Prídavok na dieťa – novela zákona

Prídavkom na dieťa a od januára 2008 aj príplatkom k prídavku sa podporuje prítomnosť nezaopatreného dieťaťa v rodine alebo samostatné plnoleté nezaopatrené dieťa, pričom dôraz sa kladie  na účelné využívanie finančných prostriedkov určených na prídavok a príplatok k prídavku a to najmä v súvislosti s riadnou starostlivosťou oprávnenej osoby o výchovu a výživu nezaopatreného dieťa.

Z toho dôvodu sa navrhovalo upraviť určenie osobitného príjemcu v prípadoch neplnenia účelu prídavku a príplatku k prídavku, nedbania o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, uloženia výchovného opatreniaspáchania priestupku dieťaťom. V prípade opakovaného páchania priestupku sa prídavok a príplatok k prídavku odníme.

Od februára tohto roka pribudla rodičom nová povinnosť. Novelou zákona o prídavku na dieťa vstúpila do účinnosti oznamovacia povinnosť, ktorá vzniká rodičom detí starších ako tri roky. Rodičia sú povinní oznamovať úradu práce kde, akým spôsobom a kto sa stará o ich dieťa, a to až dovtedy, kým nezačne plniť povinnú školskú dochádzku. Či už bude dieťa zapísané do škôlky alebo ho zveria do starostlivosti napr. starej mame. Neoznámenie tejto povinnosti bude úrad práce považovať za signál a začne sa bližšie zaujímať o podmienky výchovy dieťaťa.

Rodine môžu byť odobraté detské prídavky aj s odôvodnením, že ich vyplácanie neplní účel. Cieľom tejto novely je predísť prípadom týrania detí a zabrániť tragédiám. Z novely však nevyplýva, či sa má oznamovacia povinnosť vykonať jednorazovo alebo vždy pri zmene stavu. Novela nemá dosah ani na rodičov, ktorí žijú s deťmi v zahraničí. Taktiež táto novela prináša ďalšiu administratívnu záťaž a nové papierovačky na úradoch.

O prídavky na dieťa prídu tí rodičia, ktorých ratolesti budú páchať priestupky. Pri nedbaní o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, uložení ochranného opatrenia a spáchaní priestupku dieťaťom sa určí osobitný príjemca prídavku a príplatku k prídavku na dieťa, a to zvyčajne obec. Prídavok sa rodičom odoberie pri opakovanom páchaní priestupku.

Nárok na prídavok na dieťa budú mať aj tí rodičia, ktorých nezaopatrené dieťa je študentom vysokej školy a štúdium presiahlo štandardnú dĺžku štúdia najviac o dva akademické roky.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zníženie výživného na dieťa

Máme dve deti neplnoleté 15 a 16 ročné. Odišiel som zo spoločnej domácnosti tri a pol roka dozadu, dva roky...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ne(vy)sporiadanie bsm po troch rokoch od rozvodu

S bývalým manželom sme už viac ako štyri roky rozvedení bez toho, aby sme vyporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo. Dohodnúť sa však nevieme....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Na ktorý kataster podať návrh na vklad pri nehnuteľnostiach v dvoch okresoch?

Uzavreli sme s bývalým manželom dohodu o vyporiadaní BSM. Jej predmetom boli aj dve nehnuteľnosti v rôznych okresoch. Môžeme návrh na vklad ohľadne...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie