • Do doby nepretržitého pobytu piatich rokov bezprostredne pred podaním žiadosti sa nezapočítava doba pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 2 písm. g), h) alebo písm. i). (má udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania, sa zdržiava na území Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 6 písm. b), c) alebo písm. d), alebo požíva diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky podľa medzinárodného práva.)
 • Do doby nepretržitého pobytu piatich rokov bezprostredne pred podaním žiadosti sa započítava
  a) doba prechodného pobytu na účel štúdia alebo doba prechodného pobytu podľa § 25 ods. 1 písm. d) až f) na území Slovenskej republiky v polovičnej dĺžke,
  b) doba najviac šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov a najviac desiatich mesiacov, počas ktorých sa štátny príslušník tretej krajiny po oznámení policajnému útvaru zdržiaval mimo územia Slovenskej republiky,
  c) doba od podania žiadosti o udelenie azylu do rozhodnutia o udelení azylu alebo poskytnutia doplnkovej ochrany.

Žiadosť o dlhodobý pobyt nemôže podať cudzinec, ktorý:

 • je žiadateľom o udelenie azylu,
 • má tolerovaný pobyt (podľa § 58 ods. 3),
 • požiadal o poskytnutie dočasného útočiska,
 • je odídencom,
 • má udelený prechodný pobyt na účel štúdia,
 • má udelený prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti (podľa § 25 ods. 1 písm. d) až f)),
 • má udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania,
 • sa zdržiava na území Slovenskej republiky (podľa § 23 ods. 6 písm. b), c) alebo písm. d)), alebo
 • požíva diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky podľa medzinárodného práva.

Žiadosť o dlhodobý pobyt

Žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu sa podáva na príslušnom oddelení cudzineckej polície. Vyžaduje sa, aby žiadosť podal cudzinec osobne. Výnimkou je len prípad jeho bezvládnosti.

Prílohami žiadosti sú: 

 • platný cestovný doklad, inak žiadosť nebude vôbec prijatá
 • dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu
 • stabilné a pravidelné zdroje pre neho a pre jeho rodinných príslušníkov, aby sa nestal záťažou pre systém sociálnej pomoci Slovenskej republiky (môže preukázať napríklad pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy, potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na jeho meno alebo dokladom o poberaní dôchodku, v prípade zlúčenia rodiny dokladom manžela o finančnom a hmotnom zabezpečení)
 • doklad o zabezpečení ubytovania
 • doklad o zdravotnom poistení na území Slovenska.

Stabilné a pravidelné zdroje sa preukazujú najmä pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy, potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny, dokladom o poberaní dôchodku. V prípade napríklad rodinného príslušníka, ktorý mal udelený prechodný pobyt na účely zlúčenia rodiny, sa môže preukázať splnenie tejto podmienky čestným vyhlásením manžela, rodiča alebo osoby, ktorej je zverený do starostlivosti, o tom, že poskytne štátnemu príslušníkovi tretej krajiny finančné a hmotné zabezpečenie počas jeho pobytu na území Slovenskej republiky, spolu s dokladom podľa predchádzajúcej vety. Čiže k žiadosti manželky alebo detí sa doloží napr. čestné vyhlásenie manžela a potvrdenie o zostatku na jeho osobnom účte.

Lehota na rozhodnutie o dlhodobom pobyte cudzinca v SR

V tomto prípade má policajný útvar na rozhodnutie (podobne ako pri udeľovaní prechodného pobytu) 90 dní.

Pobyt cudzinca - osoby s dlhodobým pobytom v EÚ

Jedným z účelov prechodného pobytu podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte. Nižšie si priblížime situáciu, kedy chce cudzinec z tretej krajiny s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte EÚ prísť na Slovensko a získať tu pobyt.

Dôvody udelenia 

Dôvodom na udelenie tohto typu pobytu môže byť, že štátny príslušník tretej krajiny, ktorému už bol udelený dlhodobý pobyt v inom členskom štáte príde na územie Slovenskej republiky:

 • podnikať,
 • študovať,
 • nájde si tu zamestnanie,
 • bude uskutočňovať výskum,
 • bude uskutočňovať niektorú z osobitných činností podľa zákona o pobyte cudzincov (napr. lektorská činnosť, umelecká činnosť, športová činnosť a pod.) alebo ak
 • je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny podľa predchádzajúcich bodov, ak rodinna existovala už v členskom štáte, ktorý cudzincovi priznal dlhodobý pobyt. 

V praxi môže ísť aj o kombináciu viacerých uvedených dôvodov. 

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu 

Žiadosť o udelenie takéhoto prechodného pobytu cudzincovi, ktorý prichádza na Slovensko sa podáva na predpísanom tlačive a je k nej potrebné doložiť: 

 • dve aktuálne fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm,
 • doklad preukazujúci finančné zabezpečenie (napr. dohoda o mzde),
 • doklad preukazujúci zabezpečenie ubytovania,
 • doklad o dlhodobom pobyte v členskom štáte Európskej únie,
 • doklad preukazujúci účel pobytu (napr. pracovnú zmluvu alebo prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania). 

Tento typ prechodného pobytu môže byť udelený až na dobu päť rokov. 

Možnosť pracovať 

Udelenie prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte neznamená automaticky možnosť cudzinca byť na Slovensku zamestnaný. 

Podľa ustanovenia § 23a ods. 1 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení neiktorých zákonov (ďalej ako "zákon o službách zamestnanosti") zamestnávateľ môže bez potreby povolenia na zamestnanie alebo potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta: "zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, po uplynutí 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky.

Ako vyplýva z citovaného ustanovenia zákona o službách zamestnanosti, pokiaľ by cudzinec chcel pracovať pred uplynutím 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie je potrebné, aby mu po udelení prechodného pobytu bolo vydané povolenie na zamestnanie. 

Bližšie o povolení na zamestnanie si môžete prečítať tu: Zamestnávanie cudzinca v SR a prechodný pobyt na účel zamestnania

Naše služby 

 • zastupovanie v konaní o udelenie prechodného pobytu alebo trvalého pobytu
 • právne poradenstvo pri zamestnávaní cudzincov
 • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.