Rozdelenie spoločnosti

Komplexná právna pomoc a asistencia

V oblasti rozdelenia spoločnosti získate

Na rozdelenie spoločnosti sa vyžaduje schválenie projektu rozdelenia spoločnosti. Projekt rozdelenia musí obsahovať presný popis a určenie častí obchodného majetku a záväzkov zanikajúcej spoločnosti, ktoré prechádzajú na jednotlivé nástupnícke spoločnosti, a pravidlá rozdelenia podielov jednotlivých nástupníckych spoločností medzi spoločníkov.

S poskytovaním právnych služieb, najmä v oblasti obchodného práva, máme bohaté skúsenosti. Našimi klientmi sú fyzické osoby i firmy situované na území Slovenskej republiky, ako aj zahraničné, či nadnárodné subjekty.

  • osobný prístup,
  • komplexnú právnu pomoc a asistenciu,
  • promptné vypracovanie všetkých potrebných dokumentov,
  • ohlásenie zmien príslušným úradom,
  • zľavu zo súdnych poplatkov

Podľa definície v Obchodnom zákonníku treba rozdelenie spoločnosti chápať ako postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku spoločnosti. Imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné, už jestvujúce, spoločnosti, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti, alebo na novozaložené spoločnosti, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcich spoločností. Zákon pritom stanovuje podmienku, bez ohľadu na to, či sa právnym nástupcom stane už založená alebo len novozaložená spoločnosť, že musí ísť o spoločnosť s rovnakou právnou formou. Z tohto ustanovenia však existujú výnimky.

Každá z nástupníckych spoločností ručí za záväzky, ktoré prešli rozdelením zo zaniknutej spoločnosti na ostatné spoločnosti celým svojím majetkom; na splnenie záväzku sú zaviazané spoločne a nerozdielne. Veriteľ môže požadovať celé plnenie záväzku od ktorejkoľvek z nich a splnením záväzku jednou z nástupníckych spoločností povinnosť ostatných spoločností zanikne.

Spoločníci spoločnosti zanikajúcej rozdelením sa jej zánikom stávajú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti, ak zákon neustanovuje alebo zmluva o splynutí spoločností alebo zmluva o zlúčení spoločností neurčuje inak.

Ak rozdelenie spoločnosti zlúčením vyžaduje zmeny spoločenskej zmluvy alebo stanov nástupníckej spoločnosti a tieto zmeny nie sú súčasťou projektu rozdelenia pri rozdelení spoločnosti zlúčením, musí ich nástupnícka spoločnosť schváliť spolu s projektom rozdelenia spoločnosti zlúčením.

Následne je potrebné podať návrh na zápis do obchodného registra - až dňom zápisu bude mať rozdelenie spoločnosti účinok.  Návrh na zápis rozdelenia spoločnosti do obchodného registra pritom podávajú súčasne všetky zanikajúce spoločnosti a nástupnícke spoločnosti.

Cenník a poplatky

Súdny poplatok za vykonanie zmien v obchodnom registri pri papierovom podaní je 66 EUR. Naša advokátska kancelária však disponuje zaručeným elektronickým podpisom, vďaka ktorému je možné zápis vykonať za polovičnú sumu súdneho poplatku, t. j. 33 EUR.

Nakoľko každá firma je jedinečná, aj proces rozdelenia spoločnosti je potrebné prispôsobiť požiadavkám klienta. Vyžiadajte si individuálnu ponuku na office@akmv.sk.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.